“Vậy, anh chị em hãy tiếp nhận nhau như Chúa Cứu Thế đã tiếp nhận chúng ta để đem vinh quang cho Đức Chúa Trời.” Rô-ma 15:7 (BDM 2002)

Những gì Chúa đã làm cho bạn, Ngài cũng muốn bạn làm cho người khác.

Chúa chấp nhận bạn vô điều kiện. Điều đó không có nghĩa là Ngài chấp thuận tất cả những gì bạn làm. Nhưng Ngài chấp nhận bạn, bất kể bạn đã làm gì. Và Chúa nói rằng Ngài muốn bạn có những hành động tương tự đối với mọi người.

Một trong những cách bạn bày tỏ sự chấp nhận với người khác là nhìn vào họ và lắng nghe. Khi bạn nhìn vào mắt của người nào đó, nghĩa là bạn tuyên bố rằng họ quan trọng đối với bạn. Hình thức cao nhất của tình yêu là sự chú ý tập trung.

Yêu thương là nhìn, yêu thương là lắng nghe. Còn bạn thì sao – bạn có nhìn và lắng nghe không? Khi ai đó ở nơi làm việc lỡ đánh rơi thứ gì đó trên bàn làm việc của bạn, bạn có nói gì với họ không? Khi ai đó phục vụ bạn tại nhà hàng hoặc nhân viên bán hàng giúp bạn trong tiệm bán tạp hóa, bạn có nhìn thẳng vào họ và nói, “Cám ơn” không? Nó có vẻ giống như một điều nhỏ nhặt. Nhưng khi bạn dành sự quan tâm cho ai đó, dù chỉ trong chốc lát, bạn đã khẳng định giá trị của họ như một con người và cho thấy rằng bạn chấp nhận họ.

Kinh Thánh dạy trong Rô-ma 15:1 “Chúng ta là người mạnh phải gánh vác những khiếm khuyết của người yếu, chứ không chỉ biết làm vừa lòng chính mình” (BHĐ).

Tất cả chúng ta đều có những nỗi sợ hãi và nghi ngờ. Chấp nhận có nghĩa là bạn lắng nghe nỗi sợ hãi và nghi ngờ của người khác. Khi người ta nghi ngờ Chúa, trước tiên bạn cần lắng nghe và chứng tỏ rằng điều đó không làm thay đổi tình yêu hay sự chấp nhận của bạn. Tại sao? Vì đó là cách Chúa yêu thương chúng ta.

Khi chúng ta nghi ngờ, tình yêu của Chúa không hề thay đổi. Khi chúng ta sợ hãi và thiếu lòng tin cậy, Chúa vẫn chấp nhận chúng ta. Đây là cách Chúa muốn chúng ta yêu thương người khác.

Yêu thương như Chúa Jêsus nghĩa là bạn chấp nhận người khác theo cách Chúa Jêsus đã chấp nhận bạn. Khi tình yêu của Chúa tuôn chảy trong bạn, bạn có thể yêu thương người khác vô điều kiện.

Câu hỏi suy gẫm và áp dụng

1.    Hãy nghĩ đến một người thường hay chọc tức bạn hoặc khó thương. Thái độ của bạn đối với người đó thay đổi như thế nào khi bạn nhận ra tình yêu bao la của Chúa đối với bạn và Ngài đã chấp nhận bạn?

2.    Tại sao việc giao tiếp qua cái nhìn với người đối diện lại tạo ra sự khác biệt lớn trong cảm xúc của người đó?

3.    Bạn có nghi ngờ Chúa? Bạn có tin rằng Ngài chấp nhận bạn ngay cả khi bạn có nghi ngờ?

Bạn sẽ theo Chúa Jêsus ngày hôm nay chứ?

Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự tốt lành của Ngài qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh chép, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn có sẵn sàng tin cậy nơi Chúa để Ngài thực hiện lời hứa của Ngài về sự sống đời đời không? Nếu vậy, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản này: "Lạy Chúa, con tin Chúa Jêsus Christ là Con Ngài. Con xin xưng nhận rằng mình đã phạm tội và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi của con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa mình và theo Ngài là Chúa từ ngày nay trở đi. Xin Chúa hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý chỉ Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen."

 


LOVE LOOKS, AND LOVE LISTENS

By Rick Warren — 

“Accept one another, then, just as Christ accepted you, in order to bring praise to God.”

Romans 15:7 (NIV)

What God does for you, he wants you to do for other people.

God accepts you unconditionally. That doesn’t mean he approves of everything you do, but he accepts you, no matter what you’ve done. And God says he wants you to act similarly toward everybody in your life.

One of the ways you demonstrate acceptance to someone else is to look at them and listen to them. When you look someone in the eye, you’re declaring that they matter to you. The highest form of love is focused attention.

Love looks, and love listens. What about you—do you look and listen? When someone at work drops something off at your desk, do you say anything to them? When somebody serves you at a restaurant or a clerk helps you in a grocery store, do you look them in the eye and say, “Thank you”? It may seem like a small thing. But when you give someone your attention, even for just a moment, you affirm their value as a person and show that you accept them.

The Bible says in Romans 15:1, “We must bear the ‘burden’ of being considerate of the doubts and fears of others” (TLB).

We all have fears and doubts. Acceptance means you listen to others’ fears and doubts. When people have doubts about God, you need to first listen and show that it doesn’t change your love or acceptance. Why? Because this is how God loves us.

When we doubt, God’s love does not change. When we are fearful and unwilling to trust, God still accepts us. This is how he wants us to love other people.

Loving like Jesus means you accept other people the way Jesus accepts you. And when his love flows through you, it’s possible for you to love others unconditionally.

Talk It Over

1.    Think about someone who easily irritates you or is hard to love. How does it change your attitude toward that person when you consider how much God loves you and that he has accepted you?

2.    Why does making eye contact with someone make such a big difference in how that person feels?

3.    What doubts do you have about God? Do you believe that he accepts you even when you have doubts?

Will you follow Jesus today?

God proved his goodness through his Son, Jesus Christ. The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 CSB).

Are you ready to trust God to fulfill his promise of eternal life? If so, pray this simple prayer: "Dear God, I believe Jesus Christ is your Son. I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."