0743“Tôi viết điều nầy cho anh em, là những người đã tin đến danh Con Đức Chúa Trời, để anh em biết mình có sự sống đời đời” (IGiăng 5:13 TTHĐ).

Chắc hẳn có một hình ảnh hiện ra trong đầu khi bạn nghĩ rằng địa ngục sẽ như thế nào. Hình ảnh đó có lẽ là có một màu đỏ và đen trong đó, lửa cháy phừng phừng, và có thể ma quỷ rập rình trên mọi thứ.

Địa ngục được miêu tả ra trong Kinh Thánh là một nơi đày đọa, thống khổ. Ma-thi-ơ 13:42 nói đó là một “lò lửa hực, nơi người ta khóc lóc và nghiến răng trong sự đau đớn” (NCV).

Sự diễn tả đó nghe như kinh khiếp, nhưng bạn có biết điều đáng sợ nhất của địa ngục là gì không? Địa ngục là sự hoàn toàn tách biệt khỏi Đức Chúa Trời, nghĩa là địa ngục hoàn toàn trái ngược với tất cả tính cách của Chúa.

Kinh Thánh nói trong IGiăng 4:18 rằng, “Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi” (TTHĐ). Điều ngược lại với tình yêu là sự sợ hãi. Sống không có tình yêu có nghĩa là bạn lúc nào cũng sợ hãi cùng cực. Đó là địa ngục.

Chúa là tình yêu, vì vậy không có tình yêu nơi địa ngục. Chúa là sự sáng, vì vậy địa ngục hoàn toàn tối tăm. Chúa là sự tốt lành, vì vậy hoàn toàn không có điều gì tốt lành nơi địa ngục. Chúa là sự sống, điều đó có nghĩa là địa ngục là sự chết vĩnh viễn. Chúa là nhân từ, điều đó có nghĩa là không có sự thương xót nơi địa ngục.

Chỉ nghĩ đến cõi đời đời sẽ như thế nào nếu không có niềm vui của việc nhận biết Chúa và được Ngài yêu thương – một cõi đời đời không niềm vui nào cả.

Điều này thật kinh hoàng, thật không thể tưởng được. Nhưng đó là thực tế cho bất cứ ai không chọn yêu mến và theo Chúa Jêsus trong cuộc đời này. Kinh Thánh nói rằng, “Ai không yêu mến Chúa thì hãy để cho họ xa cách Chúa — chịu chết mất đời đời!” (ICôr 16:22 BPT).

Nếu bạn sống suốt đời của mình và nói rằng, “Tôi không muốn Chúa trong đời sống tôi,” thì điều đó có nghĩa là bạn sẽ sống vĩnh viễn không có Chúa. Bất cứ điều gì bạn chọn trên đất là sự lựa chọn mãi mãi của bạn.

Nhưng lại có tin tốt lành! Có một cách để bạn hoàn toàn chắc chắn rằng mình sẽ lên thiên đàng chứ không phải địa ngục. Kinh Thánh cho bạn biết cách thu xếp số phận của mình, “Tôi viết điều nầy cho anh em, là những người đã tin đến danh Con Đức Chúa Trời, để anh em biết mình có sự sống đời đời” (IGiăng 5:13 TTHĐ).

Bạn không cần phải suy đoán hoặc tự hỏi về một điều không thể tránh khỏi và có thể xảy ra bất cứ giây phút nào. Hôm nay bạn có thể biết chắc rằng khi bạn qua đời, bạn sẽ sống vĩnh viễn trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Xin đừng trì hoãn.

Hãy ổn định tương lai của bạn ngay hôm nay.

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.    Theo bạn tại sao nhiều người lại trì hoãn việc quyết định một điều vô cùng quan trọng khi họ biết cái chết có thể đến bất cứ lúc nào?

2.    Bạn sẽ nói điều gì với những người nghĩ rằng họ đã đủ tốt để lên thiên đàng?

3.    Bạn sẽ sống khác đi như thế nào khi bạn biết chắc chắn về nơi bạn sẽ sống đời đời?

 

Nếu bạn chưa tin cậy Chúa Jêsus và cam kết theo Ngài, xin bạn đừng chần chừ thêm nữa!

Tội lỗi của bạn chia cách bạn với Chúa. Và chỉ có ân điển của Chúa mới có thể đem bạn trở lại một mối quan hệ đúng với Ngài.

Kinh Thánh nói rằng, “Đó là bởi ân điển mà anh chị em đã được cứu, qua đức tin – và điều này không phải đến từ chính anh chị em, đó là món quà của Chúa – không phải bởi việc làm, để không ai có thể khoe khoang được” (Êph 2:8-9 NIV).

Nếu bạn sẵn sàng làm hòa lại với Đấng Tạo Hóa của mình, xin hãy cầu nguyện như sau:

“Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết con là người có tội, và con cầu xin sự tha thứ của Chúa. Con tin Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Con tin Chúa Jêsus đã chết cho tội lỗi của con và Chúa đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa là Cứu Chúa của con và vâng theo Chúa Jêsus là Chúa của con bắt đầu từ ngày hôm nay. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý muốn Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn liên lạc với người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn và nói cho người đó biết bạn đã tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 


THE WORST THING ABOUT HELL

By Rick Warren —

“I have written this to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know you have eternal life” (1 John 5:13 NLT).

You probably have a picture that comes to mind when you think about what hell must be like. Your image likely has some red and black tones in it, a lot of fire, and maybe the devil looming over everything.

Hell is described in the Bible as a place of torment. Matthew 13:42 says it is a “blazing furnace, where the people will cry and grind their teeth with pain” (NCV).

That description sounds terrible, but do you know what the worst part of hell is? Hell is total separation from God, which means hell is the exact opposite of everything God is.

The Bible says in 1 John 4:18, “There is no fear in love. But perfect love drives out fear” (NIV). The opposite of love is fear. Living without love means you’re scared to death all the time. That’s hell.

God is love, so there is no love in hell. God is light, so hell is complete darkness. God is good, so there is absolutely nothing good in hell. God is life, so that means hell is eternal death. God is gracious, so that means there’s no grace in hell.

Just think what eternity would be like without the joy of knowing God and being loved by him—an eternity without any joy at all.

It would be terrible—unthinkable, really. But that is the reality for anyone who does not choose to love and follow Jesus in this life. The Bible says, “If anyone does not love the Lord, let him be separated from God—lost forever!” (1 Corinthians 16:22 NCV).

If you go through your entire life saying, “I don’t want God in my life,” then that means you will also spend eternity without God. Whatever you choose on Earth is your forever choice.

But there is good news! There is a way for you to be absolutely certain you’re going to heaven and not hell. The Bible tells you how to settle your destiny: “I have written this to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know you have eternal life” (1 John 5:13 NLT).

You don’t have to guess or wonder about something that is inevitable and could happen at any moment. You can know for certain today that when you die, you will spend eternity in God’s presence. Don’t put it off any longer.

Settle your future today.

Talk It Over

- Why do you think so many people put off deciding something so important when they know death could come at any moment?

- What would you say to someone who thinks they have been good enough to get into heaven?

- How do you live differently because you are certain about where you will spend eternity?

If you haven’t trusted in Jesus and committed to following him, why wait any longer?

Your sins separate you from God. And it is only God’s grace that can get you back into right relationship with him.

The Bible says, “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to make peace with your Creator, then pray this prayer:

“Dear Jesus, I don’t want my sin to separate me from you any longer. You have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe you are my Savior and the only way to eternal life. I trust you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I receive you into my life as my Lord. Today, I’m turning over every part of my life to your management.

“I want to live the way you created me to live and use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”