0173“Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian.” (IGiăng 4:4 BHĐ).

Con người thật sự của bạn là gì? Nếu bạn là một Cơ-đốc-nhân, thì bạn là con trai hay là con gái của Vua muôn vua và Chúa muôn chúa. Bạn là một thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời. Bạn đã được tạo dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Chúa yêu thương bạn. Ngài đã tạo dựng nên bạn với một mục đích, và Chúa có một chương trình kế hoạch cho cuộc đời của bạn.

Bạn cần phải nhớ mình là ai khi bạn bị quấy rối hay bắt nạt. Tại sao vậy? Bởi vì những kẻ bắt nạt người có thể cảm nhận được thấy sự yếu đuối, bất an, và thiếu tự tin từ đằng xa. Những kẻ hay bắt nạt thường không hay theo đuổi những người tự tin. Chúng nhắm đến những người đang mất tinh thần, bất an hoặc yếu ớt. Chúng tấn công những người đang khi họ ở trong tình trạng dễ bị tổn thương nhất.

Bạn là ai? Bạn không phải là người mà người khác bảo mình là ai. Bạn là người mà Chúa cho bạn biết bạn chính là ai. Chúa cho bạn biết được sự thật, và lẽ thật sẽ giúp cho bạn được tự do và cho bạn có được lòng can đảm và tự tin. Bạn sẽ vẫn còn bị lừa dối và thao túng cho đến khi bạn có được sự tự tin biết được rằng chính mình là ai. Vấn đề bạn cần phải giải quyết ngay lúc này là vấn đề về tính danh của bạn và bạn là ai trong Chúa Giê-xu Christ vì điều đó sẽ định hình cho mọi lãnh vực của đời sống bạn.

Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của bạn. Chúa Giê-xu đã chết cho bạn. Chúa Thánh Linh sống ở trong bạn. Bạn có Ba Ngôi Đức Chúa Trời đứng sau bạn. Bạn không cần phải lo lắng về những kẻ hay bắt nạt, hăm he, bởi vì những kẻ này không có quyền lực nào trên đời sống bạn.

Kinh Thánh nói, ““Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian.” (IGiăng 4:4 BHĐ).

Quỷ Sa-tan có thể đang tìm cách đánh ngã bạn qua một kẻ bắt nạt nào đó. Nhưng Đấng ở trong bạn lớn hơn kẻ ở trong thế gian.

Hãy nhớ tên gọi thật của bạn, đó là điều Đa-vít một trong những vị vua vĩ đại của Y-sơ-ra-ên đã làm khi ông viết: “Trong ngày sợ hãi, Con sẽ đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Con nhờ Đức Chúa Trời và ca ngợi lời Ngài; Con đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Trời nên chẳng sợ hãi. Người phàm sẽ làm gì được con?” (Thi 56:3-4 BHĐ). Nếu Chúa ở về phía bạn, thì ai chống nghịch lại bạn không còn là điều quan trọng nữa. Bạn có thể đã nghe đến câu nói, “Một cộng với Chúa bằng đa số.”

Nếu Chúa ở cùng bạn, không ai có thể thay đổi được việc bạn là ai và cách Chúa cảm nhận về bạn như thế nào.

Không một điều nào cả.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Chọn một trong những câu Kinh Thánh trong bài tĩnh nguyện hôm nay. Hãy bắt đầu học thuộc lòng câu Kinh Thánh đó để được khích lệ khi bạn đang bị bắt nạt.

2.      Ngoài Chúa Giê-xu ra, bạn đã đặt con người thật, tính danh của mình trên những điều gì? Điều đó ảnh hưởng đến sự tự tin của bạn như thế nào?

3.      Thi 56:4, “Người phàm sẽ làm gì được con?” (BHĐ) có nghĩa là gì? Có phải là một Cơ-đốc-nhân bạn sẽ không bao giờ phải kinh nghiệm nỗi đau về thể xác hay tình cảm không?

 

Làm Thế Nào Để Gia Nhập Vào Gia Đình Của Chúa?

Nếu là một Cơ-đốc-nhân, hôm nay bạn đã học biết rằng danh phận của bạn là con cái Đức Chúa Trời. Nếu bạn chưa quyết định theo Chúa Giê-xu, Chúa muốn mời bạn gia nhập vào gia đình Ngài ngay hôm nay.

Kinh Thánh nói rằng tất cả mọi người đều thiếu hụt tiêu chuẩn trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa vẫn yêu thương bạn—mặc dầu bạn phạm tội và đầy dẫy những thiếu sót. Đức Chúa Trời yêu thương bạn nhiều đến nỗi Ngài đã sai Con của Ngài, Chúa Giê-xu, đến để tẩy sạch tội lỗi của bạn và đem bạn vào trong gia đình của Đức Chúa Trời.

