0494“Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (Ê-phê-sô 3:20 TTHĐ).

Chúa là một người Cha đầy khả năng. Ngài có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào bạn trao lên cho Ngài. Không có điều gì vượt quá khả năng hay tiềm lực của Chúa. Không có lời cầu xin nào là quá lớn hay quá nhỏ cả.

Có lần có một người phụ nữ hỏi tôi rằng, “Mục sư Rick ơi, tôi thật sự có thể thưa chuyện với Chúa về những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống của tôi sao? Chẳng phải tôi chỉ nên thưa chuyện với Chúa về những vấn đề lớn lao thôi sao?” Tôi nhìn người đó và nói, “Cô có thể tưởng được rằng Chúa xem một vấn đề nào đó là quá lớn không? Tất cả vấn đề là nhỏ bé đối với Ngài. Không điều gì là quá lớn hay quá nhỏ đối với Chúa.”

Kinh Thánh nói trong Lu-ca 1:37 rằng, “Không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được” (TTHĐ). Sau khi đọc câu đó, tôi cắt bỏ từ “chẳng làm được” ra khỏi tự điển của tôi bởi vì chữ đó không có trong từ vựng của Chúa. Không điều gì là chẳng làm được đối với Chúa cả.

Tôi rất lấy làm kinh ngạc, sửng sốt về những điều mà con cái tôi khi còn nhỏ nghĩ rằng tôi có thể sửa chữa được. Chúng cho rằng tôi biết hết mọi việc, sửa được bất cứ mọi thứ và cũng có thể mua sắm được tất cả mọi thứ.  Khi lớn lên, chúng nhận biết được rằng cha chúng nó có kiến thức có hạn, năng lực có hạn, tài nguyên có hạn, khả năng có hạn và mọi thứ đều có hạn.

Nhưng Cha thiên thượng của bạn thật sự có thể làm được bất cứ điều gì. Ê-phê-sô 3:20 nói rằng, “Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (TTHĐ).

Tôi là một người có mơ ước lớn lao. Tôi đã có rất nhiều ước mơ lớn trong cuộc đời tôi, và Chúa đã hoàn thành nhiều ước mơ đó. Nhưng Chúa nói rằng, “Rick ơi, Ta không quan tâm đến mơ ước của con nó lớn lao đến thế nào; Ta vẫn có thể mơ ước nhiều hơn điều đó. Ta có thể mơ ước nhiều hơn những gì con có thể mơ ước.”

Những điều không thể xảy ra của ngày hôm qua là những phép lạ của ngày hôm nay. Chúa chuyên về những điều không thể xảy ra được! Ngài là một người Cha đầy khả năng.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.     Điều gì bạn từng nghĩ là không thể làm được trong cuộc sống của mình mà sau này nhận ra rằng Chúa có thể làm được?

2.     Mối quan hệ của bạn với người cha trên đất đã tạo thành nhận định của bạn về Cha trên trời của mình như thế nào?

3.     Ước mơ lớn nhất trong đời bạn là gì? Bạn có tin cậy nơi Chúa với ước mơ của mình không? Biết được Chúa có một ước mơ thậm chí còn lớn hơn dành cho bạn khiến bạn cảm thấy như thế nào?

 

 

 


NOTHING IS TOO BIG FOR GOD

By Rick Warren —

“Now all glory to God, who is able, through his mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think" (Ephesians 3:20 NLT).

God is a competent Father. He can handle any problem you give him. Nothing is beyond his ability or his resources. No request is too big or too small.

A woman once asked me, “Rick, is it really okay for me to talk to God about the small things in my life? Shouldn’t I just talk to him about the big problems?” I looked at her and said, “Can you imagine God considering any problem too big? It’s all small to him. There is nothing too big or too small for God.”

The Bible says, “Nothing is impossible for God!” (Luke 1:37 CEV) After reading that, I cut the word “impossible” out of my dictionary because it’s not in God’s vocabulary. Nothing is impossible with God.

It’s amazing to me what my kids thought I was capable of fixing when they were young. They expected me to know it all, fix anything, and be able to afford everything. As they grew up, they learned that their father had limited knowledge, limited energy, limited resources, limited skills—limited everything.

But your heavenly Father really can do anything. Ephesians 3:20 says, “Now all glory to God, who is able, through his mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think” (NLT).

I’m a big dreamer. I’ve had a lot of big dreams in my life, and God has fulfilled many of them. But God says, “I don’t care how much you dream, Rick; I can still top it. I can dream bigger than you can dream.”

Yesterday’s impossibilities are today’s miracles. God specializes in the impossible! He is a competent Father.

Talk It Over

  • What have you thought impossible in your life that you later realized God could handle?
  • How has your relationship with your earthly father shaped your perception of your heavenly Father?
  • What is your biggest dream in life? Do you trust God with your dream? How does knowing he has an even bigger dream for your life make you feel?