“Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài.” Thi thiên 103:2

Khi ước mơ của chúng ta bị trì hoãn, chúng ta thường có khuynnh hướng quên mọi thứ. Chúng ta quên đi những gì Chúa đã làm trong đời sống chúng ta và sự tốt lành của Ngài trong quá khứ. Chúng ta quên đi rằng Chúa đang ở cùng chúng ta. Chúng ta quên mất quyền năng mà Đức Chúa Trời dùng để thực hiện ước mơ của chúng ta.

Dân Y-sơ-ra-ên cũng mắc phải lỗi lầm này trong đồng vắng: “Họ nhiều lần quên mất tình yêu Chúa đã bày tỏ ra cho họ và phản nghịch lại Đấng Toàn Năng nơi Biển Đỏ. Dầu vậy, Ngài cứu họ vì cớ danh Ngài, hầu cho bày ra quyền năng của Ngài . . . Nhưng họ vội quên các công việc Ngài; không chờ đợi sự khuyên dạy của Ngài” (Thi 106:7-8, 13).

Thật không thể nào tin được trí nhớ của họ lại ngắn ngủi như thế! Tại Ai Cập, Chúa đã giáng 10 tai họa trên dân Ai Cập chỉ để giải cứu dân sự Ngài. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, con dân Y-sơ-ra-ên đã quên mất những gì Đức Chúa Trời đã làm khi họ đối diện với Biển Đỏ, họ nói rằng, “Tất cả chúng ta sắp chết rồi!” Họ quên những gì Đức Chúa Trời đã làm.

Nhưng rồi Đức Chúa Trời đã rẽ Biển Đỏ ra một cách kỳ diệu, và họ vượt qua nó trên đất khô, nhưng chỉ vài ngày sau đó họ lại quên hết khi nghĩ rằng mình sẽ bị chết khát. Sau đó, Chúa đã cho họ nước uống cách kỳ diệu trong sa mạc, nhưng họ đã quên tất cả chỉ vài ngày sau đó khi nghĩ rằng mình sẽ chết đói.

Họ cứ luôn quên mất những gì Đức Chúa Trời đã làm cho mình!

Nhưng chúng ta không nên vội vàng đoán xét họ - vì chúng ta cũng làm những điều như thế. Khi có một sự trì hoãn xảy ra trong đời sống, chúng ta bắt đầu hành động như thể Chúa chưa bao giờ làm gì cho chúng ta cả. Chúa có làm gì cho bạn trong quá khứ không? Chắc chắn là có rồi. Và bạn có thể tin chắc rằng Ngài sẽ còn làm nhiều hơn cho bạn trong ngày mai, ngày mốt và ngày kia nữa.

Thay vì quên mất, bạn cần nhớ lãi những lời hứa của Đức Chúa Trời. Có trên bảy ngàn lời hứa trong Kinh Thánh. Bất cứ khi nào bạn gặp phải vấn đề, hãy tìm một lời hứa như trong IITi-mô-thê 2:13 đã nói, “Dầu chúng ta thất tín, song Ngài vẫn thành tín – vì Ngài không thể tự chối mình được.”  Những lời hứa của Chúa luôn lớn hơn những khó khăn mà bạn đang gặp phải!

Nếu Đức Chúa Trời chưa thực hiện một lời hứa nào trong đời sống bạn, thì đó có thể vì Ngài đang chờ đợi bạn. Ngài đang chờ bạn học được cách không sợ hãi, không bực dọc, không nhút nhát, không hay quên. Ngài muốn bạn được tăng trưởng trước khi giải cứu bạn.

Chúa có thể làm mọi việc ngay lập tức — nhưng Ngài có một chương trình bao quát hơn nhiều. Sự trì hoãn xảy ra trong đời sống của bạn không phá hủy mục đích của Đức Chúa Trời. Chúng làm thành mục đích của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn.

“Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài”  (Thi 103:2)

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Đức Chúa Trời đã làm gì cho bạn để chứng minh sự thành tín của Ngài?

2.    Chúa đã tinh luyện bạn như thế nào trong giai đoạn mà giấc mơ của bạn bị trì hoãn?

3.    Bạn có thể thay đổi gì về thái độ của mình khi dành thời gian ra trong phòng chờ đợi của Đức Chúa Trời?

 

 


IN YOUR DELAY, REMEMBER GOD’S FAITHFULNESS

BY RICK WARREN —

“Let all that I am praise the LORD; may I never forget the good things he does for me.”  Psalm 103:2 (NLT)

When our dreams are delayed, we tend to forget things. We forget what God has done in our lives and his goodness in the past. We forget that God is with us. We forget God’s power that he uses to fulfill our dreams.

The Israelites made this same mistake in the wilderness: “They forgot the many times [God] showed them his love, and they rebelled against the Almighty at the Red Sea. But he saved them, as he had promised, in order to show his great power . . . But they quickly forgot what he had done and acted without waiting for his advice” (Psalm 106:7-8, 13 GNT).

It’s unbelievable how short their memory was! In Egypt, God sent 10 plagues on the Egyptians just to rescue his people. But the children of Israel forgot about God’s actions just days later when they were at the Red Sea, saying, “We’re all going to die!” They forgot what God had done.

Then, God miraculously opened the Red Sea, and they crossed it on dry land, but they forgot all about it just a few days later when they thought they would die of thirst. Then, God miraculously provided water in the desert, but they forgot all about it just a few days later when they thought they would die of starvation.

They were constantly forgetting what God had done for them!

But we shouldn’t be too quick to judge them—because we do the exact same thing. When a delay occurs in our lives, we start acting like God has never done anything for us. Has God done things for you in the past? Sure he has. And you can count on him to do more things for you tomorrow and the next day and the day after that.

Instead of forgetting, you need to remember God’s promises. There are more than 7,000 of them in the Bible. Whenever you have a problem, find a promise like 2 Timothy 2:13: “Even when we are too weak to have any faith left, he remains faithful to us and will help us . . . and he will always carry out his promises to us” (TLB). God’s promises are always greater than the problems you’re facing!

If God hasn’t fulfilled a promise in your life, it could be because he’s waiting on you. He’s waiting on you to learn to not fear, not fret, not faint, not forget. He wants to develop you before he delivers you.

God could do things immediately—but he’s working on a larger agenda. The delays that come in your life do not destroy God’s purpose. They fulfill God’s purpose in your life.

“Let all that I am praise the LORD; may I never forget the good things he does for me” (Psalm 103:2 NLT).

Talk It Over

  • What has God done for you that proves his faithfulness?
  • How has God been refining you during the delay phase of your dream?
  • What can you change about your attitude as you spend time in God’s waiting room?