“Kẻ dại dột tin mọi lời người ta nói; nhưng người khôn ngoan thận trọng xem xét” (Châm 14:15).

Ngày nay, nếu bạn dành thời gian ra trên điện thoại hoặc xem TV, bạn sẽ nhận được rất nhiều thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Hơn bao giờ hết, điều quan trọng cần phải nhớ là không phải tất cả mọi điều bạn nghe được đều là sự thật.

Kinh Thánh nói trong Châm 14:15 rằng, “Kẻ dại dột tin mọi lời người ta nói; nhưng người khôn ngoan thận trọng xem xét.”

Không phải người nào lên nói trên Internet, mạng xã hội, TV hay radio cũng biết họ đang nói về điều gì. Không phải người nào cũng đáng để bạn nghe họ nói. Bạn cần phải lựa chọn!

Nhiều người lợi dụng bất cứ cuộc khủng hoảng nào đang xảy ra để đem vấn đề, nghị sự riêng của họ vào.  Sẽ có một số người dùng những ngày tháng khó khăn này để đem lại lợi thế cho họ về mặt chính trị hoặc tài chánh. Họ sẽ gây cho người khác hoảng sợ để làm những quyết định vội vã. Đừng rơi vào bẫy đó!

Châm 14:8 nói rằng: “Người khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Kẻ dại dột tự lừa mình và không đối mặt với sự thật.”

Kinh Thánh nhiều lần nói rằng, đặc biệt là trong cơn khủng hoảng, bạn phải luôn quyết định và hành động dựa trên dữ kiện, sự thực—chứ không phải con số thống kê sai trật, nhất thời, sợ hãi hoặc cảm xúc.

Chúa đã ban cho bạn mọi điều cần thiết để trở nên khôn ngoan và thận trọng trong cơn khủng hoảng. Bạn có thể kiểm tra lại mọi thứ dựa trên Lời Chúa và tin chắc rằng Lời Ngài sẽ luôn hướng bạn đến sự khôn ngoan. Là môn đồ của Chúa Jêsus, bạn có Đức Thánh Linh cho bạn có được sự suy xét, phân biệt rõ ràng. Và bạn cũng có trí hiểu, thông sáng! Đó là một món quà từ Chúa, và điều quan trọng là phải dùng đến lý lẽ và sự thận trọng của bạn trong cơn khủng hoảng.

Là môn đệ của Chúa Jêsus, chúng ta không chỉ là những người có đức tin.  Chúng ta nên là người của sự thật, người có cơ sở lập luận.

“Hãy mua chân lý bằng mọi giá, và nắm chặt lấy sự sáng suốt mình có được” (Châm 23:23).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Làm thế nào để bạn kiểm tra lại những tin tức tìm thấy trên phương tiện truyền thông xã hội trước khi chia sẻ nó ra cho người khác?

2.    Bạn sẽ nói gì với một người không tin tưởng bất cứ một ai trong giai đoạn khủng hoảng?

3.    Tại sao việc các môn đệ của Chúa Jêsus được biết đến như là những người của dữ kiện, người có cơ sở lập luận lại là điều quan trọng?

 

 

 


NOT EVERYTHING YOU HEAR IS TRUE

BY RICK WARREN —

The gullible believe anything they're told; the prudent sift and weigh every word.”   Proverbs 14:15 (The Message)

If you spend any time on your phone or watching TV these days, you’re going to get a lot of information from a lot of different sources. It’s important, now more than ever, to remember that not everything you hear is true.

The Bible says in Proverbs 14:15, “The gullible believe anything they’re told; the prudent sift and weigh every word” (The Message).

Not everybody who speaks on the Internet, social media, TV, or radio knows what they’re talking about. Not everybody who’s talking is worth listening to. You need to be selective!

Many people take advantage of any crisis and bring to it their own agenda. There will be some who try to use difficult days for their own political or financial advantage. They will scare people into making rash decisions. Don’t fall for it!

Proverbs 14:8 says, “The wise man looks ahead. The fool attempts to fool himself and won’t face facts” (TLB).

The Bible repeatedly says that, especially in a crisis, you should always base your decisions and actions on the facts—not faulty statistics, fads, fear, or feelings.

God has given you everything you need to be wise and prudent in a crisis. You can test everything against his Word and have the confidence that it will always steer you in the way of wisdom. As a follower of Jesus, you have the Holy Spirit to give you discernment. And you’ve got good sense too! It is a gift from God, and it’s important to use your reason and caution in a crisis.

As disciples of Jesus, we should not just be people of faith. We should be people of facts.

“Get the facts at any price, and hold on tightly to all the good sense you can get” (Proverbs 23:23 TLB).

Talk It Over

  • How do you test information you find on social media before sharing it with others?
  • What would you tell someone who doesn’t trust anyone during a crisis?
  • Why is it important for Jesus’ disciples to be known as people of facts?