0007“Vậy, ai nghe lời Ta và làm theo thì giống như một người khôn ngoan, xây nhà mình trên vầng đá” (Ma-thi-ơ 7:24).

Trong sách Ma-thi-ơ, Chúa Giê-xu kể câu chuyện hai người xây nhà: một người khôn và một người dại.

Người dại xây nhà mình trên cát. Khi một cơn bão ập đến, ngôi nhà sụp đổ tan tành. Chúa Giê-xu phán rằng những người nghe Ngài dạy dỗ nhưng không thực hành cũng giống như người thợ xây dại dột ấy.

Còn người khôn ngoan xây nhà mình trên vầng đá. Khi mưa gió ập đến, nhà của ông vẫn đứng vững vàng. Chúa Giê-xu phán, “Vậy, ai nghe lời Ta và làm theo thì giống như một người khôn ngoan, xây nhà mình trên vầng đá” (Ma-thi-ơ 7:24).

Gia-cơ cũng dạy chúng ta nhiều điều về việc làm theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Chương đầu tiên của sách Gia-cơ kết thúc bằng ba tấm gương để bạn nhận định mình có đang thực hành hiệu quả Lời Đức Chúa Trời hay không:

  • Bạn biết kiểm soát cái miệng: “Nếu có ai tưởng mình là người tin đạo mà không kiềm giữ lưỡi mình, nhưng tự dối lòng, thì sự tin đạo của người ấy thật vô ích” (Gia-cơ 1:26).
  • Bạn có một tấm lòng biết quan tâm: “Sự tin đạo thuần khiết, không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng trẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn hoạn nạn của họ” (Gia-cơ 1:27).
  • Bạn có một tâm trí trong sạch: “và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian” (Gia-cơ 1:27).

Gia-cơ cho biết đây là những bằng chứng rõ ràng của Cơ Đốc giáo chân chính.

Trong Giăng 13:17, Chúa Giê-xu phán với các môn đồ Ngài: “Nếu các con biết những điều nầy và làm theo thì được phước.”

Bất kể bạn là ai thì cũng đang biết nhiều về chân lý thuộc linh hơn là thực hành chân lý ấy. Vì thế, hãy bắt đầu thực hành những gì bạn đã biết ngay hôm nay. Sau đó, mỗi khi học được điều gì, hãy thực hành ngay điều đó. Hãy là người làm theo Lời Chúa.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

Xin thuật lại cụ thể những sự thay đổi trong đời sống bạn khi bạn thực hành sự dạy dỗ của Kinh Thánh.

Khi đọc về bằng chứng của Cơ Đốc giáo chân chính trong sách Gia-cơ, bạn có thấy chính mình trong đó? Nếu không, tôi hy vọng bạn sẽ mở lòng mình ra mời Chúa Cứu Thế Giê-xu ngự vào ngay hôm nay. Sau đây là lời cầu nguyện mẫu dành cho bạn.

Kính lạy Chúa Giê-xu, con tin rằng Ngài đã chịu chết vì con trên thập tự giá. Con xin ăn năn tội lỗi mình, xin Ngài tha thứ cho con. Mời Ngài ngự vào đời sống con và con xin theo Ngài cả cuộc đời này.

Nếu bạn đã dâng lên Chúa lời cầu nguyện này, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ tội lỗi cho bạn và ban cho bạn một khởi đầu mới. Giờ hãy lấy đức tin và lòng can đảm để bắt đầu theo Chúa Giê-xu bằng cách thực hành những gì bạn học được từ Lời Đức Chúa Trời.

 

 


How to Build Your Life on a Strong Foundation

BY RICK WARREN — 

“Everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.”

Matthew 7:24 (NIV)

In the book of Matthew, Jesus tells the story of two builders: a wise one and a foolish one.

The foolish man builds his house on sand. When a storm comes, the house falls with a great crash. Jesus says people who hear his teachings but don’t put them into practice are like that foolish builder.

The wise builder, though, builds his house on the rock. When rain and winds come, his house stands firm. Jesus says: “Everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock” (Matthew 7:24 NIV).

James also had a lot to say about practicing what the Bible teaches. The first chapter of the book of James concludes with three examples of how you can know that you’ve been effectively putting God’s Word into practice:

  • You’ll have a controlled mouth: “Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves, and their religion is worthless” (James 1:26 NIV).
  • You’ll have a caring heart: “Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress”(James 1:27 NIV).
  • You’ll have a clean mind: “keep oneself from being polluted by the world”(James 1:27 NIV).

Those things, James tells us, are evidence of genuine Christianity.

In John 13:17, Jesus tells his followers: “Now that you know these things, you will be blessed if you do them” (NIV). The blessings of the Bible come when you put its teachings into practice.

No matter who you are, you know more spiritual truth than you’re living out right now. So just start where you are today. Practice what you already know. And then, as you learn more, put that into practice, too. Be a doer of the Word.

 

Talk It Over

What are some specific ways your life has changed by practicing what the Bible teaches?

As you read James’ evidence of genuine Christianity, did you see yourself there? If not, I hope that you’ll open up your life to Jesus Christ today. Here’s a prayer to help guide you.

Jesus, I believe that you died for me on the cross. I repent of my sins and ask you to forgive me. I want you to come into my life, and I want to spend my life following you.

If you prayed that prayer, God will forgive your sins and give you a new start. Now have the faith and courage to start following Jesus by practicing what you’ve learned from God’s Word.