“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi; cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.”  Thi 23:4

Một nguyên nhân thường gây nên những căng thẳng là sự mất mát. Bạn có thể mất đi việc làm, sức khỏe, tiền bạc, danh tiếng hoặc người thân yêu. Và khi thêm vào tất cả những thách thức khác mà bạn gặp phải trong cuộc sống, nó chỉ làm cho căng thẳng gia tăng thêm lên.

Có hai phản ứng thông thường đối với sự mất mát. Một là sợ hãi, và phản ứng kia là buồn rầu, thương tiếc.

Buồn rầu là điều tốt. Đau buồn là cách chúng ta vượt qua những giai đoạn chuyển tiếp của đời sống. Thật ra, nếu bạn không buồn rầu, bạn sẽ bị vướng mắc! Sự buồn bã sẽ không hủy hoại bạn được nếu bạn để nó thoát ra.

Mặt khác, sợ hãi có thể là một điều xấu. Không lần nào trong Kinh Thánh lại nói rằng, “Đừng buồn bã,” “Đừng buồn tiếc,” “Đừng than khóc,” hay “Đừng khóc.” Kinh Thánh nói rằng, "Đừng sợ." Và điều này được nói đến 365 lần trong Kinh Thánh!  Buồn rầu không làm bại liệt chúng ta, nhưng sợ hãi gây nên điều đó.

Trong Thi 23:4, Đa-vít nói rằng, “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi; cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.” 

Đa-vít biết rằng những người chăn chiên luôn mang theo một cây trượng và cây gậy để bảo vệ đàn chiên của họ. Và ông biết rằng Chúa có quyền phép bảo vệ mình. Vì vậy Đa-vít đã tin cậy Đức Chúa Trời, ngay cả trong những thung lũng tối tăm nhất.

Nếu bạn đang đi qua một thung lũng tối tăm và đang chịu nhiều căng thẳng, bạn có thể chọn tin cậy nơi Chúa. Ngài là thành tín ngay cả trong những tối tăm, nơi mọi thứ có thể không có ý nghĩa gì cả và nơi dường như là một chặng đường để thoát ra khỏi thung lũng còn rất xa.

Nhưng đây là tin tốt lành cần nhớ về những cái bóng tối lớn lao và đáng sợ. Bạn không thể nào thấy được cái bóng mà không có ánh sáng. Nếu bạn nhìn thấy một cái bóng, điều đó có nghĩa là có một ánh sáng chiếu ra gần đó.

Khi đi qua thung lũng của bóng tối, điều quan trọng ở đây là bạn phải quay lưng lại với bóng tối và nhìn vào ánh sáng. Nếu bạn cứ chăm nhìn vào Ánh Sáng — là Chúa Jêsus, là Ánh Sáng của Thế Gian — thì bóng tối sẽ không làm cho bạn sợ hãi.

Cũng như Đa-vít, hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời trong thung lũng tối tăm và cầu nguyện rằng, “Khi tâm linh con nao sờn mòn mỏi, chính Ngài biết rõ đường lối con đi” (Thi 142:3).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Gần đây bạn đã phải đối mặt với những bóng tối nào? Tại sao những bóng tối này họ lại quá khó khăn cho bạn?

2.    Tại sao bạn nghĩ rằng sự sợ hãi lại gây ra căng thẳng?

3.    Việc thuộc lòng Kinh Thánh có thể giúp bạn đối mặt với sự sợ hãi như thế nào?

 

 

 


KEEP YOUR EYES ON THE LIGHT

BY RICK WARREN —

“Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me.”  Psalm 23:4 (ESV)

A common source of stress is loss. You can lose your job, your health, your money, your reputation, or a loved one. And when you add all the other challenges you have in life, it just amplifies the stress.

There are two common reactions to loss. One is fear, and the other is grief.

Grief is good. Grief is the way we get through the transitions of life. In fact, if you don’t grieve, you get stuck! Grief will not wreck you if you let it out.

Fear, on the other hand, can be a bad thing. Not once in the Bible does it say, “Grieve not,” “Sorrow not,” “Weep not,” or “Cry not.” It does say, “Fear not.” And it says that 365 times! Grief doesn’t paralyze us, but fear does.

In Psalm 23:4, David says, “Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me” (ESV).            

David knew shepherds always carried a rod and a staff to protect their sheep. And he knew God had the power to protect him. So David trusted God, even in the darkest valleys.

If you’re going through a dark valley and you’re under a lot of stress, you can choose to trust God. He is faithful even in the shadows, where things may not make sense and where it can seem like a long, long way out of the valley.

But here’s the good news to remember about big, scary shadows. You can’t have a shadow without light. If you see a shadow, that means there is a light shining nearby.

When you’re going through the valley of the shadow, the key is to turn your back on the shadow and look at the light. Because as long as you keep your eyes on the Light—Jesus, the Light of the World—the shadow won’t scare you.

Just like David, trust God in the dark valleys and pray, “When I am overwhelmed, you alone know the way I should turn” (Psalm 142:3 NLT).

Talk It Over

  • What shadows have you recently been facing? Why are they so daunting to you?
  • Why do you think fear stresses people out?
  • How can memorizing Scripture help you face your fears?