0574“Người chiều theo xác thịt sẽ chết nhưng người vâng theo Thánh Linh sẽ được sống bình an… Người sống theo xác thịt không thể nào làm Đức Chúa Trời vui lòng.” (Rô-ma 8:6, 8 KTHĐ).

Học cách kiểm soát được cảm xúc của bạn là chìa khóa để có được sự bình an trong tâm hồn. Nói một cách khác đi, bạn cần phải học để biết phải làm thế nào với những điều bạn đang cảm thấy!

Dưới đây là bốn lý do quan trọng tại sao bạn cần phải điều khiển những cảm xúc của mình:

1. Cảm xúc thường không đáng tin cậy. Linh tính của bạn thường sai trật. Trực giác của bạn thường hay khiếm khuyết. Cảm xúc của bạn thường chẳng dẫn bạn đến đâu cả. Bạn không thể dựa vào mọi điều mà bạn cảm thấy được!

Châm 14:12 dạy rằng, “Có một con đường mới trông tưởng là chính đạo, Nhưng cuối cùng đường ấy dẫn đến cõi hư vong” (KTHĐ). Bạn không cần phải chấp nhận mọi điều mình đang cảm thấy được, bởi vì không phải tất cả mọi điều bạn cảm thấy đều đúng và đáng tin hoặc sẽ dẫn bạn đi đúng hướng.

2. Bạn không muốn bị thao túng. Nếu bạn không điều khiển những cảm xúc của bạn, chúng sẽ điều khiển bạn và bạn sẽ bị thao túng bởi tâm trạng của mình. Và nếu bạn luôn để cho cảm xúc của mình hướng dẫn, người khác sẽ lợi dụng bạn. Tệ hại hơn cả, những cảm xúc tiêu cực là công cụ ưa thích của Sa-tan. Nó sẽ dùng sự sợ hãi, oán giận, và lo lắng để phá hoại đời sống của bạn.

Kinh Thánh cảnh báo trong IPhi 5:8 rằng, “Hãy tiết độ và tỉnh thức; kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt” (TTHĐ*).

3. Bạn muốn làm vui lòng Chúa. Chúa không thể cai trị đời sống của bạn nếu cảm xúc đang cai quản đời sống của bạn. Nếu bạn làm những quyết định dựa trên cảm xúc của mình, thì bạn đã làm cho cảm xúc của mình trở thành chúa của mình, khi đó Chúa không thể là Chúa trong đời sống bạn được.

Rô-ma 8 xác quyết rằng, “Người chiều theo xác thịt sẽ chết nhưng người vâng theo Thánh Linh sẽ được sống bình an… Người sống theo xác thịt không thể nào làm Đức Chúa Trời vui lòng.” (Rô-ma 8:6,8 KTHĐ*).

4. Bạn muốn thành công trong cuộc sống. Hết nghiên cứu này đến nghiên cứu khác chỉ ra cho thấy rằng khi nói đến sự thành công thì chỉ số EQ đo lường trí tuệ về cảm xúc quan trọng nhiều hơn so với IQ đo lường sự thông minh. Có bao nhiêu người mà bạn biết đã hủy hoại danh tiếng của mình vì một điều nào đó đã nói trong cơn tức giận? Hay bỏ lỡ cơ hội có được công ăn, việc làm vì việc thiếu tự chủ của mình không?

Kinh Thánh dạy trong Châm 5:23 rằng, “Nó sẽ chết vì không nghe lời khuyên dạy, Và lầm lạc vì quá ngu dại” (TTHĐ, BDM).

Khi bạn chọn theo Chúa Jêsus, quyết định đó bao gồm cả cảm xúc của bạn. Chúa Jêsus muốn Ngài là Chúa của điều bạn cảm thấy, chứ không chỉ những gì bạn nghĩ hay làm. Chúa muốn Ngài là Chúa của những cảm xúc bạn.

Kinh Thánh dạy rằng, “Vậy từ nay về sau, anh chị em phải sống những ngày còn sống trên đất theo ý muốn của Đức Chúa Trời chứ không phải theo điều lòng con người ưa thích” (IPhi 4:2 GNT*).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những quyết định của bạn dựa trên cảm xúc nhiều đến mức nào? Làm thế nào để bạn biết “điều cảm thấy” của mình là đúng hay sai?

2.    Tại sao học cách lắng nghe Chúa Thánh Linh là quan trọng? Làm thế nào để bạn có thể làm điều đó?

3.    Những cảm xúc nào của bạn cần phải đầu phục Chúa ngày hôm nay?

Chú thích:

BDM*: Bản Dịch Mới năm 2002

GNT*: Bản dịch Good News Translation

KTHĐ*: Bản Kinh Thánh Hiện Đại

TTHĐ*: Bản Truyền Thống Hiệu Đính

 

 

 


NOT EVERYTHING YOU FEEL IS TRUE

By Rick Warren —

“To be controlled by human nature results in death; to be controlled by the Spirit results in life and peace . . . Those who obey their human nature cannot please God” (Romans 8:6, 8 GNT).

Learning to manage your emotions is the key to peace of mind. In other words, you need to learn to deal with what you feel!

Here are four important reasons why you need to manage your emotions:

Emotions are often unreliable. Your gut is often wrong. Your intuition is often flawed. Your emotions often lead you down a blind alley. You can’t depend on everything you feel!

Proverbs 14:12 says, “There is a way that appears to be right, but in the end it leads to death” (NIV). You don’t have to accept everything you feel, because not everything you feel is right or authentic or will lead you in the right direction.

You don’t want to be manipulated. If you don’t control your emotions, they will control you, and you will be manipulated by your moods. And if you’re always guided by your feelings, other people will take advantage of you. Worst of all, negative emotions are Satan’s favorite tool. He will use fear, resentment, and worry to wreak havoc in your life.

The Bible says in 1 Peter 5:8, “Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour” (NIV).

You want to please God. God cannot rule your life if emotions rule your life. If you make your decisions based on how you feel, then you’ve made your feelings your god, and then God can’t be God in your life.

Romans 8 says, “To be controlled by human nature results in death; to be controlled by the Spirit results in life and peace . . . Those who obey their human nature cannot please God” (Romans 8:6, 8 GNT).

You want to succeed in life. Study after study has shown that your emotional quotient is far more important than your IQ when it comes to success. How many people do you know who ruined their reputation because of something said in anger? Or missed a job opportunity because of their lack of self-control?

The Bible says in Proverbs 5:23, “[People] get lost and die because of their foolishness and lack of self-control” (CEV).

When you choose to follow Jesus, that decision includes your emotions. Jesus wants to be Lord of how you feel, not just what you think and do. He wants to be Lord of your emotions.

The Bible says, “From now on, then, you must live the rest of your earthly lives controlled by God’s will and not by human desires” (1 Peter 4:2 GNT).

Talk It Over

  • How much do you base your decisions on your feelings? How do you know if a “feeling” is right or wrong?
  • Why is it important to learn to listen to the Holy Spirit? How do you do that?
  • What about your emotions do you need to surrender to God today?