0510“Hãy kêu cầu Ta trong ngày gian truân, Ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ tôn vinh Ta” (Thi 50:15 TTHĐ).

Bạn có bao giờ cảm thấy đơn độc khi đang phải tranh chiến với cám dỗ không? Bạn không bị đơn độc đâu! Kinh Thánh nói rằng Chúa đang sẵn sàng để giúp đỡ.

Trong Kinh Thánh, Chúa Jêsus cho bạn một lời cầu nguyện giải cứu để sử dụng khi bị cám dỗ. Ngài dạy bạn cầu nguyện rằng, “Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, Nhưng cứu chúng con khỏi điều ác!” (Ma-thi-ơ 6:13 TTHĐ).

Chúng ta thường hay rút ngắn lời cầu nguyện đó chỉ còn lại một chữ: Cứu!

Lời cầu nguyện không cần phải bắt đầu bằng những câu văn hoa như “Lạy Cha đầy độ lượng của chúng con ở trên trời.” Khi bạn cần được giải cứu khỏi cám dỗ, bạn có thể đi thẳng ngay vào vấn đề: “Xin giúp con với! Xin giúp con nhìn thẳng” hay là “Xin hãy giúp con! Con không thích cách người bà con đó đối xử với con, và con sẽ phải gặp người đó hôm nay” hoặc là “Xin hãy giải cứu con! Vì sự thật là con muốn trả đũa lại người đó!”

Kinh Thánh có đầy dẫy những người đã cầu nguyện xin được giải cứu — như Đa-vít, Đa-ni-ên, Ê-xơ-tê, Phi-e-rơ và Phao-lô. Chúa đã giúp đỡ họ, và Ngài cũng sẽ giúp đỡ bạn. Thật ra, Chúa lắng nghe và giúp đỡ tất cả những ai kêu cầu Ngài.

Bạn có thể tự hỏi, “Tại sao tôi có thể trông đợi Chúa giúp tôi khi tôi cầu nguyện lời cầu nguyện giải cứu?” Bởi vì Chúa hứa sẽ giúp đỡ.

Kinh Thánh nói rằng, “Hãy kêu cầu Ta trong ngày gian truân, Ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ tôn vinh Ta” (Thi 50:15 TTHĐ). Chúa không bảo rằng bạn phải trò chuyện thật lâu với Ngài. Bạn chỉ cần nói rằng, “Chúa ơi, xin giúp con! Con đang phải đối diện với một vấn đề mà sức mạnh của ý chí sẽ không giúp con vượt khỏi được.”

Chúa biết tất cả những điều đang xảy ra trong đời sống của bạn, và Ngài thông cảm với hoàn cảnh của bạn. Chúa biết có một số người làm cho bạn khó chịu đến thế nào; Chúa biết về những điều đang cám dỗ bạn.

Hãy lưu ý Kinh Thánh đã nói rằng: “Thầy Tế lễ ấy [là Chúa Jêsus] cảm thông tất cả những yếu đuối của chúng ta, vì Ngài từng chịu đựng mọi cám dỗ như chúng ta, nhưng không bao giờ phạm tội. Vậy, ta hãy vững lòng đến gần ngai Đức Chúa Trời để nhận lãnh tình thương và ân phúc giúp ta khi cần thiết” (Hê-bơ-rơ 4:15-16 KTHĐ).

Hãy để ý Kinh Thánh nói rằng, “[Chúa Jêsus] cảm thông.” Tại sao Chúa Jêsus lại có thể cảm thông? Bởi vì Ngài đã trải qua với những cám dỗ giống như những điều bạn đang phải đối diện.

Bạn có thể nghĩ rằng, “Xin đợi một chút. Có phải Mục sư đang nói rằng Chúa Jêsus đã bị cám dỗ để giận dữ không?” Vâng, đúng vậy. “Mục sư đang nói rằng Chúa Jêsus đã bị cám dỗ để thương thân trách phận sao?” Đúng vậy. Kinh Thánh nói rằng Chúa đã bị cám dỗ trong tất cả những cách bạn bị, nhưng Ngài đã không phạm tội.

Vì Chúa Jêsus đã bị cám dỗ nhưng không phạm tội, Ngài chính là người bạn cần đến để giúp bạn vượt qua những cám dỗ. Thật ra Ngài muốn giúp đỡ bạn.

Khi bạn bị cám dỗ, Chúa không tức giận với bạn. Chúa sẽ không quở trách bạn. Ngược lại, Chúa muốn bạn mạnh dạn đến với Ngài! Chúa nói rằng, “Ta ở đây để giúp con.”

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Lời cầu nguyện của bạn sẽ khác đi như thế nào khi bạn hiểu rằng Chúa muốn giúp bạn khi đang bị cám dỗ?

2.    Hãy nghĩ đến một thời điểm khi bạn cầu nguyện xin được giải cứu. Chúa đã đáp lời như thế nào?

3.    Biết rằng Chúa Jêsus đã bị cám dỗ nhưng không hề phạm tội cho bạn sự tự tin rằng Ngài có thể giúp bạn khi bị cám dỗ như thế nào?

 

 

 

 


WHEN YOU’RE TEMPTED, GOD WANTS TO HELP

By Rick Warren —

“Call on me in the day of trouble; I will deliver you, and you will honor me" (Psalm 50:15 NIV).

Do you ever feel alone when you’re struggling with temptation? You’re not! The Bible says God is ready to help.

In the Bible, Jesus gives you a prayer of deliverance to use when you’re tempted. He tells you to pray, “Lead us not into temptation, but deliver us from evil” (Matthew 6:13 ESV).

We often shorten that prayer to just one word: Help!

Prayers don’t have to start with fancy words like “our gracious heavenly Father.” When you need deliverance from temptation, you can get right to the point: “Help! Keep my eyes straight” or “Help! I don’t like the way my relative treats me, and I’m going to see her today” or “Help! Everything in me just wants to get back at him!”

The Bible is full of people who prayed for deliverance—like David, Daniel, Esther, Peter, and Paul. God was there to help them, and he’ll help you too. In fact, God hears and helps everyone who asks.

You may wonder, “Why can I expect God to help me when I pray the prayer of deliverance?” Because God has promised to help.

The Bible says, “Call on me in the day of trouble; I will deliver you, and you will honor me” (Psalm 50:15 NIV). God doesn’t say you must have a long conversation with him. You can just say, “Help, God! I’m facing something now that willpower won’t get me through.”

He knows everything that’s going on in your life, and he’s sympathetic to your situation. He knows how irritating some people are to you; he knows about the things that tempt you.

The Bible says it very clearly: “[Jesus] understands our weaknesses, for he faced all of the same testings we do, yet he did not sin. So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive his mercy, and we will find grace to help us when we need it most” (Hebrews 4:15-16 NLT).

Notice that the Bible says, “[Jesus] understands.” Why is Jesus sympathetic? Because he faced the same temptations that you face.

You may be thinking, “Wait a minute. Are you saying Jesus was tempted to get angry?” Yes, I am. “You’re telling me Jesus was tempted to have self-pity?” Yes. The Bible says he was tempted in all the ways you are, yet he did not sin.

Because Jesus was tempted but didn’t sin, he’s just who you need to help you overcome your own temptations. In fact, he wants to help you.

When you’re tempted, God isn’t angry with you. He’s not going to scold you. On the contrary, he wants you to come boldly to him! He says, “I’m here to help.”

Talk It Over

  • How will your prayers change when you understand that God wants to help you with your temptation?
  • Think of a time when you prayed for deliverance. How did God respond?
  • How does knowing Jesus was tempted but never sinned give you confidence that he can help you in your temptation?