0122“Khi Thần Chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý.” (Giăng 16:13 BHĐ)

Trước khi Chúa Giê-xu về trời, Ngài đã hứa với các môn đồ rằng Ngài sẽ sai đến một Đấng giúp đỡ, là Đức Thánh Linh.  Đấng giúp đỡ này sẽ luôn ở với con cái Đức Chúa Trời — bao gồm cả bạn và tôi!

Đức Thánh Linh đóng nhiều vai trò, kể cả việc cho bạn biết những gì cần biết và bày tỏ cho bạn nơi bạn cần đến.  Đức Thánh Linh dạy dỗ nhiều điều lớn lao mà bạn cần biết — như cho bạn biết điều gì đúng, điều gì sai.

Ngài cũng ban cho bạn sự hiểu biết sâu sắc theo từng thời điểm.  Khi bạn học cách để Thánh Linh dẫn dắt, Ngài sẽ cho bạn biết những gì cần biết tùy theo nhu cầu của bạn.  Đã bao giờ bạn đọc một câu Kinh Thánh vào buổi sáng và vài giờ sau bạn nhớ lại câu Kinh Thánh đó đúng vào lúc bạn thực sự cần?  Đó là bởi Đức Thánh Linh. 

Kinh Thánh chép trong Giăng 16:13: “Khi Thần Chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý.” (BHĐ). Đức Chúa Trời làm như vậy đôi khi là vì lợi ích của bạn nhưng cũng có khi là vì lợi ích của một người khác.  Chúa cho phép bạn chia sẻ chân lý mà Ngài đã bày tỏ ra cho bạn.

Thánh Linh của Đức Chúa Trời cũng sẽ giúp bạn đến được nơi cần đến.  Có phải Chúa đã đặt để trong lòng bạn một ước mơ mà bạn không bao giờ có thể tự mình đạt được?  Nếu bạn để Đức Thánh Linh hướng dẫn, bạn sẽ đến được những nơi mà bạn không bao giờ hình dung ra được.

Kinh Thánh ghi lại nhiều tấm gương của những người đã đi theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời.  Lu-ca 2:27 chép: “Được Thánh Linh cảm thúc, ông vào đền thờ đúng lúc cha mẹ đem con trẻ là Jêsus đến để làm cho Ngài các thủ tục theo luật pháp.” (BHĐ). Khi Si-mê-ôn đến đền thờ vào ngày hôm đó, ông đã hưởng được đặc ân cao nhất: Dâng hài nhi Giê-xu cho Đức Chúa Trời. Trong sách Công-vụ, chúng ta đọc được câu chuyện khác về một người đã vâng lời Thánh Linh của Đức Chúa Trời. 

Ngày nọ, một người tên là Phi-líp đang đi trên con đường đầy bụi khi viên quan người Ê-thi-ô-pi chạy xe ngựa ngang qua.  Công vụ 8:29 chép: “Thánh Linh phán với Phi-líp: “Hãy lại gần và theo cho kịp xe đó.”” (BHĐ)

Phi-líp vâng lời Đức Thánh Linh và thấy người trên xe đang đọc sách Ê-sai, đoạn nói về Đấng Mết-si-a.  Phi-líp nói với ông rằng Đấng Mết-si-a đã đến.  Người đàn ông ngay lập tức xin được làm báp-têm, và ông đã đem đạo Cơ đốc trở về Ê-thi-ô-pi. 

Vì Phi-líp đã nghe theo sự thôi thúc của Đức Thánh Linh mà ông đã được dự phần trong công việc của Đức Chúa Trời.  Khi bạn lắng nghe Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài cũng sẽ cho bạn tham gia vào công việc của Ngài.

Khi lắng nghe và làm theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, bạn sẽ thấy đức tin của mình ngày càng tăng trưởng vì thường xuyên được thấy Ngài hành động trong đời sống bạn.  Bạn sẽ biết mình có thể tin cậy Ngài bày tỏ cho bạn biết những gì cần biết và chỉ cho bạn nơi bạn cần đến.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

  1. Có khi nào Thánh Linh của Đức Chúa Trời phán dạy bạn điều bạn cần biết chưa — có thể là một bài học lớn trong cuộc sống hoặc một sự hiểu biết nhỏ được ban cho vào đúng thời điểm?
  2. Có khi nào Đức Thánh Linh tỏ cho bạn biết nơi bạn cần đến chưa?  Phải chăng ngay lúc này Chúa đang thôi thúc bạn theo Ngài đến một nơi nào đó?
  3. Bạn đã học cách nhận ra tiếng của Đức Chúa Trời chưa? Tiếng của Đức Thánh Linh nghe ra sao trong đời sống bạn?

 


What You Need to Know and Where You Need to Go

BY RICK WARREN —

“When the Spirit of truth comes, he will lead you into all truth.” John 16:13 (NCV)

Before Jesus ascended to heaven, he promised his followers he’d send a helper, the Holy Spirit. This helper would always stay with God’s people—and that includes you and me!

The Holy Spirit fulfills many roles, including telling you what you need to know and revealing where you need to go. The Holy Spirit teaches you a lot of the big things that you need to know in life—like letting you know what’s true and what’s not.

He also gives you insight moment by moment. As you learn to let the Spirit lead you, he tells you what you need to know just as you need it. Have you ever read a Bible verse one morning and then, a few hours later, recalled that verse at a moment when you really needed it? That was the Holy Spirit. The Bible says in John 16:13, “When the Spirit of truth comes, he will lead you into all truth” (NCV). Sometimes God does this for your benefit. But sometimes he does it for someone else’s benefit. God lets you share the truth he’s shown you.

God’s Spirit will also help you get where you need to go. Has God put a dream in your heart that you could never achieve on your own? If you let the Holy Spirit guide you, you will go to places you never imagined.

The Bible is full of examples of people who followed God’s guidance. Luke 2:27 says, “The Spirit led Simeon to the Temple” (NCV). When Simeon arrived at the temple that day, he had the highest privilege: He dedicated the baby Jesus to God. In the book of Acts we encounter the story of another person who obeyed God’s Spirit. A man named Philip was walking down a dusty road one day when an Ethiopian leader rode by in a chariot. Acts 8:29 says, “The Spirit said to Philip, 'Go over and join this chariot’” (ESV).

Philip obeyed the Spirit and found the man reading in the book of Isaiah about the Messiah. Philip told him that the Messiah had come. The man immediately asked to be baptized, and he took Christianity with him back to Ethiopia. Because Philip listened to the Holy Spirit’s nudge, he got to be part of God’s work. When you listen to God’s Spirit, he’ll let you in on his work, too.

When you listen and follow the Holy Spirit’s direction, you’ll find your faith increasing because you’ll consistently see God at work in your life. You’ll learn you can count on him to tell you what you need to know and show you where you need to go.

Talk It Over

  • When has God’s Spirit told you what you need to know—maybe a big life lesson or a small insight given at just the right moment?
  • When has the Holy Spirit shown you where you needed to go? Is God nudging you to follow him somewhere now?
  • Have you learned to recognize God’s voice? What does the Holy Spirit sound like in your life?