0029“Con sẽ chạy theo con đường giới răn của Chúa.” (Thi Thiên 119:32)

Kinh Thánh dạy nhiều điều về sự vâng phục. Đức Chúa Trời muốn bạn vâng phục Ngài để Ngài ban phước cho bạn. Các huấn thị của Ngài đều vì lợi ích của bạn. Nhưng Ngài cũng dạy bạn cách Ngài muốn bạn vâng lời Ngài. Một trong những điều quan trọng bạn học được về sự vâng phục trong Kinh Thánh là phải vâng lời Chúa ngay lập tức.

Thi 119:32 chép “Con sẽ chạy theo con đường giới răn của Chúa.” (Thi 119:32). Sau đó, cũng trong Thi Thiên này, tác giả đưa ra cùng một sứ điệp với cách nói khác: “Con nhanh chóng, không hề chậm trễ mà vâng giữ các điều răn Chúa.” (Thi 119:60). Khi Đức Chúa Trời phán dặn bạn làm một điều gì đó, xin đừng do dự. Xin đừng viện cớ. Xin đừng chần chừ mà hãy làm đi. Xin hãy làm ngay đi.

Có thể bạn thắc mắc: “Nhưng nếu tôi không hiểu lý do Chúa dạy tôi làm một việc cụ thể nào đó thì sao?” Bạn không cần phải hiểu rõ một điều gì đó để hưởng lợi từ nó. Tôi đâu có biết làm thế nào những chiếc máy bay nặng trịch có thể bay được trên không, nhưng tôi vẫn đi lại bằng phương tiện đó. Tôi đâu có hiểu cách hoạt động của máy tính, nhưng tôi rất thích dùng email.

Bạn không cần phải hiểu hết các mạng lệnh Chúa mới vâng phục và hưởng lợi từ những mạng lệnh ấy. Trẻ con thường hỏi tại sao chúng phải vâng lời. Và các bậc phụ huynh sẽ trả lời, “Vì ba/mẹ nói như vậy.” Ý ba mẹ muốn nói, “Hôm nay con chưa đủ lớn để hiểu vì sao nhưng hãy tin cậy ba mẹ - ba mẹ biết rõ hơn con. Và ba mẹ muốn con làm việc này là vì ích lợi của con.”

Giống như một đứa trẻ, đôi khi bạn bị cám dỗ cầu hỏi Chúa, “Vì sao con phải làm điều đó?” Và giống như một người cha, người mẹ yêu thương con, Ngài sẽ trả lời rằng, “Vì Ta nói như vậy. Ta biết rõ hơn con. Một ngày kia con sẽ hiểu còn bây giờ thì chưa. Ta cần con làm việc này, dù thế nào đi nữa, vì lợi ích của chính con.”

Vậy nếu bạn không thể vâng phục Chúa với một thái độ phải lẽ thì sao? Bạn có nên tiếp tục vâng lời? Dĩ nhiên là có. Thà vậy còn hơn là bất tuân. Những người trưởng thành làm những việc đúng đắn bất kể họ cảm thấy thế nào. Nguyên tắc là thế này: Trong Kinh Thánh, mỗi khi Đức Chúa Trời ban một mạng lệnh mà không có ngày tháng cụ thể, Ngài muốn bạn thực hiện ngay lập tức.

Khi các con của chúng tôi đang tuổi lớn, Kay, vợ tôi, thường nói, “Mời cả nhà xuống ăn tối lúc 6 giờ!” Trong trường hợp này, vợ tôi muốn nói rằng chúng tôi phải ngồi vào bàn ăn lúc 6 giờ tối. Nhưng có những lúc, bà ấy chỉ nói, “Mời cả nhà xuống ăn tối!” Điều đó có nghĩa là chúng tôi phải ngồi vào bàn ngay. Đối với Chúa cũng vậy. Nếu Ngài phán dặn bạn làm một việc gì đó mà không có ngày giờ cụ thể thì nghĩa là bạn nên làm việc đó ngay.

