0503“Chúng ta hãy xem đi xét lại đường lối mình, Và trở về với Đức Giê-hô-va. Chúng ta hãy đưa tay, Hướng lòng về Đức Chúa Trời trên trời, và thưa: “Chúng con đã phạm tội và bội nghịch” (Ca 3:40-42 TTHĐ)

Con đường dẫn đến một khởi đầu mới và một lương tâm trong sạch bắt đầu với sự ăn năn.

Ăn năn nghĩa là gì? Ba điều sau nói lên ý nghĩa của sự ăn năn: Thứ nhất, chịu trách nhiệm về tội lỗi mình. Thứ hai, quay xa khỏi những điều đó. Và, thứ ba, hướng về Chúa và ân điển của Ngài.

Kinh Thánh dạy rằng, “Chúng ta hãy xem đi xét lại đường lối mình, Và trở về với Đức Giê-hô-va. Chúng ta hãy đưa tay, Hướng lòng về Đức Chúa Trời trên trời, và thưa: “Chúng con đã phạm tội và bội nghịch” (Ca 3:40-42 TTHĐ)

Ăn năn không có nghĩa là hợp lý hóa tội lỗi mình. Đừng nghĩ rằng, “Đó không phải là điều lớn lao, to tát.” Đó chính là một chuyện lớn, nếu không bạn đã không còn nhớ đến nó nữa. Và đừng nói rằng, “Chuyện đó xảy ra đã lâu lắm rồi” hay nói rằng “Đó chỉ là một giai đoạn nhất thời mà tôi trải qua thôi” hoặc là “Ai cũng làm như vậy cả.” Bạn không thể giải thích, hợp lý hóa tội lỗi, giảm nhẹ đi, bào chữa nó, hay đổ lỗi cho người khác. Đó không phải là ăn năn thật.

Hãy chú ý đến điều này: Điều cầm giữ lớn nhất của việc chữa lành những khó khăn, trắc trở của bạn là chính bạn. Bạn không phải chờ đợi Chúa hay bất cứ một người nào khác. Chúa luôn sẵn sàng và muốn chữa lành những thương tổn, rắc rối trong cuộc đời của bạn.

Kinh Thánh khẳng định trong IGiăng 1:8 rằng, “Nếu chúng ta nói mình không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình, và chân lý không ở trong chúng ta” (TTHĐ).

Bạn có muốn bỏ đi những thói quen xấu gây cho mình thất bại trong cuộc sống không? Bạn sẽ ngưng việc tự đánh bại mình khi bạn ngưng tự lừa dối mình. Điều đó bắt đầu với sự thành thật tận đáy lòng và thừa nhận rằng có một điều gì đó sai trật, cho dù bạn có muốn giải thích và bào chữa đến đâu đi chăng nữa. Bạn cần phải thú nhận tội lỗi của mình, xưng tội đó ra và loại trừ nó khỏi cuộc sống bạn.

Hãy thực hiện bước đầu tiên của sự ăn năn ngay hôm nay và bước vào con đường dẫn đến một khởi đầu mới.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn đang giả vờ mình không biết về những điều nào? Bạn đang giả vờ không có mặc cảm tội lỗi về điều gì? Điều gì bạn đang giả vờ cho rằng đó không phải là tội lỗi?

2.    Những bước nào bạn sẽ làm để giải quyết tội lỗi và loại bỏ nó ra khỏi đời sống của bạn ngày hôm nay?

3.    Theo bạn Chúa muốn bạn làm gì sau khi đã ăn năn tội?

 

 

 

 


A FRESH START BEGINS WITH REPENTANCE

By Rick Warren —

“Let us test and examine our ways. Let us turn back to the LORD. Let us lift our hearts and hands to God in heaven and say, 'We have sinned and rebelled.'" (Lamentations 3:40-42 NLT).

The path to a fresh start and a clear conscience begins with repentance.

What does it mean to repent? It means three things: First, take responsibility for your sin. Second, turn away from those things. And, third, turn toward God and his grace.

The Bible says, “Let us test and examine our ways. Let us turn back to the Lord. Let us lift our hearts and hands to God in heaven and say, 'We have sinned and rebelled’” (Lamentations 3:40-42 NLT).

Repentance doesn’t mean rationalizing your sin. Don’t think, “It was no big deal.” It was a big deal, or you wouldn’t have remembered it. And don’t say, “It happened so long ago” or “It was just a stage I went through” or “Everybody does it.” You can’t rationalize sin, minimize it, excuse it, or blame others. That is not true repentance.

Pay attention to this: The greatest holdup to the healing of your hang-up is you. You’re not waiting on God or anyone else. God is ready and wanting to heal the hang-up in your life.

The Bible says in 1 John 1:8, “If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us” (NIV).

Would you like to get rid of the self-defeating habits in your life? You will stop defeating yourself when you stop deceiving yourself. It starts with gut-level honesty and acknowledging that something is wrong, no matter how much you want to rationalize it and excuse it. You need to admit your sin, confess it, and get it out of your life.

Take that first step of repentance today and get on the path to a fresh start.

Talk It Over

  • What are you pretending not to know? What are you pretending not to feel guilty about? What are you pretending is not a sin?
  • What steps will you take to address your sin and get it out of your life today?
  • What do you think God wants you to do after you’ve repented of your sin?