0493“CHÚA ở gần mọi người cầu khẩn Ngài” (Thi 145:18 BDM 2002).

Chúa không ở đâu xa. Thật ra đây là điều hoàn toàn ngược lại. Chúa ở gần như nhịp tim đập kế tiếp của bạn. Chúa luôn ở với bạn trong từng mỗi khoảnh khắc. Kinh Thánh nói rằng, “để họ dò dẫm, tìm kiếm Đức Chúa Trời và có thể gặp được Ngài, mặc dù Ngài chẳng ở xa mỗi người trong chúng ta” (Công vụ 17:27 TTHĐ).

Bạn có thể cảm thấy như Chúa đang cách xa bạn cả triệu dặm. Nhưng cảm giác của bạn và thực tế không phải lúc nào cũng như nhau. Sự thật là, Chúa đang ở với bạn ngay lúc này.

Đây là ba lẽ thật về Cha thiên thượng của bạn:

Chúa không bao giờ quá bận rộn đối với bạn. Đôi khi bạn quá bận rộn không có thời giờ cho Chúa. Nhưng Ngài không bao giờ quá bận rộn đối với bạn. Đó là loại tình yêu thương mà Chúa dành cho bạn. Thi 145:18 nói rằng, “CHÚA ở gần mọi người cầu khẩn Ngài” (BDM 2002). Mỗi khi bạn kêu cầu, Chúa đều ở gần. Chúa nghĩ về bạn nhiều hơn là bạn nghĩ đến Chúa. Ngài nghĩ về bạn trước khi bạn được sinh ra và nghĩ về bạn từng khoảnh khắc trong ngày.

Chúa yêu thích đáp ứng các nhu cầu của bạn. Chúa không làm điều đó một cách miễn cưỡng — Ngài yêu thích trong việc đáp ứng các nhu cầu của bạn! Ma-thi-ơ 7:11 nói rằng, “Vậy nếu các con… còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi Cha các con ở trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao?” (TTHĐ). Hãy tận hưởng cách đơn giản sự thật ở đây rằng Chúa yêu thích ban cho bạn những món quà tốt đẹp.

Chúa thông cảm với những thương tổn của bạn. Nếu bạn đang trải qua một điều khó khăn trong tuần này, bạn có thể cần đến câu Kinh Thánh này, “Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu vớt kẻ nào có tâm hồn thống hối” (Thi 34:18 TTHĐ). Chúa là Đấng cảm thông. Ngài không đứng bên lề. Chúa có mặt trong những nỗi đau của bạn.

Chúa đang ở gần bạn, và Ngài hiểu được bạn đang phải trải qua những gì. Hãy hướng đến Ngài; Chúa đang sẵn sàng chờ đợi bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn cần cầu khẩn Chúa điều gì ngày hôm nay?

2.    Tại sao đôi khi Chúa dường như xa cách chúng ta khi chúng ta đang ở trong những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống?

3.    Bạn cần thay đổi những điều nào trong cuộc sống để không quá bận rộn đối với Chúa?

 

 

 

 


GOD IS CLOSE, AND HE UNDERSTANDS

By Rick Warren — 

“The LORD is near to all who call on him" (Psalm 145:18 NIV).

God isn’t far away. In fact, it’s just the opposite. He’s as close as your next heartbeat.

He’s right there with you every moment. The Bible says, “God did this so that they would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from any one of us” (Acts 17:27 NIV).

You might feel like God is a million miles away. But your feelings and reality don’t always match. The truth is, God is with you right now.

Here are three truths about your heavenly Father:

He is never too busy for you. Sometimes you get too busy for God. But he never gets too busy for you. That’s the kind of love he has for you. Psalm 145:18 says, “The Lord is near to all who call on him” (NIV). Every time you call, God is near. He thinks about you a lot more than you think about him. He thought about you before you were born and thinks about you every moment of every day.

He loves to meet your needs. He doesn’t do it begrudgingly—he loves it! Matthew 7:11 says, “If you . . . know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him!” (NIV) Simply enjoy the fact that God loves giving good gifts to you.

He is sympathetic to your hurts. If you’re going through something tough this week, you may need this verse: “The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit” (Psalm 34:18 NIV). God is sympathetic. He’s not standing on the sidelines. He’s present in your pain.

God is close to you, and he understands what you’re going through. Turn to him; he’s already there waiting for you!

Talk It Over

  • What do you need to call on God for today?
  • Why does God sometimes feel far away during life’s most difficult struggles?
  • What changes do you need to make in your life so you are not too busy for God?