0102“Khi các nữ tỳ của Ê-xơ-tê và các hoạn quan của bà đến thuật lại việc ấy cho bà thì bà đau buồn lắm.” (Ê-xơ-tê 4:4 BHĐ)

Nếu muốn khám phá vận mệnh của mình, bước đầu tiên là tìm hiểu xem Chúa đã ban ân tứ cho bạn như thế nào.  Tiếp đến, bạn phải xác định những nhu cầu đang khiến bạn đứng ngồi không yên.  Điều gì làm bạn khó chịu?  Điều gì khiến bạn nghĩ, "Phải có người làm một điều gì đó về việc này"?  Điều gì khiến bạn ưu tư đến mức phải hành động? Dù là gì đi nữa, thì đó cũng là chìa khóa cho vận mệnh của bạn.

Những người hầu của Ê-xơ-tê nói với cô rằng cậu của cô là Mạc-đô-chê đang cay đắng khóc lóc ngoài đường vì âm mưu của Ha-man và sắc lệnh vua ban cho phép tuyệt diệt người Do Thái.  Khi biết được những gì Mạc-đô-chê đang làm, Ê-xơ-tê vô cùng đau buồn.  Chắc hẳn cô đã nghĩ nếu mình không làm một điều gì đó thì sẽ có rất nhiều người chết.  Bạn có đang ưu tư về bất cứ điều gì không hay đời sống bạn đã bị cách ly đến nỗi chẳng có điều gì khiến bạn nghĩ rằng, “Phải có người làm gì đó về việc này”?

Hội Thánh Saddleback đã trở thành hội thánh dẫn đầu tại Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống AIDS vì Kay, vợ tôi, đã đọc được một bài báo trên tờ Newsweek cho biết 14 triệu trẻ em mồ côi do AIDS và điều đó khiến bà ấy đứng ngồi không yên. Và, không chỉ có mình bà ấy cảm thấy như vậy.  Trong hội thánh của chúng tôi, có hơn 300 mục vụ được khởi xướng bởi những người đã nhìn thấy một vấn đề, một nhu cầu, một sự tổn thương hoặc bất công và quyết định phải làm một điều gì đó.

Ê-sai 58:6-11 đưa ra 10 lời hứa tuyệt vời cho những người quyết tâm hành động chống lại sự bất công.  Đức Chúa Trời hứa rằng ân điển của Ngài sẽ chiếu sáng trên bạn, vết thương của bạn sẽ được chữa lành, Ngài sẽ luôn ở cùng bạn, Ngài sẽ giải cứu bạn và bảo vệ bạn, Ngài sẽ đáp lời cầu nguyện của bạn, Ngài sẽ biến bóng tối thành ánh sáng, Ngài sẽ hướng dẫn bạn, Ngài sẽ làm bạn thỏa lòng với những điều tốt đẹp, và Ngài sẽ giữ cho bạn mạnh mẽ và khỏe mạnh.  Tất cả những lời hứa đó được ban cho những ai có lòng rộng rãi với những người kém may mắn hơn vì Chúa muốn chúng ta học biết tỏ lòng rộng rãi.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

  1. Hãy liệt kê những nhu cầu thấy được đang khiến bạn ưu tư rồi cầu nguyện xin Chúa chỉ cho bạn những phương cách sử dụng ân tứ của mình để tạo nên sự khác biệt.
  2. Bạn nhận thấy những hạn chế nào của bản thân khiến bạn không đáp ứng được những nhu cầu thấy  được xung quanh mình?
  3. Tại sao Đức Chúa Trời muốn những người theo Ngài phải hành động chống lại sự bất công?

 


What Disturbs You? Do Something About It

BY RICK WARREN —

“When Esther’s servant women and eunuchs told her what Mordecai was doing, she was deeply disturbed.” Esther 4:4 (GNT)

If you want to discover your destiny, the first step is to figure out how God has gifted you. Then, you have to identify the needs that stir your heart. What is it that upsets you? What causes you to think, “Somebody ought to do something about that”? What bothers you so much that it moves you to action? Whatever it is, that is the key to your destiny.

Esther’s servants told her that her uncle, Mordecai, was publicly mourning because of Haman’s plot and the king’s decree to kill all the Jews. When she heard what Mordecai was doing, it deeply disturbed her. She probably thought that a lot of people would die unless she did something.  Does anything disturb you, or is your life so insulated that nothing makes you say, “Somebody ought to do something about that”?

Saddleback Church became the leading church in America in the fight against AIDS because my wife Kay read an article in Newsweek that said 14 million children had been orphaned by AIDS, and it seriously disturbed her. And she’s not alone. In our church there are more than 300 ministries started by people who saw a problem, need, hurt, or injustice and decided to do something about it.

Isaiah 58:6-11 gives 10 amazing promises to those who act on injustice. God promises that his favor will shine on you, your wounds will be healed, he will always be with you, he will save you and protect you, he will answer your prayers, he will turn darkness to light, he will guide you, he will satisfy you with good things, and he will keep you strong and well.  All of those promises are built on being generous with people less fortunate because God wants us to learn generosity.

Talk It Over

  • Make a list of the needs you see that disturb you. Then, pray and ask God to show you ways you can use your gifts to make a difference.
  • What are the limitations you perceive about yourself that keep you from meeting the needs you see around you?
  • Why does God want his followers to act on injustice?