0123“Năm thứ nhất triều vua Đa-ri-út, con trai A-suê-ru, thuộc dòng giống người Mê-đi, là người được lập lên cai trị vương quốc Canh-đê; vào năm thứ nhất triều vua ấy, tôi, Đa-ni-ên, qua nghiên cứu Kinh Thánh, biết được số năm phải trải qua trước khi mãn thời kỳ điêu tàn của Giê-ru-sa-lem, mà lời Đức Giê-hô-va đã phán với nhà tiên tri Giê-rê-mi, là bảy mươi năm.”  (Đa-ni-ên 9:1-2)

Tất cả chúng ta đều sẽ phải đối diện một thời kỳ khủng hoảng trong cuộc sống. Trên thực tế, có khả năng chúng ta sẽ phải chịu đựng nhiều sự khủng hoảng. Bạn sẽ phải chịu đựng sự qua đời của những người thân trong gia đình, mất việc làm, và những vấn đề liên quan đến mối quan hệ mà đôi lúc sẽ là những đòn chí mạng. Cầu nguyện chính là chìa khóa.

Chúng ta có thể học được nhiều điều từ Đa-ni-ên và đời sống cầu nguyện của ông. Thời gian dân Y-sơ-ra-ên được trở về quê hương gần đến, và lúc này Đa-ni-ên đã già. Ông biết dân tộc ông chưa sẵn sàng – người Y-sơ-ra-ên vẫn chưa có mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Điều này làm Đa-ni-ên đau buồn, vì vậy ông cầu nguyện.

Lời cầu nguyện của Đa-ni-ên trong Đa-ni-ên chương 9 cho chúng ta sáu điều quan trọng về phương thức cầu nguyện để Chúa đáp lời trong một cuộc khủng hoảng. Chúng ta sẽ lần lượt xem xét sáu phần này trong những bài tĩnh nguyện tiếp theo.

Đầu tiên, hãy để Chúa phán với bạn trước khi bạn thưa với Chúa.

Bạn cần nghe tiếng của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ luôn thực hiện bước đầu tiên trong cuộc đời bạn. Ngài không bao giờ mong đợi bạn làm điều gì mà Ngài không làm trước. Kinh Thánh cho biết chúng ta yêu Chúa vì Ngài đã yêu chúng ta trước. Chúng ta phục vụ Ngài vì Ngài đã phục vụ chúng ta trước. Chúa khởi xướng và chúng ta đáp ứng. Vậy thì làm sao để lắng nghe tiếng Chúa? Bạn hãy đọc Kinh Thánh. Chúng ta thưa chuyện với Chúa vì Ngài đã phán với chúng ta trước qua Lời của Ngài.

Đa-ni-ên đã làm điều này. Kinh Thánh chép: “Năm thứ nhất triều vua Đa-ri-út, con trai A-suê-ru, thuộc dòng giống người Mê-đi, là người được lập lên cai trị vương quốc Canh-đê; vào năm thứ nhất triều vua ấy, tôi, Đa-ni-ên, qua nghiên cứu Kinh Thánh, biết được số năm phải trải qua trước khi mãn thời kỳ điêu tàn của Giê-ru-sa-lem, mà lời Đức Giê-hô-va đã phán với nhà tiên tri Giê-rê-mi, là bảy mươi năm.” (Đa-ni-ên 9:1-2). Bạn sẽ không bao giờ cầu nguyện một cách hiệu quả cho tới khi bạn học Kinh Thánh và lắng nghe tiếng Chúa. Bạn càng hiểu biết Kinh Thánh, những lời cầu nguyện của bạn sẽ càng hiệu quả.

Câu Hỏi Suy Ngẫm & Áp Dụng

  1. Đức Chúa Trời sẽ luôn thực hiện bước đầu tiên trong cuộc đời bạn. Bạn đã thấy Chúa chủ động thực hiện bước đầu tiên trong cuộc đời bạn khi nào?
  2. Điều gì khiến bạn khó lắng nghe tiếng Chúa khi bạn học Lời Ngài?
  3. Thời gian để học cách cầu nguyện trong cơn khủng hoảng là trước khi cơn khủng hoảng bắt đầu. Theo bạn, vì sao điều đó là quan trọng?

 


Step One in Crisis: Listen and Let God Speak First

BY RICK WARREN

 

“It was the first year of the reign of Darius the Mede, the son of Ahasuerus, who became king of the Babylonians. During the first year of his reign, I, Daniel, learned from reading the word of the Lord, as revealed to Jeremiah the prophet, that Jerusalem must lie desolate for seventy years” (Daniel 9:1-2 NLT).

We will all face a time of crisis in life. In fact, we’ll likely endure many. You’ll have deaths in your family, job losses, and relational problems that will, at times, become crushing blows.

Prayer will be key.                

We can learn much from Daniel and his prayer life. As an old man when the time came closer for the Israelites to return to their homeland, Daniel knew his people were not ready — the Israelites still did not have a right relationship with God. This grieved Daniel, so he prayed.

His prayer in Daniel 9 provides six important pieces about how to pray in a way that God answers during a crisis. We’ll look at each these six parts during the next few devotionals.

First, you let God speak to you before you speak to him.

You need to hear the voice of God. He will always make the first move in your life. He never expects you to do something he doesn’t do first. The Bible says we love God because he first loved us. We serve him because he first served us.

God initiates; we respond.

So how do you listen to God? You read the Bible. We talk to God because he first talked with us through his Word.

Daniel did this. The Bible says, “It was the first year of the reign of Darius the Mede, the son of Ahasuerus, who became king of the Babylonians. During the first year of his reign, I, Daniel, learned from reading the word of the Lord, as revealed to Jeremiah the prophet, that Jerusalem must lie desolate for seventy years” (Daniel 9:1-2 NLT).

You will never pray effectively until you study the Scriptures and listen to the Lord. The more you know the Bible, the more effective your prayers will be”?

Talk It Over

  • God will always make the first move in your life. When have you seen God take the initiative in your life?
  • What makes it difficult for you to consistently listen to the Lord as you study his Word?
  • The time to learn how to pray during a crisis is before the crisis begins. Why do you think that is important?