0523“Con đừng sợ! nhưng cứ nói, đừng làm thinh" (Công 18:9 BDM 2002).

Trong những ngày qua, chúng ta đã cùng xem đến việc xây dựng một thế giới quan Cơ-đốc có nghĩa là như thế nào. Khi bạn đang hình thành thế giới quan của mình, điều quan trọng là phải hiểu được lập trường của Chúa về ba vấn đề đang gây tranh cãi trong nhiều nền văn hóa ngày nay.

Tôi đã chọn ba vấn đề này bởi vì cần phải có nhiều can đảm nhất để nói đến chúng. Không những hầu hết mọi người sẽ bất đồng với bạn về những chủ đề này mà họ sẽ còn sẽ tranh luận nhiệt tình với bạn nữa.

Cần phải có một sự can đảm phi thường để đứng lên chống lại những áp lực đó.

Có nhiều phần trong Kinh Thánh mà không ai lại bất đồng, phản đối cả, chẳng hạn như khi chúng ta được bảo phải giúp đỡ người nghèo. Không ai phản đối điều này. Nhưng thế gian thù ghét một số phần trong Kinh Thánh và điều này khiến thật khó cho các Cơ-đốc-nhân để chiến đấu bảo vệ cho những điều họ biết là đúng.

Dưới đây là ba vấn đề liên quan đến sự thiêng liêng, thánh khiết mà các Cơ-đốc-nhân ngày hôm nay cần phải đối đầu và bảo vệ.

1. Tính thiêng liêng của sự sống: Chúa có một mục đích cho từng đứa trẻ chưa chào đời.

Chúa đã trù tính kế hoạch cho đời sống của bạn trước khi bạn sinh ra: “Khi con còn phôi thai, Chúa thấy con, sách Chúa ghi chép đời con từng ngày, trước khi con sinh ra” (Thi 139:16 KTHĐ). Chúng ta phải nói thay cho những người không thể tự nói cho mình được — những trẻ em chưa được sinh ra, hàng chục triệu trẻ sơ sinh trên khắp thế giới sẽ có mặt ở đây nếu không có việc phá thai. Nếu tôi tự xưng mình là một Cơ-đốc-nhân, thì tôi phải tin rằng mọi sự sống đều là thiêng liêng.

2. Tính thiêng liêng của tình dục: Tình dục chỉ dành cho hôn nhân.

Tình dục là ý định của Chúa. Nó không dơ bẩn hay sai trái; tình dục là thiêng liêng, thánh sạch. “Hãy tôn trọng hôn nhân, giữ lòng chung thủy và thánh sạch, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt người gian dâm, ngoại tình” (Hê-bơ-rơ 13:4 KTHĐ). Lời dạy của Chúa không bao giờ thay đổi: Quan hệ tình dục trước hôn nhân không được Chúa chấp nhận. Chung sống mà không cưới hỏi là điều Chúa không chấp nhận. Ngoại tình là không được Chúa chấp nhận. Tranh ảnh khiêu dâm và coi phụ nữ như là đồ vật là điều không thể chấp nhận được đối với Chúa.

3. Tính thiêng liêng của hôn nhân: Một chồng và một vợ suốt đời.

Đó là ý định, là thiết kế ban đầu của Chúa. Nhiều người hỏi rằng, “Như vậy, tất cả những việc đa thê trong Kinh Thánh thì sao?” Kinh Thánh ghi chép sự thật về một điều đã xảy ra không có nghĩa là Chúa chấp thuận điều đó. Và Kinh Thánh nói rất rõ ràng về vấn đề hôn nhân: “Ngài đáp: “Các ngươi chưa đọc sao? Từ ban đầu Đấng Tạo Hóa đã tạo nên người nam và người nữ, và phán: 'Vì lý do đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình; và hai người sẽ trở nên một thịt’. Như thế vợ chồng không còn là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Vậy, loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp!” (Ma-thi-ơ 19:4-6 TTHĐ).

Những người có lòng tốt có thể bất đồng với nhau về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Chẳng hạn như Kinh Thánh không đưa ra một chương trình để phục hồi kinh tế nào cả, vì vậy Cơ-đốc-nhân có thể không đồng ý với nhau về việc làm như thế nào. Nhưng, là một môn đồ của Chúa Cứu Thế, điều quan trọng là phải tuân theo những gì Chúa dạy về tính thiêng liêng của sự sống, của tình dục và hôn nhân. Và bạn cần phải có can đảm để đứng lên bênh vực những điều đó, ngay cả khi — và nhất là khi đó không phải là điều được ưa thích hay đúng về mặt chính trị.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Lần cuối cùng bạn lên tiếng cho Chúa Jêsus trong một cuộc trò chuyện về tính thiêng liêng của sự sống, tình dục, hay hôn nhân là khi nào? Điều gì khiến bạn không lên tiếng thường xuyên hơn?

2.    Làm thế nào để bạn có thể chuẩn bị để có những cuộc trò chuyện hiệu quả hơn về những chủ đề này?

3.    Bạn thấy được lợi ích của việc có một thế giới quan Cơ-đốc như thế nào khi nói đến tính thiêng liêng của sự sống, tình dục, hay hôn nhân?

