“Đức Chúa Trời ôi! Xin bảo vệ con, vì con tin cậy nơi Ngài. Con thưa cùng Chúa rằng, “Ngài là Chúa con. Mọi ơn phước con có đều đến từ Ngài.'”  Thi 16:1-2

Không phải mọi điều xảy ra trong đời sống bạn đều là tốt lành.  Nhưng Chúa là nhân lành — và Ngài đang tuôn đổ sự tốt lành của Ngài trên đời sống bạn. 

Có thể ngay lúc này bạn đang sống trong một hoàn cảnh sống rất khó khăn, nhưng Chúa có thể đem những điều tốt lành đến từ những hoàn cảnh tệ hại.  Ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất, bạn có thể tin vào điều này:  Chúa có một mục đích tốt lành, một kế hoạch tốt đẹp, và một lý do chính đáng.

Thi 16:1-2 nói rằng, “Đức Chúa Trời ôi! Xin bảo vệ con, vì con tin cậy nơi Ngài. Con thưa cùng Chúa rằng, 'Ngài là Chúa con. Mọi ơn phước con có đều do nơi Chúa ban.’”

Cho dù bạn có đang ở nơi nào đi nữa trong đời sống, bạn có thể dùng đến lời nhắc nhở về sự nhân lành của Chúa. Và đôi lúc cách tốt nhất để nhắc nhở mình về một điều nào đó là bằng việc thưa chuyện cùng Chúa qua lời cầu nguyện.

Bây giờ xin hãy ngừng lại để cầu nguyện và thưa chuyện cùng Chúa.  Chẳng hạn như hãy thưa rằng:

“Lạy Chúa, Ngài là nhân lành. Con không bao giờ có thể xứng với sự nhân từ của Chúa.  Con xin nhận lỗi vì mình thường quên đi hoặc nghi ngờ về sự nhân từ của Chúa. Xin Chúa tha tội vì con đã vô ơn và ích kỷ, tự phụ. Con không là gì cả nếu không có Chúa. Cũng như vua Đa-vít trong Kinh Thánh, con sẽ nao sờn nếu con không biết đến sự nhân từ Ngài. Xin hãy mở mắt con để con thấy được sự nhân từ Chúa là thể nào và để Ngài biến đổi đời sống con.

“Lạy Chúa, con cần được bổ lại linh hồn mình. Con không thường nghĩ đến điều phải.  Con không thường chọn điều đúng.  Con cần Chúa bổ lại linh hồn, tâm thần, ý chí, và cảm xúc đang bị hư hoại của mình.  Đang khi con tiếp tục học biết sự nhân lành của Chúa, con tin rằng tội lỗi mình đã được tha vì con đã đến thưa cùng Chúa rằng con cần đến một Cứu Chúa.  Con sẽ bỏ qua cho những người đã làm mình tổn thương và con cầu nguyện xin Chúa ban phước trên họ.  Con xin đi cùng Chúa và xin Chúa giúp đỡ con với gánh nặng mà con đang phải mang lấy. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

Thí dụ tốt nhất để thấy được sự nhân lành của Chúa là đời sống, sự chết, và sự phục sinh của Chúa Jêsus.  Bạn sẽ không kinh nghiệm được sự nhân từ của Chúa cho đến khi bạn kinh nghiệm được sự cứu rỗi của Ngài. Nếu bạn không biết đến Chúa Jêsus là Đấng Cứu Rỗi, bạn có thể cầu nguyện như sau:

“Lạy Chúa Jêsus, con muốn được biết Ngài.  Con muốn yêu Chúa và tin cậy Chúa.  Xin tha thứ tội lỗi con.  Con xin Chúa nhận con vào trong gia đình Ngài, không phải vì con xứng đáng, nhưng vì Chúa đã đền trả cho tất cả mọi tội lỗi con trên thập tự.  Cám ơn Chúa vì món quà cứu rỗi của Ngài.  Con xin đón nhận và xin Chúa giúp con theo Chúa cách trung tín. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao việc không nhận biết sự nhân từ Chúa lại là sự kiêu hãnh?

2.    Bạn có từng chứng kiến được việc Chúa biến những điều xấu xảy ra trong cuộc sống mình thành điều tốt lành không?

3.    Việc nhìn lại và nhận ra được sự nhân từ của Chúa trong đời sống mình sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của bạn về tình trạng hiện tại của mình như thế nào?

 

 

 


EVEN IN THE WORST TIMES, GOD IS GOOD

BY RICK WARREN —

“Protect me, God, because I trust in you. I said to the Lord, 'You are my Lord. Every good thing I have comes from you.'”  Psalm 16:1-2 (NCV)

Not everything that happens in your life is good. But God is good—and he is pouring his goodness into your life.

Circumstances may be very difficult in your life right now, but God can take the bad and bring good out of it. Even in the worst times, you can trust this: God has a good purpose, a good plan, and a good reason.

Psalm 16:1-2 says, “Protect me, God, because I trust in you. I said to the Lord, 'You are my Lord. Every good thing I have comes from you’” (NCV).

No matter where you are in life right now, you could use a reminder of God’s goodness. And sometimes the best way to remember something is to talk with God about it through prayer.

Would you stop now to pray and talk to God about his goodness? Say something like this:

“God, you are so good. I could never deserve your goodness. I’m sorry that I have often forgotten or doubted your goodness. Forgive me for my ungratefulness and prideful self-centeredness. I am nothing without you. Like King David in the Bible, I would despair if I didn’t know your goodness. Open my eyes to see how good you really are and let your goodness transform my life.

“God, my soul needs restoring. I don’t always think right. I don’t always choose right. I don’t always feel right. I need you to restore my damaged soul, my mind, my will, and my emotions. As I continue learning about your goodness, I trust that my sins have been forgiven because I’ve come to you and said I need a Savior. I’m going to release the people who have hurt me and pray a prayer of blessing over them. I’m going to team up with you and ask you to help me with the load I’m carrying. I pray this in Jesus’ name. Amen.”

The greatest example of God’s goodness is Jesus’ life, death, and resurrection. You won’t fully experience his goodness until you experience his salvation. If you don’t know Jesus as Savior, you can pray this right now:

“Jesus Christ, I want to get to know you. I want to learn to love you and trust you. Please forgive me for my sin. I ask you to accept me into your family, not because I deserve it but because, on the cross, you paid for all of my sins. Thank you for your gift of salvation. I receive it and ask for your help to follow you faithfully as my Lord. I pray this in your name. Amen.”

Talk It Over

Why is it prideful not to acknowledge God’s goodness?

How have you seen God turn the bad things that have happened to you into something good?

When you look back and recognize God’s goodness in your life, how does it affect your perspective on your current circumstances?