“Anh em hãy đồng tâm, đồng lòng cùng chiến đấu vì đức tin của Tin Lành.” Phi-líp 1:27

Bạn đã được tạo nên cho một sứ mạng. Chúa muốn bạn chia sẻ tình yêu của Ngài ra cho người khác — cho bạn bè, gia đình và cho những người tại sở làm — những người không thuộc gia đình của Ngài, vì Chúa muốn mọi người vào trong gia đình Ngài.

Nhưng bạn không đơn độc một mình! Chúa muốn bạn đi truyền giáo cùng những người khác. Phi-líp 1:27 viết rằng, “Anh em hãy đồng tâm, đồng lòng cùng chiến đấu vì đức tin của Tin Lành.”

Làm thế nào để bạn chia sẻ với bạn bè rằng Chúa yêu họ? Và làm thế nào để bạn cùng làm điều đó với người khác? Bạn làm điều đó thông qua nhóm nhỏ của mình.

Trước tiên, bạn cùng nhau cầu nguyện. Bạn nhờ nhóm nhỏ của mình cầu nguyện cho những bạn bè mình chưa biết Chúa. Bạn không thể ép buộc một người nào yêu Chúa được, nhưng bạn có thể cầu nguyện cho họ. Bạn bè của bạn có thể bác bỏ những tranh luận của bạn hoặc không chịu nghe theo lý lẽ của bạn. Nhưng họ không làm gì được trước những lời cầu nguyện của bạn. Lời cầu nguyện đi thẳng vào trong lòng họ!

Kinh Thánh nói trong Cô-lô-se 4:3 rằng, “Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ.”

Khi bạn cầu nguyện để có cơ hội, bạn có biết điều gì sẽ xảy ra không? Bạn bắt đầu nhìn thấy cơ hội khắp mọi nơi! Lời cầu nguyện làm cho bạn nhìn thấy được nó. Khi bạn bắt đầu cầu nguyện cho gia đình mình, thì bạn bắt đầu nhìn thấy những nhu cầu của gia đình mình. Khi bạn bắt đầu cầu nguyện cho người cùng sở làm, bạn bắt đầu quan tâm đến họ.

Và khi bạn biết nhiều hơn về những người xung quanh mình, bạn có thể bắt đầu thu hút những người có cùng sở thích với mình và tạo những cơ hội để chia sẻ Tin Lành ra cho họ.

Trước khi bạn có thể chia sẻ Tin Lành cho người khác, bạn cần phải thiết lập một mối quan hệ với họ.  Bạn có cùng những kinh nghiệm, sở thích và nhu cầu nào với họ? Nói chuyện với những người trong nhóm nhỏ của bạn về những điều bạn thích làm và rồi hỏi rằng, “Chúng ta có biết được ai là người cũng thích điều đó nhưng chưa tin Chúa không? Chúng ta có thể mời người nào vào nhóm của mình?”

Chúa sẽ cho bạn có đủ mọi cơ hội và ý tưởng như thế. Hãy bắt đầu cầu nguyện về điều đó với nhóm nhỏ của mình, và nhìn ra được những người xung quanh mà có thể cùng bạn phục vụ.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Lợi ích của việc truyền giảng theo nhóm là gì?

2.    Người khác sẽ phản ứng khác đi như thế nào nếu bạn mời họ đến nhà thờ hoặc nhóm nhỏ khi bạn ở trong một khung cảnh quen thuộc và thoải mái đối với họ?

3.    Chúa đang hướng dẫn bạn cầu nguyện cho bạn bè hoặc đồng nghiệp nào của mình? Làm thế nào bạn có thể hiểu được họ hơn bằng cách thu hút họ qua những sở thích chung?

Bạn sẽ theo Chúa Jêsus hôm nay chứ?

Đức Chúa Trời đã tỏ lòng nhân từ của Ngài qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh chép rằng, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn có sẵn sàng tin cậy Chúa để Ngài thực hiện lời hứa của Ngài về sự sống đời đời không?  Nếu vậy, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản sau, "Lạy Đức Chúa Trời, con tin Chúa Jêsus Christ là Con của Ngài. Con xin xưng nhận mình đã phạm tội và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa từ nay trở đi. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen."

 

 

 


YOU DON’T HAVE TO SHARE THE GOOD NEWS ALONE

BY RICK WARREN —

“You are standing side by side with one strong purpose—to tell the Good News.”  Philippians 1:27 (TLB)

You were made for a mission. God wants you to share his love with other people—your friends, family, and the people you work with—who are not in his family, because God wants everybody in his family.

But you’re not alone! God wants you to go on mission with other people. Philippians 1:27 says, “You are standing side by side with one strong purpose—to tell the Good News” (TLB).

How do you share with your friends that God loves them? And how do you do it in partnership with other people? You do it through your small group.

First, you pray together. You ask your small group to pray for your friends who don’t have a relationship with God. You can’t force anybody to love God, but you can pray for them. Your friends may reject your arguments or refuse to listen to your logic. But they are powerless against your prayers. It goes straight to their heart!

The Bible says in Colossians 4:3, “Pray for us that God will give us an opportunity to tell people his message” (NCV).

As you pray for opportunities, you know what happens? You start seeing them everywhere! Prayer makes you aware. When you start praying for your family, then you start seeing the needs of your family. When you start praying for your co-workers, you start getting concerned about your co-workers.

And as you get to know the people around you better, you can start appealing to your common interests and create opportunities to share the Gospel with them.

Before you can share the Good News with others, you need to establish a relationship with them. What are your common experiences, interests, and needs? Talk with people in your small group about things you like to do and then ask, “Who do we know who also enjoys that who isn’t yet a believer? Who can we invite to join us?”

God will provide all kinds of opportunities and ideas like this. Start praying about it with your small group, and open your eyes to the people around you that you can serve together.

Talk It Over

  • What are the benefits of doing evangelism as a group?
  • How might people react differently if you invite them to church or your small group while you are in a setting that is familiar and comforting to them?
  • Which of your friends or co-workers is God leading you to pray for? How can you get to know them better by appealing to your common interests?

Will you follow Jesus today?

God proved his goodness through his Son, Jesus Christ. The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 CSB).

Are you ready to trust God to fulfill his promise of eternal life? If so, start by praying this simple prayer: “Dear God, I believe Jesus Christ is your Son. I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”