0502“Hãy rải bánh của con trên mặt nước, Vì sau nhiều ngày, con sẽ tìm lại được” (Truyền 11:1 TTHĐ).

Bất cứ điều gì bạn dâng lên cho Chúa, Ngài sẽ tăng nó lên gấp bội phần.

Nếu bạn dâng lên Chúa tài năng của mình, Chúa sẽ tăng tài năng của bạn lên gấp bội. Nếu bạn dâng lên Chúa sức lực của mình, Chúa sẽ nhân sức lực của bạn lên bội phần. Nếu bạn dâng lên Chúa tiền bạc của mình, Ngài sẽ cho tiền bạc của bạn tăng thêm lên gấp bội. Bất cứ điều gì bạn dâng lên cho Chúa, Ngài sẽ tăng nó lên gấp bội phần và trao lại cho bạn.

Truyền 11:1 dạy rằng, “Hãy rải bánh của con trên mặt nước, vì sau nhiều ngày con sẽ tìm lại được” (TTHĐ).

Để dạy về lẽ thật này, Chúa Jêsus đã làm một phép lạ. Năm ngàn người theo Chúa ra giữa sa mạc. Chúa dạy dỗ họ suốt ngày, và khi gần tối mọi người đều đói. Các môn đồ xin Chúa Jêsus truyền cho dân chúng về. Thay vào đó, Chúa Jêsus bảo các môn đồ rằng chính họ phải cho những người đó ăn. Tôi tin chắc là các môn đồ đã tự hỏi rằng, “Chúa đang làm gì vậy?” Ngài đang thử nghiệm đức tin của họ. Chúa muốn xem thử họ có nương cậy vào Chúa cho họ những gì cần thiết để cho năm ngàn người đó ăn hay không.

Trong đoàn dân đông đó, có một cậu bé mang theo đồ ăn trưa, trong đó có năm cái bánh mạch nha và hai con cá. Cậu bé đem bữa ăn trưa của mình đến cho Chúa Jêsus và nói, “Thưa Chúa, Ngài có thể dùng những thức ăn này.”

Chúa Jêsus cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ bánh ra và nhân bánh lên gấp bội. Bánh đó phân phát ra tất cả cho năm ngàn người cùng ăn — họ cũng là năm ngàn người chứng kiến phép lạ này. Không chỉ vậy, bánh còn thừa thâu lại được 12 giỏ.

Chúa luôn ban cho bạn nhiều hơn điều bạn cần, nhiều hơn điều bạn trông đợi và nhiều hơn là bạn có thể tưởng tượng được. Chúa đã lấy những gì cậu bé đó dâng lên Ngài. Chúa bẻ ra, ban phước và Ngài sử dụng nó.

Đó là những gì Chúa làm trong cuộc sống của bạn. Chúa đem những gì bạn đem đến dâng cho Ngài — ngay cả những phần đổ vỡ — và sử dụng nó cho mục đích tốt lành.

Hãy dâng cho Chúa những gì bạn có hôm nay. Chúa sẽ ban phước cho bạn và sử dụng bạn để ban phước cho những người khác.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn sẵn lòng dâng lên Chúa điều gì ngày hôm nay?

2.    Tại sao dâng hết những gì bạn có — ngay cả những phần đổ vỡ của cuộc đời bạn lại cho Chúa là điều quan trọng?

3.    Theo bạn nghĩ, Chúa muốn bạn có thái độ như thế nào khi dâng hiến?

 

 

 

 


GOD BLESSES WHAT YOU BRING HIM

By Rick Warren —

“Cast your bread upon the waters, for you will find it after many days" (Ecclesiastes 11:1 RSV)

Whatever you give to God, he multiplies.

If you give God your talent, he’ll multiply your talent. If you give God your energy, he’ll multiply your energy. If you give God your money, he will multiply your money. Whatever you give to God, he will multiply and give it back.

Ecclesiastes 11:1 says, “Cast your bread upon the waters, for you will find it after many days” (RSV).

To teach this truth, Jesus did a miracle. Five thousand people followed Jesus out into the middle of the desert. He taught them all day, and at the end of the day, they were hungry. The disciples told Jesus to send everyone away. Instead, Jesus told the disciples they needed to feed the people. I’m sure the disciples wondered, “What is he doing?” He was testing their faith. He wanted to see if they would depend on him to provide what they needed to feed 5,000 people.

Out of that huge crowd, one little boy had brought lunch, and inside were five little loaves of bread and two dried fish. The boy brought his lunch to Jesus and said, “Lord, you can have this.”

Jesus took the bread and loaves. He prayed, broke it, blessed it, and multiplied it. It fed all 5,000 people—who were also the 5,000 witnesses to this miracle. Not only that, but there were 12 baskets full of leftover fish and loaves!

God always gives you more than you need, more than you anticipate, and more than you can imagine. He took what the boy gave him. He broke it, he blessed it, and he used it.

That’s what God does in your life. He takes what you bring to him—even the broken parts—and uses it for good.

Offer Jesus what you have today. He’ll bless you and use you to bless others.

Talk It Over

  • What are you willing to give to God today?
  • Why is it important to submit all you have—even the broken parts of your life—to God?
  • What kind of attitude do you think God wants you to have when you give?