0537“[Môi-se] Ông coi sỉ nhục vì Chúa Cứu Thế là quý hơn châu báu Ai-cập vì ông trông đợi được tưởng thưởng” (Hê-bơ-rơ 11:26 BDM 2002*).

Những điều nào là quan trọng nhất đối với bạn? Ba hoặc bốn tiêu chuẩn hàng đầu trong đời sống của bạn là gì?

Đây là một quyết định vững chắc mà bạn cần phải có: Chọn những tiêu chuẩn của Chúa, chứ không phải của đời này. Môi-se đã lập ra một quyết tâm định hình cho cuộc sống của ông. Và đó là lý do tại sao Chúa đã sử dụng Môi-se!

Hê-bơ-rơ 11:26 nói, “Ông coi sỉ nhục vì Chúa Cứu Thế là quý hơn châu báu Ai-cập vì ông trông đợi được tưởng thưởng” (BDM 2002).

Môi-se đã làm ra một cuộc đánh giá về tiêu chuẩn. Ông đã làm cho rõ rệt điều gì là quan trọng nhất đối với mình. Ông biết được những giá trị hàng đầu của mình là gì.

Tôi có thể kể ra dễ dàng các giá trị hàng đầu của tôi: chính trực, khiêm nhường, và rộng rãi. Tôi đã quyết định từ lâu rằng tôi muốn xây dựng cuộc đời của mình trên ba giá trị đó — bởi vì chúng là những thuốc giải độc cho ba cạm bẫy của sự lãnh đạo.

Bạn có thể kể ra ba điều có giá trị quan trọng nhất trong đời mình không? Nếu bạn không thể kể ra được thì chắc chắn bạn không thể nào sống theo những giá trị đó.

Trước khi bạn để thêm một ngày nữa qua đi, hãy ngồi xuống và hỏi chính mình, “Đối với tôi điều gì là quan trọng nhất? Những giá trị hàng đầu trong cuộc sống của tôi là gì?” Hãy viết chúng xuống, bởi vì nếu bạn không biết được rõ ràng các giá trị của mình thì bạn không thể nào sống theo những giá trị đó.

Tại sao điều này lại quan trọng đến thế? Bởi vì nếu bạn không quyết định điều gì là quan trọng trong đời sống mình thì người khác sẽ quyết định thế cho bạn. Họ sẽ đẩy bạn vào trong khuôn mẫu của họ, và rồi bạn sẽ sống cuộc đời của mình dựa trên những tiêu chuẩn những điều người khác coi là giá trị, chứ không phải của chính mình.

Khi bạn biết điều gì là quan trọng nhất đối với mình và sống theo những giá trị tiêu chuẩn của mình, Chúa cũng sẽ sử dụng bạn và ban phước cho cuộc sống của bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Ba tiêu chuẩn giá trị quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn là gì?

2.    Làm thế nào để bạn có thể biết được chúng cách rõ ràng?

3.    Bước đầu tiên nào bạn có thể thực hiện để áp dụng những điều này trong cuộc sống mình ngay bây giờ?

Chú thích:

BDM 2002*: Bản Dịch Mới năm 2002

 

 

 


NAME YOUR VALUES, THEN LIVE BY THEM

By Rick Warren —

“[Moses] regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt, because he was looking ahead to his reward” (Hebrews 11:26 NIV).

What matters most to you? What are the top three or four values in your life?

Here’s a firm decision you need to make: Choose God’s values, not the world’s. Moses made this life-shaping resolution. And that’s why God used him!

Hebrews 11:26 says, “He regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt, because he was looking ahead to his reward” (NIV).

Moses made a value judgment. He clarified what mattered most to him. He knew what his top values were.

I can easily name my top values: integrity, humility, and generosity. I decided long ago that I wanted to build my life on those three things—because they’re the antidotes to the three traps of leadership.

Can you name the three most important values in your life? If you can’t, then you certainly can’t live by them.

Before you let another day go by, sit down and ask yourself, “What’s most important to me? What are the top values in my life?” Write them down, because until you clarify your values, you can’t live by them.

Why is this so important? If you don’t decide what’s important in your life, other people will decide for you. They’ll push you into their mold, and you’ll live your life by their values, not your own.

When you know what’s most important to you and live by your values, God will use you and bless your life too.

Talk It Over

  • What are the three most important values in your life?
  • How can you clarify them?
  • What first step can you take to apply them in your life right now?