 

Chú thích:

KTHĐ*: Bản Kinh Thánh Hiện Đại

TTHĐ*: Bản Truyền Thống Hiệu Đính

 

Chúa sẵn sàng tha thứ.

Sau khi đọc bài tĩnh nguyện này, bạn có thể hỏi rằng, “Nhưng nếu tôi đã phạm tội và vi phạm các tiêu chuẩn của Chúa về sự thiêng liêng của sự sống, tình dục hay hôn nhân thì sao?” Có thể bạn đã có phá thai, chung sống ngoài hôn nhân, hoặc đã ly dị.

Đây là một tin tốt lành: Bất kể bạn đã làm điều gì hay đã ở đâu, Chúa sẽ tha thứ cho bạn. Kinh Thánh dạy rằng, “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính” (IGiăng 1:9 TTHĐ).

Trong khi cần có can đảm để đứng lên chống lại áp lực của văn hóa xã hội, cũng cần phải có can đảm để thú nhận rằng bạn đã sai trái và xin được tha thứ. Vì vậy nếu bạn đã phạm tội trong bất kỳ lãnh vực nào trong ba điều kể trên, hãy biết rằng ân điển của Chúa đang sẵn sàng và đang chờ đợi bạn. Chúa hứa sẽ tha thứ các tội lỗi của bạn.

Hãy đến với Chúa ngay hôm nay và thú nhận điều sai trái bạn đã làm, xin sự tha thứ của Chúa, và sau đó bước tới trong ân điển của Chúa, nhận biết rằng mình đã được tha thứ.

 

 

 


TAKING A STANCE ON SANCTITY

By Rick Warren —

“Do not be afraid; keep on speaking, do not be silent" (Acts 18:9 NIV).

For the last few days, we’ve been looking together at what it means to develop a Christian worldview. As you’re forming your worldview, it’s important to understand God’s stance on three issues that are controversial in many cultures today.

I’ve chosen these three because speaking up about them requires the most courage. Not only will most people disagree with you about these topics, but they will also passionately argue with you.

It takes an uncommon courage to stand up against that kind of pressure.

There are many parts of the Bible that people don’t have a problem with, such as when we’re told to help the poor. Nobody disagrees with that. But the world hates some parts of Scripture, and that makes it difficult for Christians to stand up for what they know is right.

Here are three issues related to sanctity that Christians today need to stand up for.

1. The sanctity of life: God has a purpose for every unborn child. God planned your life before you were born: “You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed” (Psalm 139:16 NLT). We are to speak up for those who can’t speak for themselves—the unborn, the tens of millions of babies around the world who would be here if they hadn’t been aborted. If I claim to be a Christian, then I must believe that every life is sacred.

2. The sanctity of sex: Sex is only for marriage. Sex is God’s idea. It isn’t dirty or wrong; sex is holy. “Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral” (Hebrews 13:4 NIV). God’s instructions never change: Premarital sex is unacceptable to God. Living together without being married is unacceptable to God. Adultery is unacceptable to God. Pornography and the objectification of women are unacceptable to God.

3. The sanctity of marriage: One man and one woman for life. That is God’s intended, original design. A lot of people ask, “Well, what about all the polygamy in the Bible?” The Bible telling the truth about something that happened doesn’t mean God approved it. And the Bible is very clear on the issue of marriage: “Haven’t you read . . . that at the beginning the Creator 'made them male and female,’and said, 'For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh’? So they are no longer two, but one flesh. Therefore what God has joined together, let no one separate” (Matthew 19:4-6 NIV).

People of goodwill can disagree over many issues in life. For example, the Bible offers no economic recovery plan, so Christians can disagree on that. But, as a follower of Christ, it’s important to line up with what God says about the sanctity of life, sex, and marriage. And you need to have the courage to stand up for them, even when—and especially when—it’s not the popular or politically correct thing to do.

Talk It Over

  • When was the last time you spoke up for Jesus in a conversation about the sanctity of life, sex, or marriage? What keeps you from speaking up more often?
  • How can you better prepare yourself to have effective conversations about these topics?
  • How have you seen the benefits of having a Christian worldview when it comes to the sanctity of life, sex, or marriage?

God is ready to forgive

After reading this devotional, you may be asking, “But what if I’ve already sinned and violated God’s standards when it comes to the sanctity of life, sex, or marriage?” Maybe you’ve had an abortion, or sex outside marriage, or a divorce.

The Good News is this: No matter what you’ve done or where you’ve been, God will forgive you.

The Bible says, “If we confess our sins to [God], he can be depended on to forgive us and to cleanse us from every wrong. And it is perfectly proper for God to do this for us because Christ died to wash away our sins” (1 John 1:9 TLB).

While it takes courage to stand against cultural pressure, it also takes courage to admit you’ve been wrong and then ask for forgiveness. So if you’ve sinned in any of these three areas, know that God’s grace is ready and waiting for you. He promises to forgive your sins.

Come to him today and admit what you’ve done wrong, ask for his forgiveness, and then move forward in God’s grace, knowing that you’re forgiven.