0536“[Môi-se] thà cùng con dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là hưởng thụ lạc thú chóng qua của tội lỗi” (Hê-bơ-rơ 11:25 TTHĐ).

Nếu bạn muốn được giỏi về bất cứ điều gì — nếu bạn muốn có được những ích lợi lâu dài — bạn phải chấp nhận những đau đớn ngắn hạn. Bất cứ người nào đã từng chơi các môn thể thao đều biết được điều này. Để đi đến được giải chung kết, bạn phải nỗ lực và tập luyện không ngơi nghỉ.

Nhưng điều đó không chỉ đúng với các môn thể thao. Nó cũng đúng trong vấn đề tài chánh và trong các mối quan hệ. Tôi có một hôn nhân hạnh phúc, nhưng Kay và tôi đã phải bỏ ra công sức, nỗ lực trong biết bao năm dài. Điều đó không đến một cách dễ dàng. Để có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bạn phải bỏ nhiều công sức cũng như với bất cứ điều gì khác trong cuộc sống.

Rất nhiều nan đề của bạn đến từ việc bạn không có khả năng kiềm chế sự ham muốn. Xã hội này dạy bạn nói rằng, “Tôi muốn tất cả mọi thứ, và tôi muốn có ngay lúc này. Tôi muốn có nó dễ dàng mà không tốn kém.” Nhưng cách thức của cuộc sống này lại không như vậy!

Để kinh nghiệm được lợi ích lâu dài, bạn phải lựa chọn, như Môi-se đã làm: “thà cùng con dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là hưởng thụ lạc thú chóng qua của tội lỗi” (Hê-bơ-rơ 11:25 TTHĐ). Ông đã chọn bị ngược đãi — chịu đựng sự đau đớn ngắn hạn để nhận được lợi ích lâu dài do làm điều đúng đắn.

Đau đớn là một phần của cuộc sống. Và nếu bạn chọn làm những khó khăn ngay bây giờ, bỏ nỗ lực ra để học hỏi và tăng trưởng để trở nên mạnh mẽ và trưởng thành thì sau này đời sống bạn sẽ nhận được lợi ích từ điều đó.

Chẳng hạn như, một số người bây giờ đang nhận được lợi ích nhờ trước đây họ đã quyết định không tiêu xài nhiều hơn số tiền mình có thể kiếm được — họ để dành, dâng phần mười và làm vinh hiển danh Chúa. Họ đang có được lợi ích nhiều năm sau này vì họ đã tự kỷ luật bản thân và làm điều khó trước.

Khi bạn chọn sự đau đớn tạm thời như Môi-se đã làm, bạn sẽ thấy được Chúa sẽ giải cứu bạn để bạn có thể vui hưởng những phần thưởng lâu dài.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Những đau đớn ngắn hạn nào bạn đang phải đối diện đòi hỏi cần phải có một cái nhìn đời đời?

2.    Bạn thấy được những quyết định khó bạn đã làm hay những nỗ lực bạn bỏ ra đã cho bạn được ích lợi về lâu về dài như thế nào?

3.    Theo bạn nghĩ tại sao Chúa muốn bạn chọn làm những điều khó ngay lúc này, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bạn phải chịu khổ hay phải chịu khó khăn?

 

 

 


FOR LONG-TERM GAIN, CHOOSE SHORT-TERM PAIN

By Rick Warren —

“[Moses] chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin” (Hebrews 11:25 NIV).

If you’re going to be good at anything—if you’re going to have long-term gain—you’ve got to accept short-term pain. Anybody who’s ever played sports knows this. To end up in a championship game, you’ve got to work hard and practice for long hours.

But it’s not just true in sports. It’s true in finances and in relationships. I have a good marriage, but Kay and I have worked hard at it for years. It didn’t come easy. To make your marriage work, you’ve got to work at it, just like anything else in life.

Many of your problems come from your inability to delay gratification. Society teaches you to say, “I want everything, and I want it now. And I want it to be free and easy.” But life doesn’t work like that!

To experience long-term gain, you have to make a choice, like Moses did: “He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin” (Hebrews 11:25 NIV).

He chose to be mistreated—to endure the short-term pain for the long-term gain of doing the right thing.

Pain is part of life. And if you choose to do the hard thing right now and put in the effort to learn and grow, to become strong and mature, then later in life you will benefit from it.

For example, some people are benefiting right now from decisions they made earlier in life not to spend more than they made—to save, tithe, and honor God. They’re benefiting many years later because they were disciplined and did the hard thing first.

When you choose the short-term pain like Moses did, you’ll see God deliver you so that you can enjoy the long-term reward.

Talk It Over

  • What short-term pain are you facing that calls for an eternal perspective?
  • How have you seen the hard decisions you’ve made or long hours you’ve put in benefit you in the long run?
  • Why do you think God wants you to choose the hard thing right now, even if it means you have to suffer or endure hardship?