0205Nhưng chúng tôi đựng báu vật nầy trong những bình đất, để bày tỏ rằng quyền năng tối thượng nầy đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi (IICô-rinh-tô 4:7 BHĐ).

Bạn sẽ luôn nản chí khi bạn cố gắng trở thành một siêu anh hùng và làm nhiều hơn những gì sức con người có thể làm được. Bạn cần phải có một cái nhìn thực tế hơn về bản thân mình: Bạn không thể giải quyết nan đề cho tất cả mọi người. Bạn không thể ở nhiều nơi cùng một lúc. Bạn không thể làm được tất cả mọi việc bạn muốn làm. Bạn không thể tiêu xài số tiền mà bạn không có.

Bạn cần phải học sống cách thanh thản giữa những giới hạn của mình. Bất cứ khi nào bạn sống ngoài những giới hạn của cuộc sống mình, bạn sẽ bị nản chí. Lấp đầy (fill) lịch trình của bạn thì thật là dễ dàng hơn là hoàn tất (fulfill) lịch trình đó. Bước vào thì luôn dễ dàng hơn là thoát ra khỏi việc đó. Lập một lời hứa dễ dàng hơn là giữ lời hứa đó. Bị mắc nợ thì dễ dàng hơn là trả cho hết nợ.

Thường thì những dấu hiệu đầu tiên của việc ôm đồm quá sức sẽ xuất hiện trên cơ thể của bạn. Sứ đồ Phao-lô nói trong IICô-rinh-tô 4:7 rằng, “Nhưng chúng tôi đựng báu vật nầy trong những bình đất, để bày tỏ rằng quyền năng tối thượng nầy đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi” (NCV). Nói một cách khác, bạn cần phải biết giới hạn của mình. Bạn cần nhận ra các dấu hiệu cảnh báo của mình khi bạn ôm đồm quá sức và nhận biết rằng mình chỉ là cái bình chứa và Chúa mới quyền năng.

Cơ thể của chúng ta giống như những cái bình bằng đất sét—tất cả chúng ta đều bị nứt nẻ đã bị rớt xuống ở nơi này hay nơi khác. Nhưng Chúa thường đặt những ân tứ lớn nhất của Ngài vào những người yếu ớt nhất, và điều đó cho chúng ta cơ hội thấy được quyền năng Chúa và nói rằng, “Nhất định điều đó là do Chúa làm. Điều đó chỉ có thể xảy ra nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời.”

Trong suốt lịch sử, Đức Chúa Trời đã sử dụng những công cụ tì vết, không hoàn hảo bày tỏ vinh quang của Ngài. Nếu Chúa chỉ sử dụng những con người trọn vẹn thì không việc gì sẽ được hoàn thành cả vì không có ai là trọn vẹn trên đất cả!

Bạn có thể nghĩ rằng điều tốt hơn là che giấu đi những điểm yếu của mình, nhưng Chúa muốn sử dụng những điểm yếu đó trong cuộc sống bạn. Nhưng trước tiên, bạn phải nhận biết và chú ý đến những giới hạn của mình. Sau đó, bạn tin cậy vào quyền năng của Chúa chứ không phải sức riêng của mình để hoàn thành mục đích Chúa dành cho bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn có đang cố gắng để có được thành tưu trong cuộc sống hơn điều khả năng con người có thể đạt được không? Kết quả về thể xác và tâm linh của điều này là như thế nào?

2.    Bạn thấy được Chúa dùng những điểm yếu để giúp bạn tăng trưởng thuộc linh và trở nên giống Chúa hơn qua những cách nào?

3.    Bạn đã cố gắng quá sức trong lãnh vực nào? Làm thế nào để bạn có thể nhận ra những giới hạn của mình và đặt ra những dự tính thực tế hơn?


 

 

Learn To Relax In Your Limitations

By Rick Warren — 

“We have this treasure from God, but we are like clay jars that hold the treasure. This shows that the great power is from God, not from us” (2 Corinthians 4:7 NCV).

You’re always going to get discouraged when you try to be a superhero and do more than is humanly possible. You need a more realistic view of yourself: You can’t fix everybody’s problems. You can’t be in more than one place at one time. You can’t do everything you want to do. You can’t spend money you don’t have.

You need to learn to relax in your limitations. Anytime you live outside of the limitations of your life, you’re going to get discouraged. It’s easier to fill your schedule than it is to fulfill your schedule. It’s always easier to get in than it is to get out. It’s easier to make a promise than to keep a promise. It’s always easier to get into debt than it is to get out of debt.

Often the first signs of overextending show up in your body. The apostle Paul says in 2 Corinthians 4:7, “We have this treasure from God, but we are like clay jars that hold the treasure. This shows that the great power is from God, not from us” (NCV). In other words, you need to know your limits. You need to recognize your warning signs when you’re overextended and realize you’re just the vessel and God is the power.

Our bodies are like clay jars—we’re all a little cracked because we’ve all been dropped here and there. But God often puts his greatest gifts in the weakest people, and that gives us the opportunity to point back to him and say, “That’s got to be God. That could have only happened through God’s power.”

Throughout history, God has used flawed instruments to put his glory on display. Nothing would get done if God only used perfect people, because there aren’t any!

You may think it’s best to hide your weaknesses, but God wants to use them in your life. But first, you’ve got to recognize and respect your limitations. Then, you trust in God’s power and not your own to accomplish his purpose for you.

Talk It Over

1.    Have you been trying to accomplish more in your life than is humanly possible? What has been the result physically and spiritually?

2.    In what ways have you seen God use your weaknesses to help you grow spiritually and become more like him?

3.    Where have you overextended yourself? How can you recognize your limits and set more realistic expectations going forward?