0114“Vì cùng làm việc với Đức Chúa Trời, chúng tôi nài xin anh em đừng nhận ân điển của Ngài một cách vô ích.”  (IICô-rinh-tô 6:1 BHĐ)

Khi Chúa ban cho bạn một cơ hội khác để hoàn thành sứ mạng của cuộc đời mình, hãy nắm lấy cơ hội ấy.  Xin đừng bỏ phí.  Đó là lúc tập trung vào sự kêu gọi duy nhất của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời bạn.

Trong IICô-rinh-tô 6:1 Phao-lô viết, Vì cùng làm việc với Đức Chúa Trời, chúng tôi nài xin anh em đừng nhận ân điển của Ngài một cách vô ích.” (BHĐ). Chúa đã làm cho bạn quá nhiều.

Ngài đã tha thứ tội lỗi cho bạn, Ngài không chỉ cho bạn cơ hội thứ hai mà còn cho bạn một cơ hội khác để phục vụ Ngài.  Hãy nhìn Phao-lô mà xem:  Ông tìm giết các Cơ đốc Nhân vì cho rằng họ là những kẻ dị giáo đang theo một nhà lãnh đạo đáng khinh, đã chết.

Nhưng rồi Chúa Giê-xu đã giáp mặt với Phao-lô trên đường đến Đa-mách — và cho ông cơ hội thứ hai để hoàn thành sứ mạng thực sự của ông trên đất.  Phao-lô chấp nhận nhiệm vụ của mình và đã thay đổi 180 độ — ông không bao giờ quên cơ hội thứ hai mà Chúa ban cho mình.

Sau này, trong chức vụ, Phao-lô đã nói: “Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Chúa là Đức Chúa Jêsus, để công bố Tin Lành về ân điển Đức Chúa Trời.” (Công vụ 20:24 BHĐ).

Vì Phao-lô rất biết ơn Đức Chúa Trời đã sử dụng ông, nên đối với ông không có điều gì quan trọng hơn thế. Dù bạn có tệ hại đến đâu đi nữa, Chúa vẫn không thay đổi sứ mạng Ngài định cho bạn.  Có lẽ bạn đã bắt đầu có chút buông xuôi nhưng Chúa vẫn không thay đổi nhiệm vụ dành cho bạn.

Vì vậy, xin hãy làm đi. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay.  Khi Chúa ban cho bạn một cơ hội khác, xin đừng trì hoãn mà hãy vâng lời.

Cơ hội thứ hai của Đức Chúa Trời phản ảnh ân điển và tình yêu Ngài dành cho bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Có lĩnh vực cụ thể nào bạn vẫn đang chần chừ chưa chịu vâng lời Chúa hay không? Xin giải thích lý do?

2.      Điều gì đang ngăn trở bạn nắm bắt cơ hội thực hiện những gì Chúa đã kêu gọi bạn làm?

3.      Ai sẽ là người đồng hành, giám sát và cầu thay cho bạn khi bạn theo đuổi sự kêu gọi Đức Chúa Trời dành cho mình?

 


When God Gives You a Second Chance, Seize It

BY RICK WARREN — 

“Since we are God’s coworkers, we urge you not to let God’s kindness be wasted on you.” 2 Corinthians 6:1 (GW)

When God gives you another chance to fulfill your mission in life, seize it. Don’t waste it. That’s the time to focus on God’s unique calling for your life.

Paul writes in 2 Corinthians 6:1, “Since we are God’s coworkers, we urge you not to let God’s kindness be wasted on you” (GW). God’s done so much for you. He’s forgiven your sins. He’s given you more than one second chance.

He will give you another opportunity to serve him.

Take a look at Paul. He was killing Christians because he thought they were heretics who were following a dead and disgraced leader.

But then Jesus confronted Paul on the road to Damascus—and offered him a second chance to fulfill his real mission on earth. Paul accepted his assignment and did a 180-degree turn—and he never forgot the second chance God gave him.

Later in his ministry, Paul said: “I don’t care about my own life. The most important thing is that I complete my mission, the work that the Lord Jesus gave me—to tell people the Good News about God’s grace” (Acts 20:24 NCV).

Because Paul was so grateful God was using him, nothing else mattered to him.

No matter how badly you’ve messed up, God hasn’t changed your mission. Maybe you’ve started to drift just a little bit. God still hasn’t changed your mission.

So get onto it. Get started today. When God gives you another chance, don’t delay—obey.

God’s second chances reflect his grace and his love for you.

Talk It Over

  • Have you delayed obeying God in any specific area? Can you explain why?
  • What is preventing you from seizing the opportunity to do what God has called you to do?
  • Who can be an accountability and prayer partner for you as you pursue God’s calling for you?