0109“Nhưng Giô-na liền trốn qua Ta-rê-si để tránh mặt Đức Giê-hô-va.” (Giô-na 1:3 BHĐ) 

Đức Chúa Trời giao cho mỗi người chúng ta một nhiệm vụ duy nhất, và Ngài cho chúng ta lựa chọn có hoàn thành nhiệm vụ đó hay không.

Chúa đã giao cho Giô-na một nhiệm vụ là cảnh báo người dân thành Ni-ni-ve rằng sự phán xét đang đến. “Nhưng Giô-na liền trốn qua Ta-rê-si để tránh mặt Đức Giê-hô-va.” (Giô-na 1:3 BHĐ).

Giô-na phải đối mặt với hậu quả do quyết định của mình, và đây cũng có thể là những hậu quả dành cho bạn nếu bạn chạy trốn khỏi nhiệm vụ Chúa giao cho cuộc đời mình.

Kinh Thánh cho biết khi Giô-na lên một con tàu để trốn khỏi nhiệm vụ Chúa giao, Đức Chúa Trời đã đưa đến một cơn gió mạnh để đẩy thuyền quay trở lại (Giô-na 1:4).

Tại sao Chúa làm điều đó?  Bởi vì Ngài yêu Giô-na và muốn ông đưa ra một quyết định đúng đắn, mang lại cho ông một đời sống có mục đích và thỏa lòng.  Chúa đưa đến những sự chống đối để giúp chúng ta đưa ra quyết định đúng đắn hơn.

Sự bất tuân của Giô-na còn đe dọa tính mạng của mọi người trên con tàu đến Ta-rê-si. 

Khi bạn chạy trốn khỏi Chúa, những người vô tội, kể cả những người bạn quan tâm, có thể bị tổn thương.  Có thể đó là vợ / chồng, con, cháu hoặc bạn bè của bạn.  Đôi khi, đó là những người thậm chí bạn còn không biết. 

Người ta có thể bị tổn thương vì sự bất tuân của bạn. Giô-na cho thấy rằng khi bạn chạy trốn khỏi Chúa, đời sống bạn bắt đầu đi xuống. Sự bất tuân của bạn sẽ khiến bạn phải trả giá về tài chính, thể chất và mối quan hệ.

Ni-ni-ve cách đó hơn 550 dặm, nhưng Giô-na đã tìm cách chạy đến Ta-rê-si, cách đó 2.500 dặm theo hướng ngược lại.  Sự thật là, bạn không thể trốn Chúa cả đời. 

Ngài ở khắp mọi nơi và Ngài biết tất cả mọi điều.  Nhưng Chúa cho bạn lựa chọn vì Ngài muốn bạn yêu Ngài và tự nguyện theo Ngài. Chúa hành động vì lợi ích tốt nhất của bạn, sao phải chạy trốn Ngài?

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1. Vì sao Chúa muốn chúng ta chọn yêu và theo Ngài?

2. Bạn có đang chạy trốn khỏi một nhiệm vụ nào đó Chúa dặn bảo bạn làm không?  Vì sao bạn cho rằng mình đang chống lại ý muốn của Chúa?

3. Bạn đã kinh nghiệm những hậu quả gì khi chống lại ý muốn của Chúa?

4. Việc nhận biết rằng Đức Chúa Trời đứng về phía bạn chứ không chống lại bạn giúp bạn đổi ý, sẵn sàng vâng phục Ngài như thế nào?

 


What Happens When You Run from God

BY RICK WARREN —

“Jonah immediately tried to run away from the LORD by going to Tarshish.”Jonah 1:3 (GW)

God gives every one of us a unique mission—and he gives us a choice as to whether or not we fulfill that mission. God gave Jonah a mission: to warn the people of Nineveh that judgment was coming. But “Jonah immediately tried to run away from the Lord by going to Tarshish” (Jonah 1:3 GW). Jonah faced consequences for his decision, the same kind of consequences you may encounter if you run away from God’s mission for your life.

The Bible says that when Jonah boarded a ship to get away from his mission, God sent a powerful wind to push the boat back (Jonah 1:4). Why did God do that? Because he loved Jonah and wanted him to make a good decision that would give him a life of purpose and fulfillment. God sends opposition our way to encourage us to make better decisions.

Jonah’s disobedience also threatened the lives of everyone on the boat to Tarshish. When you run away from God, innocent people, including those you care about, can get hurt. Maybe it’s your spouse, your kids, your grandkids, or your friends. Sometimes it’s people you don’t even know. People can get hurt because of your disobedience. Jonah shows that when you run from God, your life starts a downward trajectory. Your disobedience will cost you financially, physically, and relationally.

Nineveh was more than 550 miles away, but Jonah tried running to Tarshish, which was 2,500 miles away in the opposite direction. The truth is, you can’t run from God for the rest of your life. He’s everywhere and he knows everything. But he gives you choices because he wants you to love him and follow him voluntarily.  Since God has your best interest at heart, why run from him?

Talk It Over

1.         Why would God want us to have the choice to love and follow him?

2.         Are you running away from something God has told you to do? Why do you think you’re resisting?

3.         What kind of consequences have you experienced when you’ve put yourself in opposition to God?

4.         How might knowing God is for you and not against you change your willingness to obey God?