“Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hi vọng mọi sự, chịu đựng mọi.” 1Cô-rinh-tô 13:7 (BHĐ)

Chúa Jêsus tin tưởng bạn. Có rất nhiều bằng chứng trong Kinh Thánh!

“Nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được” (Ma-thi-ơ 17:20).

“Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả” (Mác 9:23).

“Nếu các ngươi có đức tin và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được những điều này mà thôi, song còn hơn thế nữa” (Ma-thi-ơ 21:21).

Chúa Jêsus tin rằng bạn có thể làm được những điều lớn lao vì khi bạn tin cậy nơi Chúa, Thánh Linh Ngài sẽ ngự trong bạn. Chúa cũng muốn bạn giúp người khác tin vào điều này về chính họ. Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra lời khích lệ này, “Tôi muốn chúng ta khích lệ lẫn nhau với đức tin mình có, người này được khích lệ bởi đức tin của người kia” (Rô-ma 1:12).

Mỗi ngày bạn đều gặp những người mang mặc cảm tự ti. Ai cũng có những điều mà họ cảm thấy không được an toàn. Và nhiều người cứ lập đi lập lại trong đầu óc mình điều một người nào đó cách đây rất lâu đã bảo rằng họ sẽ không làm được gì cả.

Làm thế nào người đó có thể thu lại lời rủa sả này? Bạn có thể giúp họ bắt đầu tin vào những gì Chúa Jêsus nói về họ thay vì vào những điều người khác nói.

Kinh Thánh dạy trong 1Cô-rinh-tô 13:7 rằng, “Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông đợi điều tốt nhất, và vững vàng trong việc bảo vệ.”

Đó là điều Chúa muốn bạn làm. Ngài muốn bạn bày tỏ niềm tin nơi người khác để họ có thể tin vào những gì Chúa nói về họ.

Một trong những cách tốt nhất để chúng ta làm điều này trong Hội Thánh là tham gia vào một nhóm nhỏ. Khi bạn gặp phải một tuần lễ khó khăn, bạn đang nghi ngờ, xuống tinh thần và ngã lòng, bạn cần có một nhóm người đáng tin cậy để tin tưởng thay cho bạn. Và bạn có thể làm điều tương tự như vậy cho họ! Những người theo Chúa Jêsus không chỉ tin nơi Chúa. Chúng ta cũng tin tưởng lẫn nhau.

Đức tin của bạn có thể giúp đức tin của người khác lớn lên khi bạn tin tưởng họ như Chúa Jêsus tin bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những điều không an toàn nào bạn đang cảm thấy khiến bạn không thể tin vào mình như Chúa Jêsus tin nơi bạn?

2.    Bạn có thể bày tỏ ra cho người khác thấy rằng bạn đang tin tưởng họ qua những cách cụ thể nào?

3.    Làm thế nào bạn có thể gia tăng đức tin mình để có thể đạt được tiềm năng mà Đấng Christ thấy nơi bạn? Làm thế nào bạn có thể giúp người khác gia tăng đức tin của họ?

 

 

 


BELIEVE IN OTHERS LIKE JESUS BELIEVES IN YOU

BY RICK WARREN —

“Love always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. “ 1Corinthians 13:7 (NIV)

Jesus believes in you. There is plenty of proof in the Bible!

“If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it will move. Nothing will be impossible for you” (Matthew 17:20 NIV).

“Everything is possible for one who believes” (Mark 9:23 NIV).

“If you have faith and don’t doubt, you can do things like this and much more” (Matthew 21:21 TLB).

Jesus believes you can do great things because when you place your trust in him, his Spirit lives inside you. He also wants you to help others believe this about themselves. The apostle Paul offered this encouragement: “I want us to help each other with the faith we have. Your faith will help me, and my faith will help you” (Romans 1:12 NCV).

Each day you encounter people with low self-esteem. Everybody has insecurities. And many people are repeatedly playing a tape in their mind of how someone said to them long ago that they wouldn’t amount to anything.

How can people reverse that curse? You can help them start believing what Jesus says about them instead of believing what other people say.

The Bible says in 1 Corinthians 13:7, “If you love someone, you will be loyal to him no matter what the cost. You will always believe in him, always expect the best of him, and always stand your ground in defending him” (TLB).

That’s what God wants you to do. He wants you to show faith in others so they can believe what God says about them.

One of the best ways we do this in the church is by being part of a small group. When you have a really tough week and you’re doubting and down and discouraged, you need a group of trusted people who will believe for you. And you can do the same for them! Followers of Jesus don’t just believe in Christ. We also believe in each other.

Your faith can help grow the faith of others as you believe in them like Jesus believes in you.

Talk It Over

  • What are the insecurities that keep you from believing in yourself the way Jesus believes in you?
  • In what specific ways can you can express to others that you believe in them?
  • How can you increase your faith so that you can reach the potential Christ sees in you? How can you help others increase their faith?