“Các ngươi sẽ là chứng nhân cho ta, nói cho người khắp nơi biết về ta.” Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8

Cách hiệu quả nhất để cho người khác biết về những điều vĩ đại mà Chúa có thể làm trong cuộc sống của họ là kể cho họ nghe câu chuyện về những gì Chúa đã làm trong cuộc đời bạn. Đó là điều tạo nên sự khác biệt.

Chúa Jêsus nói trong Công vụ 1:8 rằng, “Các ngươi sẽ là chứng nhân cho ta, nói cho người khắp nơi biết về ta.” Khi tôi nghe đến từ “nhân chứng”, tôi nghĩ đến tòa án. Đó là một bức tranh hoàn hảo về những gì Chúa bảo chúng ta làm để tạo nên sự khác biệt trên thế giới này. Chúa không bảo chúng ta trở thành luật sư, tranh cãi về vụ kiện. Ngài không bảo chúng ta làm quan tòa, phán xét người khác. Ngài muốn chúng ta làm chứng nhân cho Ngài.

Một nhân chứng làm điều gì? Một nhân chứng chỉ nói rằng, “Đây là những gì tôi đã nhìn thấy. Đây là những gì tôi đã nghe được.” Một nhân chứng kể cho người khác câu chuyện về những điều Chúa đã làm trong đời sống họ.

Bạn bè không giấu những tin tức tốt đẹp với những người bạn khác của mình. Bạn nói cho họ biết tin hay về những gì Chúa đã làm trong đời sống bạn để nó có thể tạo ra sự khác biệt đời đời trong đời sống họ.

Có phải bạn không biết chắc mình nên làm thế nào để bắt đầu không? Đây là một bước đơn giản để làm: Viết xuống câu chuyện của mình và chia sẻ ra với nhóm nhỏ. Bắt đầu chia sẻ cho những người gần gũi, thân thiết với bạn để bạn có thể thực tập. Rồi Chúa sẽ cho bạn cơ hội để chia sẻ câu chuyện của mình ra cho những người cần nghe đến Tin Lành.

Có lẽ bạn nghĩ rằng mình không có câu chuyện nào thú vị hoặc đủ sức thuyết phục để kể ra. Nhưng nếu Đức Chúa Trời đã cứu bạn ra khỏi tội lỗi và cho bạn có được niềm hy vọng và sự vui mừng mãi mãi, thì điều đó sẽ không bao giờ nhàm chán! Đó sẽ là tin tức tuyệt vời nhất mà bạn có thể kể ra cho ai đó.

“Hãy đến nghe . . . tôi sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi” (Thi Thiên 66:16).

Ai trong cuộc đời bạn cần được nghe nói về những gì Chúa đã làm cho bạn?

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Những điều nào khiến bạn cảm thấy thiếu tự tin trong việc làm chứng cho người khác?

2.    Những nỗi sợ hãi của bạn đã thay đổi hoặc biến mất đi như thế nào khi bạn đọc rằng bạn có thể chỉ cần chia sẻ câu chuyện của mình ra cho ai đó để bắt đầu nói chuyện về Tin Lành?

3.    Tại sao bạn nghĩ việc viết xuống câu chuyện của mình lại là điều quan trọng?

 

 


TELL OTHERS YOUR GREAT GOD STORY

BY RICK WARREN —  

“You will be my witnesses, telling people about me everywhere.”  Acts 1:8 (NLT)

The most effective way to let other people know about the great things that God can do in their lives is to tell them the story of what God has done in your life. That is what makes a difference.

Jesus said in Acts 1:8, “You will be my witnesses, telling people about me everywhere” (NLT). When I hear the word “witness,” I think of a courtroom. It’s a perfect picture of what God’s asking us to do to make a difference in the world. He doesn’t tell us to be the attorney, arguing the case. He doesn’t tell us to be the judge, judging other people. He wants us to be his witnesses.

What does a witness do? A witness just says, “Here’s what I’ve seen. Here’s what I heard.” A witness tells other people the story of what God has done in their life.

Friends don’t keep good news from their friends. You tell your friends the good news of what God has done in your life so that it can make an eternal difference in their lives.

Are you unsure how to get started? Here’s a simple action step: Write out your story and share it with your small group. Start sharing with the people who are close to you so you can get some practice. Then God will give you the opportunity to share your story with someone who needs to hear the Good News.

You may think you don’t have a story that’s interesting or compelling enough to share. But if God has saved you from your sin and given you hope and joy that lasts forever, then that will never be boring! It will be the greatest news you could ever tell someone.

“Come and listen . . . and I will tell you what [God] has done for me” (Psalm 66:16 GNT).

Who in your life needs to hear about what God has done for you?

Talk It Over

  • What insecurities do you have about witnessing to people?
  • How do your fears change or dissipate when you read that you can simply share your story with someone to start a conversation about the Gospel?
  • Why do you think it’s important to write down your story?