0575“Tôi sẽ chờ đợi Chúa giải cứu, dù hiện nay Ngài giấu mặt. Chúa là hy vọng duy nhất của tôi” (Ê-sai 8:17 KTHĐ).

Rất dễ dàng để thờ phượng Chúa khi mọi việc đều xảy ra tốt đẹp trong đời sống bạn, khi Chúa chu cấp thức ăn, bạn bè, gia đình, sức khỏe và những tình cảnh hạnh phúc. Nhưng hoàn cảnh không phải lúc nào cũng êm đềm dễ chịu như vậy. Vậy thì trong lúc đó bạn sẽ thờ phượng Chúa như thế nào? Bạn sẽ làm gì khi Chúa dường như cách xa hàng vạn dặm?

Mức độ thờ phượng sâu sắc nhất là ngợi khen Chúa bất chấp đau đớn, cảm tạ Chúa trong cơn thử thách, tin cậy nơi Chúa khi bị cám dỗ, cam chịu khi đau khổ, đầu phục Chúa khi đang đau khổ và yêu mến Chúa khi Ngài dường như xa cách.

Tác giả Philip Yancey đã từng viết rằng, “Bất kỳ mối liên hệ nào cũng đều có những lúc gần gũi và những khi khi rất xa cách và trong mối liên hệ với Chúa, cho dù mật thiết đến đâu thế nào chăng nữa, con lắc cũng sẽ đung đưa từ bên này sang bên khác.”

Đó là lúc sự thờ phượng trở nên khó khăn.

Để trưởng thành tình bạn của bạn, Chúa sẽ thử thách tình bạn đó với những khoảng thời gian dường như xa cách, những khoảng thời gian mà dường như Chúa đã bỏ rơi hay lãng quên bạn, những lúc dường như Chúa cách xa chúng ta hàng ngàn dặm.  Thánh Giăng của Thập Tự Giá (tu sĩ Công Giáo, 1542-1591) gọi những ngày khô hạn thuộc linh và nghi ngờ về Chúa này là những “đêm tối của tâm hồn.”

Vua Đa-vít đã thấu hiểu được những ngày như thế. Mặc dầu Đức Chúa Trời gọi ông là “người làm Ta hài lòng” (ISa 13:14 và Công 13:22), nhưng đôi lúc Đa-vít cũng than phiền về sự vắng mặt cách rõ ràng của Chúa:

  • “Đức Giê-hô-va ôi! Vì sao Ngài đứng xa? Trong lúc gian truân sao Ngài lại ẩn mặt?”(Thi 10:1 TTHĐ).
  • “Đức Chúa Trời của con ôi! Đức Chúa Trời của con ôi! Sao Ngài từ bỏ con? Sao Ngài đứng xa không giúp đỡ con và chẳng nghe lời rên xiết.” (Thi 22:1 TTHĐ).
  • “Sao Ngài từ bỏ con?” (Thi 43:2b TTHĐ).

Dĩ nhiên, Chúa đã không thật sự rời xa khỏi Đa-vít, và Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ bạn. Chúa đã hứa đi hứa lại nhiều lần, “Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu” (Hê 13:5 TTHĐ).

Câu Hỏi Suy Ngẫm & Áp Dụng

1.    Bạn có thể thực hiện những bước cụ thể nào để giúp bạn thờ phượng Chúa ngay cả khi bạn đang đau đớn hay ở trong một thời kỳ khó khăn?

2.    Theo bạn Chúa muốn bạn học được điều gì trong những giai đoạn này?

3.    Một vài lời hứa nào của Chúa có thể ban cho bạn có được hy vọng và sự khích lệ?

 

 

 


GOD IS REAL, NO MATTER HOW YOU FEEL

By Rick Warren — 

“The LORD has hidden himself from his people, but I trust him and place my hope in him.” Isaiah 8:17 (GNT)

It’s easy to worship God when things are going great in your life—when he’s provided food, friends, family, health, and happy situations. But circumstances are not always pleasant. How do you worship God then? What do you do when God seems a million miles away?

The deepest level of worship is praising God in spite of pain, thanking God during a trial, trusting him when tempted, surrendering while suffering, and loving him when he seems distant.

The writer Philip Yancey once noted, “Any relationship involves times of closeness and times of distance, and in a relationship with God, no matter how intimate, the pendulum will swing from one side to the other.”

That’s when worship gets difficult.

To mature your friendship, God will test it with periods of seeming separation—times when it seems as if he has abandoned or forgotten you. God feels a million miles away. St. John of the Cross referred to these days of spiritual dryness and doubt about God as “the dark night of the soul.”

God called King David “a man after my own heart” (see 1 Samuel 13:14 and Acts 13:22), yet David sometimes complained about God’s apparent absence:

  • “Lord, why are you standing aloof and far away? Why do you hide when I need you the most?” (Psalm 10:1 TLB).
  • “My God, my God, why have you abandoned me? Why are you so far away when I groan for help?” (Psalm 22:1 NLT).
  • “Why have you abandoned me?” (Psalm 43:2 GNT; see also Psalm 44:23; 74:11; 88:14; 89:49).

Of course, God hadn’t really left David, and he’ll never leave you. God has promised repeatedly, “I will never leave you; I will never abandon you” (Hebrews 13:5 GNT).

Talk It Over

  • What practical steps can you take to help you worship God even when you’re in pain or in a difficult season?
  • What do you think God might want you to learn during these times?
  • What are some of God’s promises that can give you hope and encouragement?