“Anh em có thể tin chắc rằng Chúa sẽ cung ứng tất cả mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Jêsus.” Phi-líp 4:19

Phi-líp 4:19 là một lời hứa tuyệt vời và đầy trọn về sự chu cấp của Đức Chúa Trời: “Anh em có thể tin chắc rằng Chúa sẽ cung ứng tất cả mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Jêsus.”

Hãy lưu ý hai chữ này: “Chúa sẽ”. Nó không nói rằng “Chúa có thể” đáp ứng nhu cầu của bạn. Nó nói rằng, “Chúa sẽ” đáp ứng nhu cầu của bạn. Nó được viết như một sự việc. Đức Chúa Trời đang đặt tính cách và uy tín của Ngài vào đó.

Câu Kinh Thánh này tiếp tục như sau, “Chúa sẽ cung ứng tất cả”. Nó không nói rằng, “Chúa sẽ cung ứng một số các nhu cầu”. Nó nói rằng Chúa cung ứng tất cả.

Câu này không bảo rằng, “Chúa sẽ đáp ứng tất cả những tham muốn của bạn.” Có sự khác biệt lớn lao giữa việc cần và muốn.

Nếu bạn là cha mẹ, bạn có cho con mình mọi thứ chúng muốn không? Tôi hy vọng là không rồi. Bạn không làm như thế vì bạn yêu chúng — và Cha trên trời cũng yêu thương bạn. Ngài sẽ không cho bạn tất cả mọi thứ bạn muốn vì nếu như vậy, bạn sẽ bị chiều cho hư — và Chúa biết rằng một số điều bạn muốn sẽ không tốt cho bạn.

Ngài sẽ không cho bạn mọi thứ bạn muốn, nhưng Ngài sẽ cho bạn mọi thứ bạn cần.

“Vậy tại sao tôi vẫn còn có những nhu cầu về tài chánh?”, có lẽ bạn đang tự hỏi thế. Có phải Chúa đã thất bại không? Có phải Chúa đã nói dối không? Có phải Chúa đã phóng đại không?

Không phải thế! Lời hứa nào cũng có tiền đề; có điều kiện và đòi hỏi. Khi Chúa đưa ra một lời hứa, kỳ vọng của Ngài thường là, “Ta sẽ làm phần của ta, và con sẽ làm phần của con”. Những nguyên tắc về tài chánh của Chúa được trình bày rõ ràng cho chúng ta qua Lời Ngài. Kinh Thánh nói đến về nhiều khía cạnh của việc lành mạnh về tài chánh, bao gồm các nguyên tắc về tiết kiệm, chi tiêu, cho đi, đầu tư và quản lý. Chúa đã ban cho bạn mọi thứ bạn cần đến để có được nền tài chánh ổn định.

Bạn chỉ cần xin Chúa giúp đỡ khi bạn làm theo các nguyên tắc của Ngài. Chúa Jêsus nói rằng, “Hãy nhân danh ta cầu xin thì các ngươi sẽ nhận được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn” (Giăng 16:24).

Nhiều người lệ thuộc vào thẻ tín dụng của họ hơn là vào Chúa Jêsus Christ. Đây là một nguyên tắc hay: Trước khi bạn trả tiền, hãy cầu nguyện. Hãy để Chúa có cơ hội chu cấp trước khi bạn dùng thẻ trả tiền. Hãy xin Chúa cho bạn sự khôn ngoan để có được những quyết định đúng đắn về mặt tài chánh.

Tại sao Chúa muốn bạn cầu xin? Để Ngài có thể cho bạn. Tại sao Ngài muốn cho bạn? Để bạn có thể nhận lãnh.

Tại sao Chúa lại muốn bạn nhận lãnh? Để sự vui mừng của bạn được trọn vẹn.

Sẽ có sự vui mừng lớn lao khi vâng theo Lời Chúa trong vấn đề tài chánh của bạn. Chúa sẽ chăm sóc bạn. Bạn chỉ cần hỏi xin Ngài!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn gặp phải khó khăn để đầu phục Chúa trong những lãnh vực tài chánh nào? Tại sao?

2.    Khi bạn vui vẽ trong trách nhiệm của mình về tài chánh, điều đó sẽ là một lời chứng cho người khác như thế nào?

3.    Bạn đang cân nhắc mua một món hàng lớn nào? Làm thế nào bạn có thể nghe theo sự khôn ngoan của Chúa ngay hôm nay trong việc mua món hàng đó?

 

 


ASK GOD FOR HELP WITH YOUR FINANCES

BY RICK WARREN —

“You can be sure that God will take care of everything you need, his generosity exceeding even yours in the glory that pours from Jesus.”  Philippians 4:19 (MSG)

Philippians 4:19 is an amazing and all-encompassing promise regarding God’s provision: “You can be sure that God will take care of everything you need, his generosity exceeding even yours in the glory that pours from Jesus” (MSG).

Note these two words: “God will.” It doesn’t say, “God might” meet your needs. It says, “God will” meet your needs. It’s written as a fact. God is staking his character and his reputation on it.

The verse continues, “God will take care of everything.” It doesn’t say, “God will take care of some needs.” It says he’s got them all covered.

Now, it doesn’t say, “God will meet all your greeds.” There’s a big difference between needs and wants.

If you’re a parent, do you give your kids everything they want? I hope not. You don’t do that because you love them—and your heavenly Father loves you. He’s not going to give you everything you want because if he did, you’d be spoiled to death—and he knows that some of the things you want wouldn’t be good for you.

He won’t give you everything you want, but he will give you everything you need.

“Then why do I still have financial needs?” you may be wondering. Did God fail? Did he lie? Did he exaggerate?

No! With every promise, there is a premise; there are conditions and requirements. When God makes a promise, his expectation is often, “I’ll do my part, and you do your part.” God’s financial principles are clearly laid out for us in his Word. The Bible discusses many aspects of financial health, including principles of saving, spending, giving, investing, and stewardship. God has given you everything you need for financial stability.

You just need to ask for his help as you follow his principles. Jesus says, “Ask, using my name, and you will receive, and you will have abundant joy” (John 16:24 NLT).

Many people depend more on their credit card than on Jesus Christ. Here’s a good rule: Before you pay for it, pray for it. Give God a chance to provide before you go out and charge it. Ask him for wisdom to make a good financial decision.

Why does God want you to ask? So he can give. Why does he want to give? So you can receive.

Why does he want you to receive? So you’ll be full of joy.

There is great joy in obeying God’s Word regarding your finances. God will take care of you. Just ask him!

Talk It Over

  • What area of your finances do you have a hard time surrendering to God? Why?
  • When you are joyfully responsible with your finances, how does that serve as a testimony to other people?
  • What big purchase are you considering? How can you pursue God’s wisdom today for that purchase?