“Con tin chắc sẽ thấy được sự tốt lành của Đức Giê-hô-va trong đất người sống. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; hãy mạnh mẽ và can đảm! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va!”  Thi 27:13-14

Chúa chỉ có những hoạch định tốt lành cho đời sống bạn.  Ngài chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có những kế hoạch không hay, không tốt đẹp cho bạn.

Dầu vậy, nhiều người đã đánh lỡ mất những kế hoạch của Chúa cho đời sống mình vì họ không tin cậy nơi Ngài.  Thay vào đó, họ quyết định đi theo đường lối mình, và cuối cùng mang lấy những bi quan, tuyệt vọng.

Càng hiểu nhiều hơn về sự nhân lành của Chúa, bạn càng có thêm nhiều hy vọng — vì hy vọng là trông đợi, đón chờ sự nhân lành của Chúa. Lý do duy nhất mà bạn có được hy vọng thật là vì Chúa là nhân lành; không có sự nhân lành của Chúa, thì không có một lý do hợp lý nào để có thể có được hy vọng.

Vua Đa-vít nói trong Thi 27:13-14 rằng, “Con tin chắc sẽ thấy được sự tốt lành của Đức Giê-hô-va trong đất người sống. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; hãy mạnh mẽ và can đảm! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va!”

Mọi điều Chúa làm cho bạn, qua bạn, đến bạn, và trong bạn là vì Chúa là nhân lành.  Sự nhân lành của Chúa trong đời sống bạn không bao giờ dựa vào việc bạn tốt đến thế nào; nó luôn dựa trên bản tính Đức Chúa Trời chứ không nơi bạn.

Có phải bạn đang chiến đấu chống lại sự ngã lòng, nghi ngờ, tuyệt vọng chăng? Nếu thế, đừng nhìn vào những vấn đề, nan đề của mình nữa — và tập trung vào tất cả những điều tốt đẹp mà Chúa đã làm trong đời sống bạn.  Bạn có thể viết chúng xuống và lập một danh sách.  Bạn sẽ thấy ngạc nhiên lạ thường với những điều mình viết xuống, và nó sẽ là lời nhắc nhở cho bạn trong những ngày tháng tới.

Giê-rê-mi 29:11 nói rằng, “Chúa phán, 'Vì ta biết rõ các chương trình ta sẽ làm cho các ngươi, đó là các chương trình làm cho các ngươi được bình an thịnh vượng chứ không phải bị tổn hại, hầu ban cho các ngươi một hy vọng và một tương lai.’”

Sự nhân lành của Chúa trong đời sống bạn trông giống như thế nào?  Nó như những ơn phước về việc được nuôi dưỡng, có được sự quân bình, bền bỉ, được hướng dẫn, tự tin, được đảm bảo, gây ảnh hưởng, gia sản — và nhiều điều hơn thế nữa.  Bạn có được những điều Chúa cho là nhờ nơi ân điển và bản tính nhân từ của Ngài.

Điều này cho tôi có được niềm hy vọng — và nó cũng có thể đem đến cho bạn niềm hy vọng ngày hôm nay!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao bạn có được sự tự do khi nhìn nhận rằng sự nhân lành của Chúa là dựa trên bản tính của Ngài, chứ không ở nơi bạn?

2.    Bạn có thể làm gì trong khi chờ đợi Chúa giải thoát mình khỏi giai đoạn khó khăn?  Làm thế nào đế bạn có thể có được can đảm khi tin cậy nơi Chúa trong suốt thời gian khó khăn này?

3.    Làm thế nào để bạn học biết và hiểu rõ hơn về sự nhân lành của Chúa?

 

 

 

 


HOPE IS BELIEVING IN GOD’S GOODNESS

BY RICK WARREN —

“I certainly believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord; be strong and let your heart take courage; yes, wait for the Lord.” Psalm 27:13-14 (NASB)

God has only good plans for your life. He never has, and he never will have bad plans for you.

Yet, many people miss God’s plan for their lives because they don’t trust God. Instead, they decide to follow their own plan, which leads to hopelessness and pessimism in the end.

The more you understand God’s goodness, the more hopeful you’ll be—because hope is anticipating God’s goodness. The only reason you have real hope is because God is good; without God’s goodness, there’s no rational reason for hope.

King David said in Psalm 27:13-14, “I certainly believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord; be strong and let your heart take courage; yes, wait for the Lord” (NASB).

Everything God does for you, through you, to you, and in you is because he is good. God’s goodness in your life is never based on how good you are; it’s always based on God’s character, not yours.

Are you fighting discouragement, doubt, or despair? Then, take your eyes off your problems—and get your eyes on all the good things God has done in your life. You can even write them down and make a list! You’ll be amazed at all you come up with, and it will serve as a reminder to you in the days ahead.

Jeremiah 29:11 says, “'For I know the plans I have for you,’ declares the Lord, 'plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future’” (NIV).

What does God’s goodness in your life look like? It looks like his blessings of sustenance, balance, resilience, guidance, confidence, assurance, influence, inheritance—and so much more. He makes all of this available to his children because of his grace and his good character.

That gives me hope—and it can give you hope today too!

Talk It Over

Why do you gain freedom when you acknowledge that God’s goodness is based on his character and not yours?

What can you do while you are waiting on God to deliver you from a difficult season? How can you gain courage as you trust God during these times?

How can you learn about and understand God’s goodness more?