Khi chúng ta chậm trễ trong việc vâng lời, chúng ta đang nghi ngờ Chúa. Chúng ta đang thắc mắc, “Chúa ơi, có thật Ngài biết điều gì tốt nhất không?” Sẽ thế nào nếu Đức Chúa Trời cũng đáp ứng nhu cầu cho bạn với tốc độ bằng tốc độ bạn vâng phục Ngài? Khi bạn gặp nan đề, bạn muốn Chúa giúp mình ngay. Khi Đức Chúa Trời bảo bạn làm một điều gì đó, Ngài cũng muốn bạn vâng lời ngay lập tức.

Chậm trễ trong sự vâng phục chẳng khác nào bất tuân. Nếu bạn muốn nhận lãnh phước hạnh Chúa ban, hãy nhanh chóng làm theo sự dạy dỗ của Ngài.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

1. Vì sao chậm trễ trong sự vâng phục lại là bất tuân?

2. Có khi nào bạn hỏi Chúa “vì sao?” thay vì vâng lời làm theo một mạng lệnh nào đó của Ngài ngay lập tức không? Hãy dành vài phút cầu nguyện. Thưa với Chúa rằng hôm nay bạn sẽ làm theo mạng lệnh ấy của Ngài.

3. Có mạng lệnh cụ thể nào Chúa truyền cho bạn phải làm ngay nhưng bạn còn trì hoãn không? Ngay hôm nay hãy cam kết sẽ thôi trì hoãn và thực thi mạng lệnh ấy ngay lập tức.

 

 


When God Instructs, Obey Immediately

BY RICK WARREN — 

“I will quickly obey your commands.”  Psalm 119:32 (NCV)

The Bible says a lot about obedience. God wants you to obey him so he can bless you. His instructions are for your good. But he also tells you how he wants you to obey. One of the most important things you learn about obedience in the Bible is that you must obey God immediately.

Psalm 119:32 says, “I will quickly obey your commands” (NCV). Later on, that psalm gives the same message in a different way: “Without delay I hurry to obey your commands” (Psalm 119:60 GNT).

When God tells you to do something, don’t procrastinate. Don’t make excuses. Don’t drag your feet. Just do it. Do it now.

“But what if I don’t understand why God is asking me to do a particular thing?” you might ask.

You don’t have to understand something to benefit from it. I don’t understand how heavy planes fly in the air, but I travel in them. I don’t understand how computers work, but I sure like email.

You don’t have to understand God’s commands to obey them and benefit from them. Children often ask why they have to obey. And parents often say, “Because I said so.”  What parents mean is this: “Today you’re not old enough to understand, but trust me—I know better. And I need you to do this for your own good.”

Like a child, sometimes you’re tempted to ask God, “Why do I need to do that?” And like a loving parent, he might want to say, “Because I said so. I know more than you. One day you’ll understand, but today you don’t. And I need you to do it anyway, for your own good.”

What if you can’t obey God with a good attitude? Should you still obey? Absolutely. That’s far better than disobedience. Mature people do the right thing in spite of their feelings. Here’s a principle: In the Bible, anytime God gives a stated command without a specific date, he wants you to do it now.

When our children were growing up, my wife Kay might tell us: “Come to the dinner table at 6 p.m.” In that case, she meant we should come to dinner at 6 p.m. But other times she just said, “Come to the dinner table.” That meant we should come immediately.  It’s the same thing with God. If he tells you to do something without a specific timeframe, he means you should do it now.

When we delay obedience, we’re questioning God. We’re asking, “God, do you really know what’s best?”  Consider this question: What if God responded to your needs at the same speed in which you obey him? When you get in trouble, you want God’s help immediately. When God tells you to do something, he wants you to obey immediately.

Delayed obedience is disobedience. If you want the blessings of God, quickly follow his instructions.

Talk It Over

1.How is delayed obedience the same as disobedience?

2.Have you been asking God “why” instead of quickly obeying one of his commands? Spend a few minutes praying. Tell God that you will start obeying that command today.

3.Has God given you a specific command to do now that you’ve been delaying? Commit that today you will stop delaying and just do it.