Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá” (Cô-sô-se 2:14 BHĐ)

Tất cả chúng ta đều từng trải thất bại. Tất cả chúng ta đều có sai lầm! Chúng ta không cần phải sống với mặc cảm tội lỗi, vì Kinh Thánh dạy, “Vậy bây giờ, những ai sống trong Đấng Christ Jêsus sẽ không bị kết tội nữa” (Rô-ma 8:1 BHĐ). Nhưng chúng ta phải sống với những lầm lỗi của chúng ta.

Kinh Thánh không bao giờ che giấu sự thật này. Một sự thành thật đầy đau đớn về những thất bại của những anh hùng. Chúa đã cứu thế giới khỏi nạn đại hồng thủy qua một người tên là Nô-ê – sau đó ông say rượu, trần truồng và hủy hoại tất cả. Lãnh tụ Môi-se đã dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên băng qua Biển Đỏ và đến tự do – nhưng vì nóng tính khiến ông không thể vào miền Đất Hứa. Vua Đa-vít là người vừa lòng của Đức Chúa Trời - nhưng sau đó ông đã phạm tội ngoại tình và giết chồng của người phụ nữ đó để không bị phát hiện ra.

Chúa biết sự yếu đuối của chúng ta. Nếu Chúa chỉ dùng những người hoàn hảo thì quyển Kinh Thánh sẽ là quyển sách rất mỏng! Nhưng Chúa không để chúng ta một mình trong tội lỗi. Ngài có giải pháp cho những thất bại của chúng ta: ân sủng.

Kinh Thánh cho biết, “Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá” (Cô-sô-se 2:14 BHĐ)

Thực tế, khi chúng ta nhìn vào những người thất bại đó trong Kinh Thánh, bạn sẽ có được một bức tranh cách rõ ràng. Chúng ta ngạc nhiên về cách Chúa sử dụng những người đó để hoàn thành mục đích của Ngài một cách lạ lùng. Nhưng điều đáng khích lệ nhất là Ngài đã sử dụng họ bất chấp những thất bại, lầm lỗi của họ.

Giống như những anh hùng trong Kinh Thánh, bạn và tôi là những chiến tích của ân sủng của Chúa.

Lời chứng chính yếu của bạn cho thế giới chung quanh không phải là tất cả những điều vĩ đại bạn làm cho Chúa. Nhân chứng quan trọng nhất của bạn sẽ là cách bạn ứng xử những lỗi lầm mà bạn đã phạm. Bạn than khóc về những thất bại của mình hay bạn vui mừng trong ân điển của Chúa?

Người ta muốn gặp một Chúa chuyển bại thành thắng. Họ muốn biết một Chúa có thể biến đổi cuộc đời của những con người tan vỡ.

Phần tuyệt vời của ân sủng Chúa không chỉ là quyền năng tha thứ. Nhưng cũng là sức mạnh và sự đổi mới mà Ngài mang lại cho chúng ta khi chúng ta chọn bắt đầu lại và tin cậy Ngài sẽ giúp chúng ta tiếp tục tiến bước.

Câu hỏi suy gẫm và áp dụng

1.    Ân điển của Chúa giúp bạn sống một đời sống có mục đích bằng cách nào?

2.    Bạn đã thấy Chúa dùng sự thất bại của bạn như thế nào để cho người khác thấy sức mạnh và quyền năng của Ngài?

3.    Xin kể thêm một số câu chuyện khác trong Kinh thánh về chiến tích trong ân sủng của Chúa. Điều gì làm cho câu chuyện của họ trở nên đặc biệt đối với bạn?

Bạn sẽ theo Chúa Jêsus ngày hôm nay chứ?

Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự tốt lành của Ngài qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh chép, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn có sẵn sàng tin cậy nơi Chúa để Ngài thực hiện lời hứa của Ngài về sự sống đời đời không? Nếu vậy, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản này: "Lạy Chúa, con tin Chúa Jêsus Christ là Con Ngài. Con xin xưng nhận rằng mình đã phạm tội và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi của con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa mình và theo Ngài là Chúa từ ngày nay trở đi. Xin Chúa hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý chỉ Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen."


GOD’S SOLUTION FOR OUR FAILURES

By Rick Warren — 

  “[God] canceled the debt, which listed all the rules we failed to follow. He took away that record with its rules and nailed it to the cross.”

Colossians 2:14 (NCV)

We all mess up from time to time. We all make mistakes! We don’t have to live with guilt, because the Bible says, “There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus” (Romans 8:1 NIV). But we do have to live with our mistakes.

The Bible never hides this truth. It is painfully honest about the failures of its heroes. God saved the world from flood through a man named Noah—who then got drunk and naked and ruined it all. Moses led the children of Israel through the Red Sea and into freedom—yet his anger kept him out of the Promised Land. King David was a man after God’s heart—but he also had an affair and murdered the woman’s husband so he wouldn’t be discovered.

God realizes our frailty. If he only used perfect people, the Bible would be a pretty short book! But God does not leave us alone in our sin. He has a solution for our failures: grace.

The Bible says, “[God] canceled the debt, which listed all the rules we failed to follow. He took away that record with its rules and nailed it to the cross” (Colossians 2:14 NCV).

In fact, when you look at all those failures in the Bible, you get a clear picture. We can be amazed at how God used those people to accomplish his purposes in big ways. But what is most encouraging is that he used them in spite of their failures and mistakes.

Just like those heroes of the Bible, you and I are trophies of God’s grace.

Your primary witness to the world around you is not all the great things you do for God. Your most important witness will be how you handle mistakes you’ve made. Do you mope about your failures, or do you revel in the grace of God?

People want to meet a God who turns failures into triumphs. They want to know a God who can transform the lives of broken people.

The amazing part of God’s grace isn’t just his power to forgive. It’s also the strength and renewal he gives us when we choose to start over and trust in him to help us keep going.

Talk It Over

  • In what ways does God’s grace empower you to live a purposeful life?
  • How have you seen God use a failure of yours to show others his strength and power?
  • Name some other stories of grace trophies in the Bible. What makes their stories so special to you?

Will you follow Jesus today?

God proved his goodness through his Son, Jesus Christ. The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 CSB).

Are you ready to trust God to fulfill his promise of eternal life? If so, pray this simple prayer: "Dear God, I believe Jesus Christ is your Son. I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."