0121Nhưng con sẽ dùng tiếng cảm tạMà dâng tế lễ cho Ngài; Con sẽ trả xong điều con đã hứa nguyện. Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va!” (Giô-na 2:9-10 BHĐ)

Khi bạn cảm thấy tuyệt vọng, việc bày tỏ lòng biết ơn dường như không có tác dụng gì.  Tại sao bạn nên cảm thấy biết ơn khi đang suy sụp?  Chỉ cần hỏi Giô-na là biết. 

Phần kết lời cầu nguyện từ trong bụng con cá lớn, trước khi được Chúa giải cứu, Giô-na đã chỉ cho chúng ta cách tạ ơn Chúa trước vì đã nhậm lời cầu nguyện của chúng ta: Nhưng con sẽ dùng tiếng cảm tạMà dâng tế lễ cho Ngài; Con sẽ trả xong điều con đã hứa nguyện. Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va!” (Giô-na 2:9-10 BHĐ)

Sự khác biệt giữa cảm ơn trước và cảm ơn sau là gì?  Nếu tôi đợi sau khi Chúa đáp lời cầu nguyện mới tạ ơn Ngài thì đó là lòng biết ơn.  Còn nếu tôi tạ ơn Chúa trước, trước khi Ngài đáp lời cầu nguyện của tôi, thì đó là đức tin. 

Chúng ta luôn muốn tạ ơn Chúa khi Ngài đã đáp lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng đức tin của chúng ta nơi Chúa sẽ được tỏ bày nếu chúng ta tạ ơn Ngài trước.

Bạn tạ ơn Chúa trước bằng cách nào?  Giô-na chỉ cho chúng ta ba cách:

Giô-na tạ ơn Chúa bằng cách ngợi khen Ngài.  Trong Hê-bơ-rơ 13:15, lời Chúa dạy chúng ta: Vậy nhờ Đức Chúa Jêsus, chúng ta hằng dâng sinh tế bằng lời ngợi ca cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng tuyên xưng danh Ngài.” (BHĐ)

Giô-na tạ ơn Chúa bằng cách quay trở lại nhiệm vụ của mình.  Giô-na biết mình đã làm sai.  Chúng ta ai cũng từng trải qua như vậy, nhưng điều đó không ngăn cản sứ mệnh của Chúa dành cho bạn.  Sứ mệnh cuộc đời của Giô-na vẫn vậy.  Nhiệm vụ của cuộc đời bạn vẫn vậy, ngay cả khi bạn phạm sai lầm.

Giô-na đã cảm tạ Chúa bằng cách nương cậy nơi Ngài.  Châm ngôn 3:5-6 dạy, Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi.” (BHĐ)

Trong Giô-na chương 1, chúng ta thấy Giô-na chạy trốn Đức Chúa Trời.  Trong Giô-na chương 2, chúng ta thấy Giô-na chạy đến với Đức Chúa Trời và ân điển của Ngài. 

Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ thấy Giô-na chạy cùng với Chúa.  Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn, ngay cả khi bạn làm trái ý Ngài. 

Đó là lý do bạn có thể tạ ơn Ngài trước khi Ngài nhậm lời cầu nguyện của bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn thưa với Chúa điều gì khi cảm tạ Ngài trước vì đã nhậm lời cầu nguyện của bạn?

2.      Chúa đã cho bạn cơ hội thứ hai khi nào?  Kinh nghiệm đó ảnh hưởng đến bạn ra sao?

3.      Xin giải thích sự khác biệt giữa lòng biết ơn trước và lòng biết ơn sau khi bạn cầu nguyện.

 


Thanking God Ahead of Time 200812

BY RICK WARREN — 

“I will sacrifice to you with songs of thanksgiving. I will keep my vow. Victory belongs to the LORD!” Jonah 2:9 (GW)

When you feel hopeless, it seems counterproductive to express gratitude. Why would you feel grateful when you’ve hit rock bottom? Just ask Jonah. At the end of his prayer from the belly of the big fish, before God rescued him, he shows us how to thank God in advance for answering our prayers: “I will sacrifice to you with songs of thanksgiving. I will keep my vow. Victory belongs to the Lord!” (Jonah 2:9 GW).

What’s the difference between gratitude before and gratitude after? If I wait to thank God until after he answers my prayer, that’s gratitude. But if I thank God in advance, before he answers my prayer, that’s faith. We always want to thank God when he answers our prayers, but we show faith in God if we also do it beforehand.

How do you thank God in advance? Jonah shows us three ways:

Jonah thanked God by praising him. In Hebrews 13:15, we’re told, “Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise—the fruit of lips that confess his name” (NIV).

Jonah thanked God by returning to his mission. Jonah knew he messed up. We’ve all been there, yet that doesn’t stop God’s mission for you. Jonah’s life mission remained the same. Your life mission remains the same too, even when you mess up.

Jonah thanked God by trusting him for success. Proverbs 3:5-6 teaches, “Trust in the LORD with all your heart; do not depend on your own understanding. Seek his will in all you do, and he will show you which path to take” (NLT).

In Jonah 1, we see Jonah running from God. In Jonah 2, we see Jonah running to God and his grace. In the next chapter, we’ll see Jonah running with God. God will never abandon you, even if you disobey his will. That’s why you can thank him even before your prayers are answered.

Talk It Over

  • What can your prayers look like when you thank God for the answer ahead of time?
  • When has God given you a second chance? How did that experience affect you?
  • Explain the difference between gratitude before and gratitude after you pray.