0049“Đêm ấy, điều bí nhiệm được bày tỏ cho Đa-ni-ên trong một khải tượng. Đa-ni-ên ca ngợi Đức Chúa Trời trên trời.” (Đa 2:19 BHĐ)

Hầu hết mọi người trong chúng ta đều thật sự không biết phải làm gì khi đối diện với một hoàn cảnh bất khả thi. Các bạn có biết rằng cậu thanh niên sống cách đây hằng ngàn năm có thể giúp chúng ta không?

Trong vài bài tĩnh nguyện vừa qua, chúng ta đã học được những nguyên tắc không thể tin được từ cách Đa-ni-ên xử trí với một yêu cầu bất khả thi của vị vua quyền lực nhất trong thời kỳ của cậu ta. Cho đến bây giờ chúng ta đã thấy Đa-ni-ên làm gương qua năm hành động này:

1. Đừng hoảng sợ, và rồi hãy tìm hiểu lý do.

2. Xin thêm thời gian.

3. Họp những người bạn cầu nguyện lại.

4. Kêu cầu xin Chúa giúp đỡ.

5. Cầu xin sự giúp đỡ siêu nhiên của Chúa.

Điều kế tiếp chúng ta học được từ Đa-ni-ên trong Đa-ni-ên đoạn 2 là thờ phượng Chúa.

Rất quan trọng cho chúng ta hiểu rằng thờ phượng bao gồm nhiều điều hơn chứ không phải chỉ có âm nhạc. Có cả hàng ngàn cách để thờ phượng. Mỗi một khi tôi hướng về Chúa, đó là thờ phượng. Khi tôi bày tỏ tình yêu của tôi với Chúa, đó là thờ phượng. Bạn không cần phải ở trong nhà thờ mới thờ phượng Chúa được.

Khi bạn thờ phượng Chúa, bạn chuyển sự tập trung của bạn khỏi nan đề của mình và vào Chúa.

Kinh Thánh chép về Đa-ni-ên, “Đêm ấy, điều bí nhiệm được bày tỏ cho Đa-ni-ên trong một khải tượng. Đa-ni-ên ca ngợi Đức Chúa Trời trên trời.” (Đa-ni-ên 2:19 BHĐ) 

Đoạn Kinh Thánh này chỉ cho bạn cách thờ phượng Chúa ở giữa một cơn khủng hoảng. Đa-ni-ên đã làm ba điều:

  • - Ngợi khen Chúa vì Ngài là ai, (câu 20).
  • - Tôn cao Chúa vì những việc Ngài làm, (câu 21-22).
  • - Tạ ơn Chúa về sự giúp đỡ của Ngài. (câu 23).

Đó là sự thờ phượng.  Làm điều đó thì bạn sẽ dời sự chú ý khỏi bạn và các nan đề của bạn, và tập trung chú ý vào Chúa.

Và Chúa luôn ở nơi mà chúng ta nên tập trung chú ý vào.

 

Suy Gẫm & Thảo Luận:

1-Tại sao đôi khi thờ phượng lại khó khăn trong những lúc bạn phải đối diện với một hoàn cảnh khó khăn nào đó?

2-Bạn đã từng thấy sự thờ phượng tác động đến mức căng thẳng của bạn trong những lúc khó khăn của cuộc đời bạn như thế nào?

3-Điều nào trong ba phần của sự thờ phượng đề cập đến trong bài tĩnh nguyện này khiến bạn tranh chiến nhiều nhất trong lúc gặp khủng hoảng: Ngợi khen Chúa vì Ngài là ai, tôn cao Chúa vì những việc Ngài làm, hay tạ ơn về sự giúp đở của Chúa? Tại sao vậy?

 


Praise God No Matter What

BY RICK WARREN — 

“That night the secret was revealed to Daniel in a vision. Then Daniel praised the God of heaven”(Daniel 2:19 NLT).

Most of us don’t really know what to do when we’re confronted by an impossible situation. Did you know that a teenage boy from thousands of years ago can help?

Over the past few devotionals, we’ve learned some incredible principles from how Daniel dealt with an impossible request by the most powerful king of his time period. So far we’ve seen Daniel model these five actions.

1.      Don’t panic, and then ask why.

2.      Ask for more time.

3.      Gather prayer partners.

4.      Pray to God for help.

5.      Ask God for supernatural help.

The next thing we learn from Daniel in Daniel 2 is to worship God.

It is important to understand that worship is much more than just music. There are thousands of ways to worship. Anytime I turn my attention to God, that’s worship. When I express my love to God, that’s worship. You don’t have to be in church to worship.

When you worship God, you move your focus off of your problem and onto God.

The Bible says of Daniel, “That night the secret was revealed to Daniel in a vision. Then Daniel praised the God of heaven” (Daniel 2:19 NLT).

The passage shows you how to worship God in the midst of a crisis. Specifically, Daniel did three things.

  • He praised God for who he is. (v. 20)
  • He honored God for what he does. (v. 21-22)
  • He thanked God for his help. (v. 23)

That’s worship. Do that and you’ll move the focus off of you and your problems, and put it on God.

And he’s always where our focus should be.

Talk It Over

  • Why is worship sometimes tough when you’re facing a particularly difficult situation?
  • How have you seen worship impact your stress level during struggles in your life?
  • Which of the three parts of worship mentioned in the devotional do you struggle with the most during a crisis: praising God for who he is, honoring God what he does, or thanking God for his help? Why?