“Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối.” Thi 34:18

Ai ai đều cũng sẽ phải kinh nghiệm những mất mát. Và bạn không chỉ “qua khỏi” một mất mát. Bạn không thể đi xuống dưới nó; bạn không thể đi vòng quanh nó. Bạn phải đi xuyên suốt qua hết sự đau buồn. Nếu bạn sợ hãi khi phải bày tỏ cảm xúc của mình ra và từ chối trải qua điều này, thì đó là lúc bạn bị vướng mắc, bế tắc.

Bạn thoát khỏi sự bế tắc bằng cách để Chúa giúp đỡ mình. Đây là sáu cách Chúa làm điều đó:

1. Đức Chúa Trời kéo bạn lại gần Ngài.

Thi 34:18 nói rằng, “Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối.”  Khi bạn buồn khổ, Chúa dường như cách xa vạn dặm. Nhưng những gì bạn cảm thấy và những gì thực xảy ra đều không phải lúc nào cũng giống nhau. Thật ra Chúa chưa bao giờ gần bạn hơn như lúc bạn đang đau khổ.

2. Chúa đau buồn với bạn.

Kinh thánh nói rằng Chúa Jêsus là “Người từng trải nhiều đau đớn và khốn khổ” (Ê-sai 53:3). Khi bạn đến với Chúa Jêsus với nỗi đau buồn của mình, Ngài hiểu được sự đau khổ của bạn. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thống khổ, và Ngài là Đức Chúa Trời cảm thông. Ngài không xa cách hay thờ ơ.

3. Đức Chúa Trời ban cho bạn một gia đình Hội Thánh để hỗ trợ.

Chúng ta được tạo ra để buồn khổ và được chữa lành trong cộng đồng qua gia đình Hội Thánh của chúng ta. Chúng ta được tốt đẹp hơn khi chúng ta ở cùng nhau!

“Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau . . . Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau . . . Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc” (Rô-ma 12:5,10,15).

4. Chúa dùng đau buồn để giúp bạn trưởng thành.

Đức Chúa Trời dùng đau buồn và ngay cả đau đớn để giúp bạn trở nên giống Chúa Jêsus hơn, và Ngài làm điều đó theo ba cách. Đầu tiên, Chúa sử dụng sự đau đớn để thu hút sự chú ý của bạn. Kinh Thánh nói rằng: “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra khả năng chịu đựng” (Gia 1:2–3).

Thứ hai, Ngài mang đến điều tốt từ trong những điều xấu (Rô 8:28), và thứ ba, Ngài chuẩn bị bạn cho cõi đời đời (IICôr 4:17-18).

5. Chúa ban cho bạn niềm hy vọng về thiên đàng.

Nếu bạn tin vào và tin cậy nơi Chúa Jêsus Christ để được cứu rỗi, bạn sẽ được sống đời đời với Đức Chúa Trời nơi thiên đàng — và niềm hy vọng đó sẽ nâng đỡ bạn trong suốt thời gian mất mát. Kinh Thánh nói rằng: “Chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy” (TTê 4:13).

6. Chúa dùng sự đau đớn của bạn để giúp đỡ người khác.

Đây được gọi là nỗi đau cứu chuộc, và đó là cách cao quý nhất và tốt nhất trong việc sử dụng nỗi đau của mình. “Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự hoạn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự hoạn nạn nào họ gặp!” (IICôr 1:4).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Theo bạn nghĩ tại sao Chúa lại để bạn trải qua những đau buồn và mất mát?

2.    Nếu bạn không có một gia đình hoặc nhóm nhỏ trong nhà thờ, hôm nay bạn có thể thực hiện những bước kết nối nào để bạn có được sự hỗ trợ cần thiết khi trải qua mất mát?

3.    Nỗi đau đớn sâu sắc nhất mà bạn từng trải qua là gì? Làm thế nào bạn có thể sử dụng nỗi đau đó để giúp đỡ người khác?

 

 

 


HOW GOD HELPS YOU IN YOUR GRIEF

BY RICK WARREN —

“The Lord is close to the brokenhearted, and he saves those whose spirits have been crushed.”  Psalm 34:18 (NCV)

Everyone will experience loss. And you don’t just “get over” a loss. You can’t go under it; you can’t go around it. You’ve got to go through the grief. If you’re scared to express emotion and refuse to go through it, that’s where you get stuck.

You get unstuck by letting God help you. Here are six ways he does that:

1. God draws you close to himself.

Psalm 34:18 says, “The Lord is close to the brokenhearted, and he saves those whose spirits have been crushed” (NCV). When you grieve, God may seem a million miles away. But what you feel and what is real are not always the same thing. In fact, God has never been any closer to you than when you are grieving.

2. God grieves with you.

The Bible says Jesus was “a man of sorrows, acquainted with deepest grief” (Isaiah 53:3 NLT). When you come to Jesus with your grief, he understands your pain. God is a suffering God, and he is a sympathetic God. He’s not aloof or apathetic.

3. God gives you a church family for support.

We’re meant to grieve and heal in community through our church family. We’re better together!

“In Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others . . . Be devoted to one another in love . . . Rejoice with those who rejoice; mourn with those who mourn” (Romans 12:5, 10, 15 NIV).

4. God uses grief to help you grow.

God uses grief and even pain to help you become more like Christ, and he does it in three ways. First, God uses pain to get your attention. The Bible says, “My brothers and sisters, consider yourselves fortunate when all kinds of trials come your way, for you know that when your faith succeeds in facing such trials, the result is the ability to endure” (James 1:2–3 GNB).

Second, he brings good out of bad (Romans 8:28), and third, he prepares you for eternity (2 Corinthians 4:17-18).

5. God gives you the hope of heaven.

If you believe in and trust Jesus Christ for salvation, then you will spend eternity in heaven with God—and that hope will sustain you through your time of loss. The Bible says, “We don’t want you to be ignorant about those who have died. We don’t want you to grieve like other people who have no hope” (1 Thessalonians 4:13 GW).

6. God uses your pain to help others.

This is called redemptive pain, and it is the highest and best use of your pain. “[God] comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us” (2 Corinthians 1:4 NLT).

Talk It Over

  • Why do you think God allows you to experience grief and loss?
  • If you do not have a church family or small group, what steps can you take today to get connected so that you have the support you need when you go through a loss?
  • What is the deepest pain you have experienced? How can you use that pain to help others?