0103“Nhưng nào ai biết rằng vì cớ thời điểm như thế này mà con được ngôi hoàng hậu sao?” (Ê-xơ-tê 4:14 BHĐ)

Sau khi nhận biết những ân tứ của bản thân và những nhu cầu khiến lòng bạn ưu tư, đây là bước thứ ba để hoàn thành vận mệnh của bạn: Dành thời gian để lắng nghe tiếng gọi của Chúa cho cuộc đời mình. Đức Chúa Trời sẽ không tuyển chọn bạn mà không kêu gọi. Chúa kêu gọi mọi người sử dụng ân tứ và niềm đam mê mà họ có, nhưng không phải ai cũng nhấc điện thoại lên trả lời.

Cách duy nhất để nghe được tiếng Chúa là bạn phải lắng nghe. Bạn phải im lặng. Bạn phải ở một mình và dành thời gian với Chúa. Trong Ê-xơ-tê 4:13-14, khi Mạc-đô-chê nhắn tin cho Ê-xơ-tê biết rằng người Do Thái sắp bị tiêu diệt, về cơ bản, ông đã nói với cô: “Đừng nghĩ rằng con có thể làm ngơ đối với mối ưu tư này. Đúng vậy, ta biết là rất khó khăn nhưng đây là vận mệnh của con. Đức Chúa Trời đặt để con ở đây. Chẳng phải tình cờ mà một phụ nữ người Do Thái như con lại được làm hoàng hậu xứ Ba-tư đâu.”

Điều quan trọng là đọc tiếp và xem câu trả lời Ê-xơ-tê gởi đến Mạc-đô-chê trong Ê-xơ-tê 4:16: “Xin triệu tập tất cả người Do Thái ở Su-sơ lại, rồi hãy vì con mà kiêng ăn trong ba ngày đêm, đừng ăn hay uống gì hết. Con và các nữ tỳ của con cũng sẽ kiêng ăn nữa. Sau đó, con sẽ vào chầu vua là việc trái luật pháp; nhưng nếu phải chết thì con chết.” (BHĐ). Ê-xơ-tê biết đối đầu với nhà vua là cầm chắc cái chết. Cô sẽ phải dùng đến những ân tứ của mình, là sắc đẹp, trí thông minh và nhân cách để thuyết phục vua. Nhưng trước khi cô đến gặp vua, cô đã dành ba ngày để ẩn mình ở riêng, kiêng ăn và cầu nguyện trước Chúa.

Khi tìm kiếm sự kêu gọi của Chúa cho cuộc đời mình, bạn cần noi gương Ê-xơ-tê.  Đầu tiên, hãy nhờ cậy mọi sự hỗ trợ có thể.  Ê-xơ-tê đã có Mạc-đô-chê và người Do Thái cầu nguyện cho cô. Bạn cần nhờ nhóm nhỏ của mình hỗ trợ bằng sự cầu thay. Nếu bạn không có một nhóm nhỏ, đây là lúc để tìm một nhóm.

Và thứ hai, bạn cần dành thêm thời gian ở riêng với Chúa. Hãy lên lịch để ở riêng với Chúa. Bất kể là suốt một đêm, cả một ngày cuối tuần, hoặc lâu hơn nếu có thể, bạn sẽ không nghe thấy tiếng gọi của Chúa cho cuộc đời mình nếu không ở riêng với Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

  1. Chúng ta thường đặt nặng vấn đề "kêu gọi" trong nhà thờ đến mức khó hiểu hoặc dường như ngoài tầm với của nhiều người.  Theo bạn, có một sự kêu gọi nghĩa là gì?
  2. Nếu bạn đã biết Chúa kêu gọi bạn dùng cuộc đời mình để làm gì, bạn đeo đuổi điều đó ra sao?  Điều gì ngăn trở bạn sống theo sự kêu gọi của mình?
  3. Nếu bạn không thể đi đâu đó để có thêm thời gian ở riêng với Chúa, làm thế nào để bạn dành ra chút thời giờ trong thời gian biểu của mình để ở riêng với Chúa vào cuối tuần hay khi có người giúp trông con cho bạn?  Điều này thường đòi hỏi một sự hy sinh nào đó, nhưng luôn xứng đáng với sự hy sinh ấy.

 


You Are Gifted for Such a Time as This

BY RICK WARREN — 

“Who can say but that God has brought you into the palace for just such a time as this?” Esther 4:14 (TLB)

After you identify your gifts and the needs that stir your heart, there is a third step to fulfilling your destiny: Take the time to hear God’s call on your life. God doesn’t recruit you without a calling. God calls everybody to use the gifts and the passion they have, but not everyone picks up the phone.

The only way you’re going to hear is if you listen. You’ve got be quiet. You’ve got to get alone and spend time with God. When Mordecai sent Esther word that the Jews were going to be annihilated, he basically told her in Esther 4:13-14, “Don’t think that you can just ignore this disturbing trend. Yeah, I know it’s been tough, but this is your destiny. God put you here. It’s no accident that you are a Jewish woman and now the queen of Persia.”

It’s important to read on and see Esther’s response to Mordecai in Esther 4:16: “Go, gather together all the Jews who are in Susan, and fast for me. Do not eat or drink for three days . . . I and my attendants will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law” (NIV). Esther knows confronting the king is likely to mean certain death. She’s going to have to use her gifts of beauty, intelligence, and personality to persuade him. But before she goes to see him, she sets aside three days to retreat, fast, and pray before God.

When you are seeking God’s call on your life, you need to follow Esther’s example. First, get all the support you can. Esther had Mordecai and the Jews pray for her. You need to get your small group to support you in prayer. If you don’t have a small group, now is the time to find one.

And second, you need extended time alone with God. Schedule a retreat with God. Whether it’s an overnight, a weekend, or longer if you can, you won’t hear God’s call on your life if you don’t get alone with him.

Talk It Over

  • We often put so much weight on the word “calling” in the church that it is hard to understand or seems out of reach for many people. What do you think it means to have a calling?
  • If you already know what God has called you to do with your life, how are you pursuing it? What keeps you from living out your calling?
  • If it’s not possible for you to get away for an extended retreat with God, how can you build some time into your schedule to spend time with God over the weekend or when you have some help with your kids? This often requires some sort of sacrifice, but it will always be worth it.