0450“Nếu anh em không hiểu biết đường lối Chúa, hãy cầu xin Ngài chỉ dẫn… Khi anh em cầu xin, phải tin chắc Chúa nhậm lời… Nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó. Người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa” (Gia-cơ 1:5-7 KTHĐ, BHĐ).

Chúa muốn hướng dẫn bạn trong cuộc sống nhưng cần hai điều phải có sau đây xảy ra: Bạn cần phải hỏi đúng người và bạn cần hỏi với thái độ đúng đắn. Người bạn cần hỏi là Đức Chúa Trời và thái độ đúng đắn của bạn là đức tin — tin chắc rằng Chúa sẽ trả lời điều bạn cầu xin.

Kinh Thánh nói rằng, “Nếu anh em không hiểu biết đường lối Chúa, hãy cầu xin Ngài chỉ dẫn… Khi anh em cầu xin, phải tin chắc Chúa nhậm lời… Nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó. Người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa” (Gia-cơ 1:5-7 KTHĐ, BHĐ).

Có bao giờ bạn cầu xin Chúa một điều gì đó nhưng lại không ngóng đợi, không cho rằng mình sẽ nhận được điều đó không? Đó là lý do tại sao bạn không nhận được điều mình cầu xin. Chúa làm việc trong cuộc sống của bạn tùy theo lượng đức tin bạn có.

Chúng ta thường cầu nguyện rằng, “Lạy Chúa, xin dẫn dắt con!” và rồi chúng ta bước tới, không chờ đợi sự hướng dẫn của Chúa. Chúng ta bắt tay vào để giải quyết vấn đề ngay lập tức. Chúng ta có thể nói rằng chúng ta muốn Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan và giúp chúng ta có được quyết định đúng đắn, nhưng thật ra chúng ta không ngóng đợi Chúa làm điều đó. Chúng ta nghĩ rằng tất cả đều phụ thuộc vào mình.

Nhưng Chúa đã hứa sẽ ban cho bạn sự khôn ngoan — nếu bạn cầu xin điều đó. Khôn ngoan là nhìn cuộc sống qua cái nhìn của Chúa. Khôn ngoan là khả năng quyết định theo cách Chúa quyết định.

Hãy suy nghĩ đến điều này: Chúa không bao giờ có một quyết định sai lầm. Ngài không bao giờ lầm lỗi. Chúa phán nếu bạn tin cậy Chúa và lắng nghe Ngài, Chúa sẽ hướng dẫn bạn. Nhưng trước tiên bạn phải cầu xin với đức tin.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn có bao giờ cầu xin Chúa một điều gì đó mà lại không nghĩ rằng mình sẽ nhận được không? Bạn đã cầu xin điều gì? Và Chúa đã trả lời như thế nào?

2.    Bạn thường có khuynh hướng làm điều gì trong khi chờ đợi Chúa trả lời sự cầu nguyện của mình?

3.    Hôm nay bạn có thể cầu xin Chúa điều gì với đức tin trông đợi và biết rằng Chúa sẽ trả lời?

 

 

 


EXPECT GOD TO ANSWER YOUR PRAYERS

By Rick Warren — 

“If you want to know what God wants you to do, ask him . . . but . . . if you don’t ask with faith, don’t expect the Lord to give you any solid answer" (James 1:5-8 TLB).

God wants to direct you in life, but two things need to line up: You need to ask the right person, and you need to ask with the right attitude. The right person is God, and the right attitude is in faith—trusting him to provide the answer.

The Bible says, “If you want to know what God wants you to do, ask him . . . but . . . if you don’t ask with faith, don’t expect the Lord to give you any solid answer” (James 1:5-8 TLB).

Have you ever asked God for something while not expecting to get it? That’s why you didn’t get it. God works in your life according to faith.

So often we say, “God, please guide me!” and we walk away without waiting for guidance. We just immediately get to work on the problem. We may say that we want God to give us wisdom and help us make the right decision, but we don’t really expect him to. We think it all depends on us.

But God has promised to give you wisdom—if you ask for it. Wisdom is seeing life from God’s point of view. Wisdom is the ability to make decisions the way God makes decisions.

Think about this: God never makes a bad decision. He never makes a mistake. He says if you trust him and listen to him, he will guide you. But you must first ask in faith.

Talk It Over

  • Have you ever asked God for something and didn’t expect to get it? What did you ask for? And how did God answer?
  • What do you tend to do while waiting for God to answer your prayers?
  • What can you ask God for today in faith, expecting him to answer?