0008“…tức là Đấng người đã tin, là Đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi” (Rô-ma 4:17b BTT)

Có một số từ mô tả sự bế tắc trong cuộc sống như “ung thư”, “ly dị”, “phá sản”, “vô sinh”, và “thất nghiệp”.

Làm sao bạn biết khi nào bạn bị bế tắc? Bạn nhận ra nó khi mọi sự vượt khỏi tầm tay và bạn không thể làm gì hết.

Khi bạn bị kẹt cứng và chờ đợi được giải thoát, bạn cần nhớ những gì Đức Chúa Trời có thể làm. Tình trạng có thể ngoài tầm kiểm soát của bạn, nhưng không ngoài tầm tay của Chúa. Khi bạn đối diện bế tắc, đừng tập trung vào những gì bạn không thể làm. Mà thay vào đó hãy tập trung vào những gì Đức Chúa Trời có thể làm.

“tức là Đấng người đã tin, là Đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi” (Rô-ma 4:17b BTT).

Sau đây là hai điều Đức Chúa Trời làm mà bạn không thể làm được: Ngài có thể ban sự sống cho người chết, và Ngài có thể tạo ra một vật từ hư không. Nếu Đức Chúa Trời có thể ban sự sống cho một người đã chết, Ngài có thể làm sống lại một sự nghiệp đã chết. Ngài có thể làm sống lại một cuộc hôn nhân đã chết. Ngài có thể làm sống lại một giấc mơ đã chết. Ngài có thể vực dậy tình trạng bế tắc tài chính.

Không chỉ có sự suy nghĩ tích cực đã giúp ông Áp-ra-ham. Suy nghĩ tích cực hữu hiệu đối với các tình huống mà bạn có thể kiểm soát. Nhưng suy nghĩ tích cực không phải là đức tin. Suy nghĩ tích cực và đức tin là hai điều rất khác nhau.

Trong những tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, suy nghĩ tích cực là vô giá trị. Đó chỉ là điều bạn mong muốn, ước ao. Nó không thay đổi được tình hình. Khi bạn đối diện với những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, bạn cần một cái gì đó hơn là một thái độ tinh thần tích cực. Bạn cần đức tin nơi Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài có thể kiểm soát nó trong khi bạn không thể. Hầu hết cuộc sống nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, vì vậy bạn cần đức tin nhiều hơn là bạn cần suy nghĩ tích cực.

Chúa Jesus nói rằng, “Ngài đáp rằng: Sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được” (Lu-ca 18:27 BTT). Đức Chúa Trời chuyên thực hiện những điều bất khả thi. Điều đó được gọi là phép lạ, và Ngài có thể thực hiện điều đó trong cuộc sống của bạn! Ngài đã sẵn sàng cứu bạn ra khỏi tình trạng bế tắc.

Thảo Luận

1.Những bế tắc mà bạn đối diện ngày hôm nay là gì?

2.Tại sao đôi khi thật khó để bạn thừa nhận rằng có nhiều thứ ngoài tầm kiểm soát của mình?

3.Có đức tin nơi Đức Chúa Trời ngay cả khi bị bế tắc đem đến kết quả gì? Vậy nó làm thay đổi bạn ra sao? Nó thay đổi hoàn cảnh của bạn như thế nào?

 


God Is in Control Even When Your Plans Stall

BY RICK WARREN —

“Abraham believed in the God who brings the dead back to life and who creates new things out of nothing” (Romans 4:17b NLT).

There are certain dead-end words in life, including “cancer,” “divorce,” “bankruptcy,” “infertility,” and “unemployment.”

How do you know when you’re at a dead end? You know it when things get out of your control and you can’t do anything about it.

When you’re stuck and waiting for deliverance, you need to remember what God can do. The situation may be out of your control, but it’s not out of God’s control. When you face a dead end, don’t focus on what you can’t do. Focus instead on what God can do.

Romans 4:17b says, “Abraham believed in the God who brings the dead back to life and who creates new things out of nothing” (NLT).

Here are two things God does that you can’t do: He can give life to the dead, and he can create something out of nothing. If God can give life to a dead man, he can give life to a dead career. He can bring life to that dead marriage. He can bring life to that dead dream. He can bring life to that financial dead end.

It wasn’t just positive thinking that helped Abraham. Positive thinking works fine in situations you can control. But positive thinking is not faith. They are two very different things.

In situations that are out of your control, positive thinking is worthless. It’s just wishful thinking. It doesn’t change the situation. When you face things that are out of your control, you need something more than a positive mental attitude. You need faith in God, because he can control it when you can’t. Most of life is beyond your control, so you need faith far more than you need positive thinking.

Jesus says in Luke 18:27, “What is impossible with man is possible with God” (NIV). God specializes in the impossible. It’s called a miracle, and he can do it in your life! He is ready to turn your dead end into deliverance.

 

Talk It Over

  • What dead end are you facing today?
  • Why is it sometimes difficult to admit that something is out of your control?
  • What’s the result of having faith in God even at a dead end? How does it change you? How does it change your circumstances?