“Tất cả các tín hữu đều sát cánh nhau và góp tài sản làm của chung. Họ bán của cải, sản nghiệp, rồi chia cho nhau theo nhu cầu mỗi người” (Công 2:44-45 KTHĐ).

Không ai đã hy sinh nhiều như Hội Thánh đầu tiên. Kinh thánh nói trong Công 2:44-45, “Tất cả các tín hữu đều sát cánh nhau và góp tài sản làm của chung. Họ bán của cải, sản nghiệp, rồi chia cho nhau theo nhu cầu mỗi người” (KTHĐ). Những Cơ đốc nhân đầu tiên này không chỉ cho đi tiền bạc của họ. Họ rộng rãi với tất cả mọi thứ mình có. Họ đã rộng rãi một cách hết lòng.

Chúa không ban cho bạn tài vật chỉ để bạn hưởng lấy riêng mình nhưng để bạn tạo nên sự khác biệt trong thế giới quanh bạn. Chúa không bao giờ ban phước cho bạn chỉ để bạn có thể ngồi không trên những gì bạn có. Chúa ban phước cho bạn để bạn có thể ban phước cho người khác.

Đây là bốn điều bạn cần ghi nhớ khi bạn sử dụng những ơn phước của bạn theo như định ý của Chúa:

1. Những ơn phước của bạn nên tuôn chảy đến cho người khác. “Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa” (Phi-líp 2:4 TTHĐ). Đây là điều luật đầu tiên của ơn phước. Nó phải tuôn chảy ra ngoài.

Làm thế nào bạn ban phước cho người khác? Bằng cách đáp ứng một nhu cầu, cho dù đó là hỗ trợ vật chất hay tinh thần, trợ giúp tài chánh hay những lời khuyên thiết thực.

2. Khi bạn ban phước cho người khác, Chúa sẽ chăm lo cho những nhu cầu của bạn. Lu-ca 18:29-30 nói, “Thật, Ta bảo các con, không ai từ bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, vợ con vì vương quốc Đức Chúa Trời mà lại không được nhận gấp bội phần trong đời nầy, và được sự sống đời đời trong đời sau” (TTHĐ).

Khi bạn tập trung vào việc giúp đỡ người khác, Chúa sẽ nhận lấy trách nhiệm cho những vấn đề của bạn. Và đó là một ơn phước thật sự, bởi vì Ngài giải quyết những nan đề của bạn tốt hơn bạn nhiều.

3. Những ơn phước bạn cho người khác sẽ quay về với bạn. Bạn càng ban phước và giúp đỡ người khác, Chúa càng ban phước cho cuộc sống của bạn. Lu-ca 6:38 nói, “Hãy cho, các con sẽ được cho lại; người ta sẽ lấy đấu lớn đong đầy, nhận xuống, lắc cho đến khi đầy tràn, rồi đổ vào vạt áo các con; vì các con lường cho người ta mực nào, thì các con sẽ nhận lại mực ấy.” (TTHĐ).

Bạn không thể cho đi nhiều hơn Chúa được. Đôi khi tôi tưởng tượng Chúa đang nói rằng: “Chúng ta sẽ chơi một trò chơi nho nhỏ ở đây. Hãy xem thử ai có thể cho đi nhiều nhất. Nhưng Ta sẽ luôn luôn thắng! Vì con càng ban phước cho người khác, Ta sẽ càng ban phước cho con lại hơn.”

4. Bạn càng được Chúa ban phước, Chúa càng đòi hỏi bạn phải giúp đỡ người khác. Chúa Jêsus đã nói điều đó như thế này trong Lu-ca 12:48 “Vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều; ai đã được giao cho nhiều hơn thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.” (TTHĐ).

Bạn được ban phước để trở nên một nguồn phước. Đó là một sự thật đầy hy vọng, và khích lệ cần được ghi nhớ. Trong một thế giới thúc giục bạn chỉ cần lo cho mình, hãy tìm cách là người rộng rãi triệt để với những người Chúa đã đặt để trong đời sống bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi như thế nào nếu bạn rộng rãi cách hết lòng? Điều đó sẽ trông giống như thế nào?

2.    Bạn từng thấy Chúa đã chu cấp cho những nhu cầu của bạn khi bạn rộng rãi trong việc cho người khác như thế nào?

3.    Bây giờ bạn biết rằng Chúa ban phước cho bạn để bạn có thể ban phước cho người khác, một bước nào bạn có thể thực hiện hôm nay để bày tỏ lòng rộng rãi?

 

 

 


GOD BLESSES YOU SO YOU CAN BLESS OTHERS

By Rick Warren —

“All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need” (Acts 2:44-45 NIV).

No one sacrificed like the early church. The Bible says in Acts 2:44-45, “All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need” (NIV). These early Christians didn’t give just their money. They were generous with everything they had. They were radically generous.

God doesn’t just give you resources for your own enjoyment but to make a difference in the world around you. God never blesses you just so you can sit on what you have. He blesses you so you can bless others.

Here are four things you need to remember as you use your blessings as God intended.

Your blessings should flow to others.

“Forget yourselves long enough to lend a helping hand” (Philippians 2:4 The Message). This is the first law of blessing: It must flow outwardly.

How do you bless others? By meeting a need, whether it is for physical or emotional support, financial help, or practical advice.

When you bless others, God takes care of your needs.

Luke 18:29-30 says, “I can guarantee this truth: Anyone who gave up his home, wife, brothers, parents, or children because of God’s kingdom will certainly receive many times as much in this life and will receive eternal life in the world to come” (GW).

When you focus on helping other people, God assumes responsibility for your problems. And that’s a real blessing, because he’s much better at handling your difficulties than you are.

Your blessings to others will come back to you.

The more you bless and help others, the more God blesses your life. Luke 6:38 says, “Give away your life; you’ll find life given back, but not merely given back—given back with bonus and blessing” (The Message).

You cannot out-give God. I sometimes imagine God saying: “We’ll play a little game here. Let’s see who can give the most. But I’m always going to win! Because the more you bless others, the more I’m going to bless you in return.”

The more you’re blessed by God, the more he expects you to help others.

Jesus said it this way in Luke 12:48: “Much is required from the person to whom much is given; much more is required from the person to whom much more is given” (GNT).

You are blessed to be a blessing. That’s a hopeful, encouraging truth to remember. In a world that urges you to just look out for yourself, find ways to be radically generous to the people God has placed in your life.

Talk It Over

- How would your life change if you were radically generous? What would that look like?

- How have you seen God provide for your needs as you’ve given generously to others?

- Now that you know that God blesses you so you can bless others, what is one step you can take today toward radical generosity?