Nếu bạn đã sẵn sàng để bước vào gia đình của Chúa, đây là một lời cầu nguyện bạn có thể bắt đầu: “Lạy Đức Chúa Trời, con biết rằng con sẽ phải khai trình đời sống của con trước mặt Ngài khi con qua đời. Con xin thú nhận rằng con đã thờ ơ, không quan tâm đến Chúa. Con biết rằng con đã phạm tội nghịch lại cùng Ngài, và con đã sống theo chương trình của mình chứ không theo chương trình của Chúa. Con muốn thay đổi bắt đầu ngay từ bây giờ. Con muốn xa lánh và đến gần Ngài.

“Cảm ơn CHÚA đã sai Chúa Giê-xu xuống chết thế cho tất cả mọi điều sai trái con đã làm và gánh hình phạt đó thay cho con. Con biết con không đáng được Ngài tha thứ. Con biết chỉ có ân điển của Ngài mới có thể cứu được con, Chúa ơi.

“Chúa Giê-xu ơi, cảm ơn Chúa đã yêu thương con nhiều đến nỗi Chúa mang hết mọi tội lỗi của con trên chính mình Ngài. Con xin Chúa cứu con khỏi những tội lỗi và những thói quen đang làm hư hoại cuộc đời con ngay bây giờ. Con tin Chúa, Chúa Giê-xu ơi. Và con tin vào lời Ngài hứa sẽ cứu con một cách ngay tức khắc, chắc chắn, hoàn toàn, và vĩnh cữu. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu, A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ cho bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 


 

 

 

 

WHEN YOU’RE BULLIED, REMEMBER WHO YOU ARE

By Rick Warren —

“Dear children, you belong to God. So you have won the victory over these people, because the one who is in you is greater than the one who is in the world” (1 John 4:4 GW).

What is your identity? If you are a Christian, then you are a son or daughter of the King of Kings and Lord of Lords. You are a part of God’s family. You were created in his image. God loves you. He made you for a purpose, and he has a plan for your life.

You need to remember who you are when you’re harassed or bullied. Why? Because bullies can smell weakness, insecurity, and low self-esteem a mile away. Bullies don’t usually go after confident or self-assured people. They look for someone who is feeling down or insecure or weak. They want to pick off people when they’re in their most vulnerable moments.

Who are you? You are not what other people say you are. You are who God says you are. God always speaks the truth, and it is the truth that sets you free and gives you confidence and courage. You’re going to be vulnerable to deception and manipulation until you’re confident in who you are. You need to settle today the issue of your identity and who you are in Jesus Christ because it will shape every area of your life.

God is your Creator. Jesus died for you. The Holy Spirit lives in you. You have the Trinity behind you. You don’t have to worry about bullies, because bullies have no real power over you.

The Bible says, “Dear children, you belong to God. So you have won the victory over these people, because the one who is in you is greater than the one who is in the world” (1 John 4:4 GW). Satan may be trying to take you down through a bully. But the One who is in you is greater than he that is in the world.

Remember your identity, which is what David, one of the great Israelite kings, did when he wrote: “When I am afraid, I will put my trust in you. I praise God for what he has promised. I trust in God, so why should I be afraid? What can mere mortals do to me?” (Psalm 56:3-4 NLT).

If God is on your side, it doesn’t matter who’s against you. You may have heard the phrase, “One plus God equals a majority.”

If God is for you, what can people do to you that would change who you are and how God feels about you?

Not a thing.

Talk It Over

  • Choose one of the Bible verses from today’s Daily Hope devotional. Begin memorizing it today so it will encourage you when you are bullied.
  • What, besides Jesus Christ, have you based your identity on? How did or does it affect your confidence?
  • What does Psalm 56:4 mean when it says, “What can mere mortals do to me?” (NLT)? Does being a Christian mean you will never experience physical or emotional pain?

 

How to Join God’s Family

Today you’ve read about how—if you’re a Christian—your identity is as a son or daughter of God. If you haven’t yet made that decision to follow Christ, God invites you to join his family today.

The Bible says all people fall short of God’s perfect standard. Yet God still loves you—even though you sin and you’re flawed. In fact, God loves you so much that he sent his Son, Jesus, to cleanse you from your sins and to bring you into the family of God.

If you’re ready to enter God’s family, here’s a prayer you can start with: “Dear God, I know that when I die I’m going to give an account of my life to you directly. I confess I have ignored you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all I’ve done wrong so I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I ask you to save me from the sins and the habits that are messing up my life right now. I believe in you, Jesus. And I believe you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. In Jesus’ name. Amen.”