0742Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Đức Chúa Trời đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh cửu” (Giăng 3:16 KTHĐ).

Trong những năm qua, tôi đã gặp phải những người muốn phủ nhận sự tồn tại của điều ác. Họ cho rằng về cơ bản con người là tốt lành và bản chất là không ích kỷ và một cách tự nhiên họ sẽ đặt nhu cầu của người khác trước mình.

Tôi luôn tự hỏi không biết những người đó có bao giờ đọc tin tức hay không! Bạn không cần phải tìm đâu xa để thấy được thế giới đang đầy dẫy những mối quan hệ đổ vỡ, những điều thất hứa và tội lỗi. Điều ác ở chung quanh bạn – từ chính trị thế giới đến những xung đột địa phương bạn có thể nhìn thấy thù hận, cay đắng, tham nhũng và đồi bại.

Và bởi vì tội lỗi và điều ác tồn tại nên địa ngục cũng tồn tại.

Điều gì đúng trong thời Nô-ê cũng vẫn còn đúng trong ngày hôm nay, “Đức Giê-hô-va thấy sự gian ác của loài người lan tràn trên mặt đất và chúng chỉ luôn toan tính những mưu đồ xấu xa, thì Ngài lấy làm tiếc vì đã tạo dựng loài người trên mặt đất, và đau buồn trong lòng” (Sáng 6:5-6 TTHĐ).

Khi Chúa nhìn thấy tất cả những điều sai trái, tội ác đang xảy ra trên thế giới, lòng Ngài tan nát bởi vì Chúa yêu mọi người và Ngài muốn chúng ta học yêu thương nhau.

Nhưng Chúa cũng thánh khiết và công bình. Ngài hoàn hảo và không thể phạm tội. Vì vậy một ngày nào đó Chúa sẽ phán xử và đem lại sự công bình, “Vì Ngài đang đến, Ngài đang đến để phán xét thế gian; Ngài sẽ lấy đức công chính mà phán xét thế giới, Dùng chân lý mà phán xét mọi dân tộc” (Thi 96:13 TTHĐ).

Cho đến khi đó, Chúa đã ban cho bạn ý chí tự do để bạn có thể chọn yêu mến Ngài. Chúa để tội lỗi xảy ra trên thế gian để con người được lựa chọn — nhưng Chúa không cho phép bất cứ tội lỗi nào trên thiên đàng. Thiên đàng là một nơi hoàn hảo.

Nếu thiên đàng là một nơi hoàn hảo, thì điều đó có nghĩa là chỉ những người hoàn hảo mới được đến đó. Dĩ nhiên đó chính là vấn đề — bởi vì bạn không hoàn hảo và tôi cũng không hoàn hảo. Không một ai là hoàn hảo!

Nếu bạn được dựng nên để sống mãi mãi và bạn không hoàn hảo, bạn không thể đi đến một nơi hoàn hảo như thiên đàng được. Vậy thì bạn sẽ đi đâu? Kinh Thánh nói rằng đó là địa ngục.

Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời! Ngài đã có cách — qua Chúa Jêsus là Con của Ngài — để bạn ở cùng Ngài trên thiên đàng, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Đức Chúa Trời đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh cửu.” (Giăng 3:16 KTHĐ).

Địa ngục là có thật và thiên đàng cũng thế. Hãy chọn Đấng Christ và sẽ không có sự định tội. Sự lựa chọn là nơi bạn.

Câu hỏi suy gẫm và áp dụng

1.    Tại sao khi bạn nói chuyện với người khác về Tin Lành, sự thẳng thắn về địa ngục hiện hữu lại là điều quan trọng?

2.    Bạn sẽ trả lời như thế nào khi có người hỏi rằng, “Tại sao bạn tin có địa ngục?”

3.    Bạn có nghĩ rằng Chúa có thể có tình yêu mà không đòi hỏi công lý không? Tại sao có hay tại sao không?

 

Mời bạn hãy chọn sống đời đời với Chúa trên thiên đàng.

Kinh Thánh cho biết rằng, “Tất cả những người tin Chúa Cứu Thế Jêsus đều được Đức Chúa Trời tha tội và coi là công chính, không phân biệt một ai” (Rô-ma 3:22 KTHĐ).

Nếu bạn đã sẵn sàng dâng đời sống mình cho Chúa Jêsus, hãy bắt đầu cầu nguyện với lời cầu nguyện đơn giản như sau: “Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết con là người có tội, con cầu xin sự tha thứ của Chúa. Con tin Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Con tin Chúa Jêsus đã chết cho tội lỗi của con và Chúa đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa là Cứu Chúa của con và vâng theo Chúa Jêsus là Chúa của con bắt đầu từ ngày hôm nay. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý muốn Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn liên lạc với người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn và nói cho người đó biết bạn đã tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 


WHERE WILL YOU SPEND ETERNITY?

By Rick Warren —

“For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life” (John 3:16 NIV).

Over the years, I have encountered people who want to deny the existence of evil. They think that people are basically good and by nature unselfish and that they naturally put the needs of others before their own.

I always wonder if those people have ever read the news! You don’t have to look far to see that the world is filled with broken relationships, broken promises, and sin. Evil is all around you—from world politics to local conflicts you can see hatred, bitterness, and corruption.

And because sin and evil exist, hell also exists.

What was true in Noah’s day is still true today: “The LORD observed the extent of human wickedness . . . and he saw that everything they thought or imagined was consistently and totally evil. So the LORD was sorry he had ever made them and put them on the earth. It broke his heart” (Genesis 6:5-6 NLT).

When God looks at all the wrong, evil things that are done in the world, it breaks his heart because he loves everyone and wants us to learn to love one another.

But God is also holy and just. He is perfect and cannot sin. So one day he will settle the score and right the wrongs: “He is coming to judge the earth. He will judge the world with justice, and the nations with his truth” (Psalm 96:13 NLT).

Until then, God has given you free will so that you can choose to love him. He allows sin on Earth so that this choice is possible—but he does not allow any sin in heaven. Heaven is a completely perfect place.

If heaven is a perfect place, then that means only perfect people get to go there. Of course, that’s a problem—because you’re not perfect, and neither am I. No one is perfect!

If you’re made to last forever and you’re not perfect, you can’t go to a perfect place like heaven. So where will you go? The Bible says hell.

But thank God! He has made a way—through Jesus Christ, his Son—for you to join him in heaven: “For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God’s one and only Son” (John 3:16-18 NIV).

Hell is real. So is heaven. Choose Christ, and there is no condemnation. The choice is yours!

Talk It Over

- Why is it important to be straightforward about the existence of hell when you talk to people about the Gospel?

- How would you respond to someone who asks, “Why do you believe hell exists?”

- Do you think God can have love without exacting justice? Why or why not?

Will you choose to spend eternity with God?

The Bible says, “We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who we are” (Romans 3:22 NLT). If you’re ready to turn away from your sins and surrender your life to Jesus Christ, start by praying this simple prayer:

“Dear God, I know I’m a sinner, and I ask for your forgiveness. I believe Jesus Christ is your Son. I believe that he died for my sins and that you raised him to life. I want to trust him as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”