0009“Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22).

Thử hình dung bạn muốn nghiêm túc nghĩ đến sức khỏe thuộc thể của mình. Bạn mua một quyển sách dạy các động tác thể dục và kể cho một người bạn nghe về quyển sách ấy. “Nó sẽ thay đổi cuộc đời tôi,” bạn nói.

Sáu tháng sau, bạn gặp lại người bạn ấy và hình thể bạn vẫn không có gì thay đổi. Bạn nói với người bạn đó rằng, “Đó là quyển sách hay nhất tôi từng đọc. Tôi đã gạch dưới, học thuộc nhiều đoạn, thậm chí còn lập nhóm thảo luận về nó.”

Nhưng bạn chưa bao giờ thực hành theo những gì quyển sách dạy nên nó không thay đổi được bạn.

Bạn có nhận thấy bản thân cũng đang làm vậy với Lời Chúa không? Bạn có thể đánh dấu trong Kinh Thánh nhưng bạn có để Thánh Kinh đánh dấu bạn không?

Sách Gia-cơ chép, “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22).

Để nhận lãnh những phước hạnh từ Kinh Thánh, bạn phải đáp ứng với Lời Chúa và để Lời ấy thay đổi bạn.

Nếu bạn chưa chủ động đáp ứng với Lời Chúa, có thể hơi khó để tìm điểm xuất phát. Sau đây là một vài câu hỏi để bạn tự hỏi chính mình khi đọc một phân đoạn Kinh Thánh.

 • Phân đoạn này cho tôi thấy tội lỗi nào mình cần xưng nhận hay thái độ nào tôi cần thay đổi?
 • Đức Chúa Trời ban cho tôi một mạng lệnh để vâng phục hay một tấm gương để noi theo?
 • Trong phân đoạn này có lời cầu nguyện nào để tôi cầu xin cho chính mình hay cầu thay cho những người khác?

Hãy bắt đầu bằng những câu hỏi này. Khi bạn đưa chúng vào thực hành, bạn sẽ sớm nhận ra rằng mình không còn như xưa nữa.

Có một bản dịch Kinh Thánh gọi là The Living Bible. Đó là mục tiêu của mỗi chúng ta – trở nên một quyển Kinh Thánh sống. Bản dịch hay nhất của Kinh Thánh là khi bạn “dịch” Lời Chúa sang đời sống mình và để Lời ấy thay đổi bạn.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

 • Một phân đoạn trong Kinh Thánh đã thay đổi bạn thế nào?
 • Những phân đoạn nào trong Kinh Thánh bạn đã đọc gần đây nhưng vội bỏ đi mà không để chúng thay đổi bạn?
 • Hãy chọn một phân đoạn Kinh Thánh để đọc. Nếu chưa biết chọn phân đoạn nào, hãy bắt đầu với Gia-cơ chương 1, phân đoạn hôm nay chúng ta vừa xem. Khi đọc phân đoạn ấy, hãy tự hỏi chính mình những câu hỏi trong danh sách bên trên rồi trả lời. Hãy để Lời Chúa thay đổi bạn.

 


How to Let the Bible Change You

BY RICK WARREN —

“Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says.”

James 1:22 (NIV)

Let’s imagine together that you want to get serious about your physical health. You buy a book about exercise and tell a friend about it. “It’s going to change my life,” you say.

Then six months later you see your friend again, and you’re still in the same shape. “It’s the greatest book I’ve ever read,” you say. “I underlined parts of it, memorized whole sections, and even started a study group about it.”

But you never practiced what the book taught, so it didn’t change you.

Do you find yourself doing the same thing with God’s Word? You may mark your Bible, but do you let your Bible mark you?

The book of James says, “Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says” (James 1:22 NIV).

To receive the blessings of the Bible, you have to respond to it and let it change you.

If you haven’t practiced intentionally responding to God’s Word, it might be hard to know where to start. Here are some questions you can ask yourself as you read a passage of Scripture:

 • Does this show me a sin I need to confess or an attitude I need to change?
 • Does God give me a command to obey or an example to follow?
 • Is there a prayer in this passage of Scripture that I can pray for myself or for other people?

Start with these questions. As you put them into practice, you’ll soon find that you’re not the same person.

There’s a translation of the Bible called The Living Bible. That’s what each of us should be—a living Bible. The best translation of Scripture is when you translate it into your life and let it change you.

 

Talk It Over

 • How has a passage of Scripture changed you?
 • What passages of Scripture have you read recently and then walked away from without letting them change you?
 • Choose a passage of Scripture to read. If you’re not sure where to start, go to James 1, a passage that we looked at today. As you read it, ask yourself the questions from the list above and then respond. Let God’s Word change you.