“Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên.” (2Cô-rinh-tô 4:16-17)

Bạn không bao giờ thất bại cho đến chừng bạn bỏ cuộc, bỏ cuộc luôn luôn là việc làm quá sớm, quá vội vã. Đức Chúa Trời dùng những giai đoạn khó khăn để thử thách sự kiên định của bạn.

Sự khác biệt giữa người trung tín và không trung tín là người không trung tín bỏ cuộc ngay lúc đầu tiên gặp khó khăn thử thách. Nhưng người trung tín cứ tiếp tục.

Người trung tín có quyết tâm. Người trung tín là người tận tụy. Người trung tín là người kiên định. Người trung tín không biết bỏ cuộc là gì.  Bạn có biết rằng một hạt sồi nhỏ trở nên một cây sồi cổ thụ như thế nào không? Một cây sồi cổ thụ chẳng qua chỉ bắt đầu từ một hạt sồi nhỏ không chịu bỏ cuộc.

Khi chúng tôi thành lập Hội thánh Saddleback, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ nhanh chóng có được một cơ sở. Nhưng chúng tôi đã trải qua 15 năm không có được một cơ sở nào cả. Trong 13 năm đầu, Hội Thánh đã sử dụng 79 cơ sở khác nhau. Bạn có biết đã bao nhiêu lần tôi cảm thấy dường như mình sắp bỏ cuộc không? Chỉ vào mỗi sáng thứ Hai thôi!

Hội Thánh Saddleback đã phát triển lên đến trên 10,000 tín đồ trước khi có được ngôi nhà thờ đầu tiên. Làm thế nào để sắp xếp và sau đó dọn dẹp cho một Hội Thánh với hơn 10,000 người nhóm lại mỗi tuần? Không có bất cứ hào quang nào cả mà chỉ là việc bỏ ra rất nhiều công sức. Chúa dùng những giai đoạn khó khăn để thử thách sự kiên trì của chúng ta.

Nếu lúc này bạn đang trải qua một giai đoạn khó khăn thì đây là câu Kinh Thánh dành cho bạn: “Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên.” (2Cô-rinh-tô 4:16-17)

Đức Chúa Trời quan tâm đến việc bạn đang trở thành người như thế nào hơn là những gì đang xảy ra cho bạn. Ngài thường cho phép những thử thách, khó khăn, hoạn nạn và các nan đề xảy ra trong đời sống để dạy cho bạn có được sự kiên định, quyết tâm và được tăng trưởng trong tính cách của mình. Còn những khó khăn bạn hiện đang gặp phải thì sao? Chúng là một sự thử thách về sự trung tín của bạn. Bạn sẽ tiếp tục phục vụ Chúa ngay cả khi đời sống mình trở nên cực kỳ khó khăn chứ?

“Chớ mệt mỏi khi làm điều lành, vì nếu chúng ta không bỏ cuộc thì đến mùa chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9).

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Trong những hoàn cảnh nào mà bạn sẵn sàng bỏ cuộc?

2.    Làm thế nào để bạn có thể làm mới lại tinh thần mình để có sức mạnh kiên trì trong hoàn cảnh đó?

3.    Bạn học được điều gì từ Chúa về chính Ngài và về bản thân mình giữa cơn thử thách? Chúa đang phát triển tính cách của bạn như thế nào?

Bạn sẽ làm gì khi Chúa Jêsus trở lại?

Kinh Thánh dạy rằng bạn chỉ có thể vào thiên đàng bằng cách tin cậy Con Đức Chúa Trời là Chúa Jêsus Christ. Bạn không thể dựa vào công sức để vào thiên đàng: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà điều đó không phải đến từ anh em, mà là một món quà của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm, để không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Nếu bạn sẵn sàng phó thác cuộc đời mình cho Chúa Jêsus, hãy bắt đầu bằng lời cầu nguyện sau:

“Lạy Chúa, Ngài đã hứa rằng nếu con tin nơi Con Ngài là Chúa Jêsus Christ, thì mọi điều sai trái con từng phạm sẽ được tha thứ, con sẽ học được mục đích của đời sống và một ngày nào đó Chúa sẽ nhận con vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

Con xin thú nhận rằng mình đã phạm tội và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi của con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa từ nay trở đi. Xin Chúa hướng dẫn đời sống của con và giúp con làm theo ý Chúa.  Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen.”

 


HOW GOD USES TOUGH TIMES

BY RICK WARREN —

“That is why we never give up. Though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. For our present troubles are small and won’t last very long. Yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever!” 2 Corinthians 4:16-17 (NLT)

You are never a failure until you quit, and it’s always too soon to quit. God uses tough times to test your persistence.

The difference between faithful people and unfaithful people is that unfaithful people give up at the first sign of difficulty. Faithful people keep on keeping on.

Faithful people are determined. Faithful people are diligent. Faithful people are persistent. Faithful people don’t know how to quit. You know how a little acorn becomes an oak tree? An oak tree is just an acorn that refused to give up.

When we started Saddleback Church, I thought we’d quickly get into a building. But we went 15 years without one. In the first 13 years of the church, we used 79 different facilities. You know how many times I felt like giving up? Just every Monday morning!

Saddleback grew to more than 10,000 people before we built our first building. How would you like to set up and take down a church for 10,000 people every week? There’s not a lot of glory in that. It’s just hard work. God uses tough times to test our persistence.

If you’re going through tough times right now, then this verse is for you: “That is why we never give up. Though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. For our present troubles are small and won’t last very long. Yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever!” (2 Corinthians 4:16-17 NLT).

God is more interested in what you’re becoming than what’s happening to you. He often allows trials, troubles, tribulations, and problems in your life to teach you diligence, determination, and character. What about the problems you’re going through right now? They’re a test of your faithfulness. Will you continue to serve God even when life stinks?

“Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up” (Galatians 6:9 NIV).

 

Talk It Over

  • In what situation are you ready to give up?
  • How can you renew your spirit so that you have the strength to persevere in that situation?
  • What are you learning from God about himself and yourself in the midst of your trial? How is he growing your character?

What will you do when Jesus returns?

The Bible says you can only get to heaven by trusting in God’s Son, Jesus Christ. You can’t earn your way into heaven: “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to commit your life to Jesus, start by praying this prayer:

“Dear God, you have promised that if I believe in your Son, Jesus Christ, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”