0534“Vì vậy, ta nhắc con hãy nhen lại ân tứ của Đức Chúa Trời mà con đã nhận lãnh qua sự đặt tay của ta; vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ” (IITi-mô-thê 1:6-7 TTHĐ).

Khi tham gia trong chuyến hành trình truyền giáo với Phao-lô, Ti-mô-thê vẫn còn là một thanh niên trẻ tuổi. Phao-lô sai Ti-mô-thê đến một thành phố gọi là Ê-phê-sô để giúp thành lập và lãnh đạo một Hội Thánh. Mặc dầu Ti-mô-thê phải vật lộn với sự sợ hãi, Chúa đã sử dụng anh.

Dưới đây là ba bài học bạn có thể học được từ Ti-mô-thê về cách nào để hoàn tất sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời bạn.

Phát triển những ân tứ Chúa ban cho. Kinh Thánh dạy rằng, “Đừng để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, cách cư xử, lòng yêu thương, đức tin và sự trong sạch mà làm gương cho các tín hữu… Đừng xao lãng ân tứ trong con… Hãy thực hành và chú tâm vào những việc nầy, để mọi người thấy sự tiến bộ của con” (ITi-mô-thê 4:12,14-15 TTHĐ).

Phao-lô cũng bảo Ti-mô-thê “Hãy nhen lại ân tứ của Đức Chúa Trời mà con đã nhận lãnh qua sự đặt tay của ta; vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ” (IITi-mô-thê 1:6-7 TTHĐ).

Là một tín đồ, trách nhiệm suốt đời của bạn là phát triển những tài năng và ân tứ Chúa đã ban cho.

Cương quyết không để bị phân tâm. Phao-lô nói với Ti-mô-thê trong ITi-mô-thê 4:16 rằng, “Hãy cẩn trọng với chính con và sự giảng dạy của con; phải kiên trì trong mọi việc đó, vì làm như vậy, thì con và những người nghe con đều được cứu” (TTHĐ).

Thật dễ đi lạc hướng bởi lòng ao ước xây dựng một sự nghiệp kinh doanh, một gia đình, một nghề nghiệp, hay quỹ tiết kiệm của bạn. Và nhiều người đã lãng phí vô số thì giờ của đời sống mình trên mạng và trên điện thoại. Là môn đồ Chúa, bạn phải tập trung vào những điều quan trọng nhất để có thể làm trọn sự kêu gọi của mình.

Dâng cho Chúa những gì tốt nhất. Kinh Thánh dạy rằng, “Hãy vì đức tin mà chiến đấu dũng cảm, giành lấy sự sống đời đời, là sự sống mà con đã được gọi đến” (ITi-mô-thê 6:12 TTHĐ). Chúa đã kêu gọi bạn để làm một nhiệm vụ cụ thể và nhiệm vụ này chỉ có thể được hoàn tất khi bạn dành những thì giờ, nỗ lực, ân tứ, và sự tập trung tốt nhất bạn có để làm.

Phao-lô nói đến Ti-mô-thê như sau, “Tôi không có ai khác có cùng một tâm tình như Ti-mô-thê” (Phi-líp 2:20 BDM 2002). Bạn có thể tưởng tượng có một hàng chữ nào ghi lại trên mộ bia tuyệt vời hơn câu này không? Không có một người nào khác trên thế giới này được như Ti-mô-thê. Anh ta đã tập trung. Anh ta đã cam kết với sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời mình. Không ai có đã có thể khiến anh phân tâm hay nản lòng, và anh đã dâng những gì tốt nhất của mình cho Chúa.

Khi bạn dâng cho Chúa những gì tốt đẹp nhất của mình và đi theo sự kêu gọi của Ngài, Chúa cũng sẽ giúp bạn thể hiện ra những phẩm chất tốt nhất của mình.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn đang phát triển những ân tứ Chúa cho như thế nào?

2.    Những cách nào có thể giúp bạn có thể trừ bỏ những sự phân tâm khiến bạn không thể tập trung vào sự kêu gọi của mình?

3.    Những công việc thường ngày nào bạn đang nỗ lực hết sức để làm? Bạn cũng có cùng một nỗ lực như vậy trong mục vụ và sự kêu gọi của mình không?

 

 

 


TO BE YOUR BEST, GIVE GOD YOUR BEST

By Rick Warren —

“Fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline”

(2 Timothy 1:6-7 NIV).

When Timothy joined Paul on his missionary journey, Timothy was still a very young man. Paul sent him to a city called Ephesus to help start and lead a church. Even though Timothy struggled with fear, God used him.

Here are three lessons you can learn from Timothy about how to fulfill God’s calling on your life.

Develop the gifts God gave you.

The Bible says, “Do not let anyone look down on you because you are young, but be an example for the believers in your speech, your conduct, your love, faith, and purity . . . Do not neglect the spiritual gift that is in you . . . Practice these things and devote yourself to them, in order that your progress may be seen by all” (1 Timothy 4:12, 14-15 GNT).

Paul also told Timothy to “fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline” (2 Timothy 1:6-7 NIV).

As a believer, you have a lifelong responsibility to develop the talents and gifts God has given you.

Refuse to be distracted.

Paul tells Timothy in 1 Timothy 4:16, “Keep a close watch on how you live and on your teaching. Stay true to what is right for the sake of your own salvation and the salvation of those who hear you” (NLT).

It’s easy to get sidetracked by a desire to build your business, your family, your career, or your savings. And many people waste countless hours of their lives on the Internet and on their phones. As a follower of Jesus, you’ve got to keep the most important things in focus so you can fulfill your calling.

Give God your very best.

The Bible says, “Run your best in the race of faith, and win eternal life for yourself; for it was to this life that God called you” (1 Timothy 6:12 GNT). God has called you to a specific task, and it can only be accomplished when you give it the best of your time, effort, gifts, and focus.

Paul says about Timothy, “I have no one else like Timothy” (Philippians 2:20 NLT). Can you imagine a greater epitaph? There was no one else in the world like Timothy. He was focused. He was committed to the call of God on his life. Nobody could distract or discourage him, and he gave God his best.

As you give God your best and follow his calling, God will bring out the best in you too.

Talk It Over

  • How are you developing the gifts God has given you?
  • In what ways can you eliminate the distractions that are keeping you from focusing on your calling?
  • To what daily tasks do you give your best? Do you give the same effort to your ministry and calling?