0335“Nầy, Ta đứng bên ngoài gõ cửa, nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa ra, Ta sẽ vào thăm, ăn tối với người, chỉ người với Ta” (Khải Huyền 3:20 KTHĐ).

Chúa đã ban cho bạn một tấm lòng và Ngài đã đặt vào trong tấm lòng đó những đam mê, khao khát và ước mơ. Nhưng trừ khi những điều này nằm dưới sự kiểm soát của Chúa, chúng sẽ bị sử dụng sai trật và lạm dụng — hoặc không hoạt động hay bị lãng phí trong cuộc đời bạn.

Trên khắp thế giới, có hàng triệu người đầy đam mê nhiệt huyết đang dùng cách sai lầm hoặc lạm dụng những sở thích và hoài bão của mình. Và điều đó làm cho Chúa đau lòng. Đó là lý do tại sao dầu có những tài năng và đầy lòng nhiệt huyết họ vẫn không có được hạnh phúc. Khi những đam mê của bạn bị dùng sai cách, nó sẽ khiến cho bạn khổ sở.

Bạn có thể đang nghĩ rằng, “Thật sự bây giờ tôi không có niềm đam mê về bất cứ điều gì cả.” Bạn biết điều này có nghĩa là gì phải không? Điều này có nghĩa là bạn đang bị phân cách với Chúa. Bạn không thể nào gắn bó, gần gũi với Chúa mà lại không có lòng đam mê được. Khi bạn được kết nối với Chúa thì điều này cũng giống như bạn đang được cắm vào một nguồn điện. Bạn sẽ có đầy những nóng cháy trong lòng!

Chúa là một Đức Chúa Trời nóng cháy, nhiệt thành. Lý do duy nhất mà bạn có được những cảm xúc đó là vì bạn được tạo dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Chúa có đầy xúc cảm. Chúa sẽ ghen tuông khi thấy bạn gạt bỏ Chúa để đeo đuổi một điều gì đó. Chúa yêu thương bạn với một tình yêu đời đời. Và cho dù bạn có làm điều gì đi chăng nữa, Chúa vẫn sẽ luôn yêu thương bạn. Và đó là sự đam mê!

Khi bạn dành thì giờ với Chúa mỗi ngày và được gắn liền với sự đam mê của Chúa, chính bạn không thể nào không có sự đam mê được. Bạn bắt đầu nảy sinh và hình thành được một tấm lòng như lòng Chúa đối với thế giới. Bạn bắt đầu cảm thấy được điều Chúa đang cảm thấy. Khi bạn gần gũi với một người nào, người đó sẽ có ảnh hưởng trên đời sống của bạn. Khi bạn dành thì giờ cho Chúa, bạn sẽ trở nên giống Chúa hơn.

Bạn muốn có thêm năng lực và sự nhiệt tình không? Chữ “nhiệt tình” đến từ chữ Hy Lạp “en theos,” có nghĩa là “trong Chúa.” Khi bạn có “en theos”, bạn sẽ trở nên nhiệt tình. Càng đến gần Chúa hơn, bạn càng có nhiều năng lực, sức sống và lòng đam mê trong đời sống. Càng rời xa Chúa bạn càng trở nên buồn chán và thờ ơ đối với cuộc sống.

Để đến gần Chúa hơn, bạn phải mở lòng mình ra với Ngài.

“Nầy, Ta đứng bên ngoài gõ cửa, nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa ra, Ta sẽ vào thăm, ăn tối với người, chỉ người với Ta” (Khải Huyền 3:20 KTHĐ).

Chúa Cứu Thế Jêsus đã đang đứng ngoài và gõ cửa cuộc đời của bạn lâu lắm rồi. Ngài muốn bước vào và giúp bạn có thể sử dụng niềm đam mê của mình một cách tích cực. Nhưng Chúa là một người lịch sự. Ngài sẽ không phá cửa mà vào.

Bạn phải mở cánh cửa đó ra.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Những người bạn gần gũi và những việc bạn dành thì giờ để làm khiến cho bạn đam mê Chúa nhiều hơn hay ít đi như thế nào?

2.    Bạn đam mê về điều gì? Làm thế nào để điều đó đem lại vinh hiển cho Chúa?

3.    Bạn có thay đổi những gì trong thời khóa biểu của bạn để có thể giúp bạn có thì giờ ưu tiên với Chúa mỗi ngày? Tại sao điều này lại quan trọng?


 

 

 

LET GOD FOCUS YOUR PASSIONS

By Rick Warren — 

“Look, I’m standing at the door and knocking. If anyone listens to my voice and opens the door, I’ll come in and we’ll eat together” (Revelation 3:20 GW).

God gave you a heart, and he has placed in you passions, desires, and dreams. But unless they are under his control, they will be misused and abused—or lie dormant and wasted—in your life.

All around the world, millions of passionate people are misusing and abusing their interests and ambitions. And it breaks God’s heart. That’s why, in spite of their talent and passion, those people are unhappy. When your passions are misused, it makes you miserable.

You might be thinking, “I’m not really passionate about anything right now.” You know what that means, don’t you? It means you are disconnected from God. You cannot be connected to God and dispassionate. When you are plugged in to God, it’s like plugging in to a power supply. You get passionate!

God is a passionate God. The only reason you have emotions is because you’re made in his image. God is emotional. God gets jealous when he sees you ignoring him for something else. God loves you with an everlasting love. And no matter what you do, he will always love you. That’s passion!

When you spend time with God on a daily basis and get plugged in to his passion, you can’t help but be passionate yourself. You start to develop God’s heart for the world. You start to feel the way he does. Who you hang out with really does make a difference. When you spend time with God, you become more like him.

Would you like to have more energy and enthusiasm? The word “enthusiasm” comes from the Greek words en theos, meaning “in God.” When you get en theos, you’re going to be enthusiastic. The closer you get to God, the more energy, vitality, and passion you will have in life. The further away you get, the more bored and apathetic you become with life.

To get closer to God, you’ve got to open your heart to him.

“Look, I’m standing at the door and knocking. If anyone listens to my voice and opens the door, I’ll come in and we’ll eat together” (Revelation 3:20 GW).

Jesus Christ has been standing and knocking at the door of your life for a long time. He wants to come in and help you use your passion in positive ways. But he’s a gentleman. He’s not going to bust the door down.

You’ve got to open it up.

Talk It Over

  • How do the people you spend time with and the things you spend your time doing make you more or less passionate about God?
  • What are you passionate about? How can it bring glory to God?
  • What changes in your schedule might help you prioritize a quiet time with God every day? Why is this important?