0620“Đứng lẻ một mình dễ bị tấn công, nhưng hai người sát cánh cự địch sẽ thắng. Ba người lại càng tốt, như một sợi dây đánh ba tao thật khó đứt” (Truyền 4:12 KTHĐ).

Khi bạn đi chơi xa, có lẽ bạn sẽ nhờ một người hàng xóm coi chừng nhà cho bạn lúc bạn vắng nhà. Thật ra, trong một số cộng đồng thậm chí còn có những nhóm hàng xóm trong khu vực trông chừng cho nhau. Nhưng trong khi những người hàng xóm trông chừng cho tài sản của bạn thì ai đang trông chừng cho linh hồn của bạn?

Ai sẽ che chở, bảo vệ, và giúp bạn đi đúng hướng trong cuộc đời bạn?

Cho dù bạn là ai đi chăng nữa, bạn cũng cần có những người sẽ trông chừng cho bạn và cảnh báo bạn về những cạm bẫy về mặt thuộc linh. Bạn sẽ tìm thấy được những người đó trong gia đình Hội Thánh của bạn. Thật ra, đó là tất cả những lý do vì sao lại có gia đình Đức Chúa Trời.

Phi 2:4b dạy rằng, “Đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa” (TTHĐ).

Tất cả chúng ta đều có những điểm mù — là những lãnh vực của sự tranh chiến và bị cám dỗ trong đời sống mình mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Đó là lúc gia đình Hội Thánh của bạn có thể giúp đỡ. Họ luôn cảnh giác, canh chừng kẻ thù cho bạn.

Bạn có một kẻ thù muốn phá hủy cuộc sống của bạn. Thực ra, ngay cả trước khi bạn thức dậy, Sa-tan đã nghĩ cách làm thế nào để đánh bại bạn mỗi ngày bằng những cám dỗ và thử thách, những ngõ cụt và đường vòng. Nó tấn công bạn với một kho vũ khí của những sự tổn thương, thói quen và bế tắc. Và nếu bạn cố gắng chiến đấu một mình chống lại Sa-tan, kho vũ khí đó sẽ khiến bạn bị đánh bại. Đó là lý do tại sao bạn cần tìm một cộng đồng của những người tin Chúa để giúp đỡ cho bạn.

Truyền 4:12 nói rằng, “Đứng lẻ một mình dễ bị tấn công, nhưng hai người sát cánh cự địch sẽ thắng. Ba người lại càng tốt, như một sợi dây đánh ba tao thật khó đứt” (KTHĐ).

Cộng đồng — gia đình Hội Thánh của bạn — là câu trả lời của Chúa cho thắng trận về mặt thuộc linh. Lúc nào cũng tốt hơn nếu chúng ta cùng ở với nhau.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Trong cuộc sống bạn, ai là người luôn tìm kiếm và canh chừng cho bạn về những bẫy rập? Bạn có phải là người cũng như vậy cho một người khác không?

2.    Những Cơ Đốc Nhân khác đã giúp bạn nhận ra những điểm mù của mình như thế nào?

3.    Bạn có thể thực hiện một bước nào ngày hôm nay để bảo vệ mình khỏi sự tấn công của kẻ thù?

 

 


WHO’S WATCHING OUT FOR YOU?

By Rick Warren —

“A person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back-to-back and conquer. Three are even better, for a triple-braided cord is not easily broken” (Ecclesiastes 4:12 NLT).

When you go on vacation, you probably ask a neighbor to look after your house while you’re gone. In fact, some communities even have neighborhood watch groups. But while your neighbors watch your stuff, who’s watching out for your soul?

Who in your life defends you, protects you, and helps you stay on track?

No matter who you are, you need people who will look out for you and warn you of spiritual traps. You’ll find those people in your church family. In fact, that’s what the family of God is all about.

Philippians 2:4 says, “Look out for one another’s interests, not just for your own” (GNT).

We all have blind spots—areas of struggle and temptation in our lives that we can’t see. That’s where your church family comes in. They stay vigilant, looking out for the enemy.

You have an enemy who wants to destroy your life. In fact, before you even wake up, Satan is thinking about how to defeat you every day with temptations and trials, dead ends and detours. He fights with an arsenal of hurts, habits, and hang-ups. And if you try to fight him on your own, that arsenal can leave you defeated. That’s why you need to find a community of believers who will help you.

Ecclesiastes 4:12 says, “A person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back-to-back and conquer. Three are even better, for a triple-braided cord is not easily broken” (NLT).

Community—your church family—is God’s answer to spiritual defeat. We are always better together.

Talk It Over

  • Who are the people in your life that look out for you and warn you of traps? Are you that person for someone else?
  • How have fellow Christians helped you recognize your blind spots?
  • What one step can you take today to protect yourself from the enemy’s attacks?