“Chính Ngài đã giải cứu chúng tôi khỏi cái chết khủng khiếp dường ấy; Ngài đang giải cứu chúng tôi, và chúng tôi trông đợi Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi.” 2Cô-rinh-tô 1:10

Chúa đang chăm sóc bạn — vì vậy bạn không cần phải nghe theo nỗi sợ hãi của mình. Bạn có thể lựa chọn: Tin cậy nơi Chúa và không chiều theo nỗi sợ hãi của mình.

Kinh Thánh nói trong 2Cô-rinh-tô 1:10 rằng, “Chính Ngài đã giải cứu chúng tôi khỏi cái chết khủng khiếp dường ấy; Ngài đang giải cứu chúng tôi, và chúng tôi trông đợi Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi.”

Lời hứa của Chúa cho những người tin Ngài là, bất kể điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta, Ngài vẫn dùng nó để đem lại lợi ích cho chúng ta — nếu chúng ta yêu mến Ngài và theo Ngài. Rô-ma 8:28 nói như thế này, “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là những người được gọi theo ý định Ngài.”

Kinh Thánh nói rằng, nếu bạn là người tin Chúa, thì mọi sự hiệp lại làm ích lợi. Kinh Thánh không nói rằng mọi sự đều tốt đẹp. Kinh Thánh nói rằng mọi sự đang hiệp lại làm việc để cho một mục đích tốt đẹp.

Nói cách khác, Chúa không hứa rằng mọi điều xảy đến trong đời sống bạn sẽ đều tốt đẹp. Chúa không đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra như bạn mong muốn hay mọi câu chuyện sẽ có một kết thúc đẹp như trong cổ tích. Không phải mọi quyết định kinh doanh sẽ đem đến cho bạn bạc triệu. Không phải những người lập gia đình sẽ mãi mãi hạnh phúc. Không phải những kết quả khám bác sĩ đều là tin vui.

Chúa không phải là ông thần đèn của bạn. Ngài không cần cho bạn ước gì được nấy!

Nhưng vì bạn yêu mến Ngài nên Đức Chúa Trời hứa sẽ làm mọi sự — điều tốt lẫn điều xấu — cho lợi ích của bạn. Nó giống như xếp hình ráp lại với nhau. Mỗi mảnh nhìn riêng rẽ trông không ra gì cả. Khi tất cả các mảnh ráp được gắn lại với nhau, một bức hình tuyệt đẹp sẽ hiện ra.

Bởi vì đó là sự thật, nên bạn có thể ngừng nhượng bộ nỗi sợ hãi của mình. Không có khó khăn, tình trạng khó xử, thất bại hay thảm họa nào trong đời sống một người tin Chúa mà sau cùng Đức Chúa Trời không thể biến thành điều tốt lành. Vì vậy, không cần phải lo sợ gì về tương lai.

Nỗi sợ hãi của bạn cho thấy được lãnh vực nào bạn không tin cậy nơi Chúa. Hôm nay, hãy làm một danh sách những điều bạn sợ hãi và xin Chúa giúp bạn thấy được tại sao bạn lại sợ hãi trong những lãnh vực đó. Sau đó, xin Chúa giúp bạn thay thế nỗi sợ hãi bằng sự tin cậy nơi Ngài.

Vẫn còn một bước nữa, và đó là một bước quan trọng: Hãy trông đợi Chúa giúp bạn học được cách tin cậy Ngài mỗi khi sợ hãi. Sự trông đợi đầy hy vọng bày tỏ đức tin của bạn và mở mắt bạn ra để thấy được Chúa đang làm việc cho mục đích tốt lành trong đời sống bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã nhận diện được những nỗi sợ hãi nào trong cuộc sống của mình?

2.    Tại sao bạn nghĩ rằng mình lại tin cậy Chúa trong một số lãnh vực này mà không tin cậy ở những lãnh vực khác?

3.    Lúc nào mà bạn đã thấy được Chúa giải cứu mình khi bạn sợ rằng Ngài sẽ không làm điều đó?

 

 


TRUST GOD WITH YOUR FEARS

BY RICK WARREN — 

“From such terrible dangers of death he saved us, and will save us; and we have placed our hope in him that he will save us again.”  2 Corinthians 1:10 (GNT)

God is watching over you—so there’s no need to listen to your fears. You can make a choice: Trust God, and don’t give in to your fears.

The Bible says in 2 Corinthians 1:10, “From such terrible dangers of death he saved us, and will save us; and we have placed our hope in him that he will save us again” (GNT).

God’s promise to believers is that, no matter what happens to us, he is working for our good—if we love him and follow him. Romans 8:28 says it like this: “We know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose” (NIV).

The Bible says that, if you’re a believer, all things are working together for good. It does not say that all things are good. It says that all things are working together for good.

In other words, God isn’t promising that every event in your life will be good. He doesn’t guarantee that everything will work out like you want it to or that every story will have a fairytale ending. Not every business decision will make you a million dollars. Not every married couple will live happily ever after. Not every doctor’s report will be positive.

God is not your genie. Your wish is not his command!

But, because you love him, God does promise to work everything—the good and the bad—for your good. It’s like putting a puzzle together. On its own, each piece doesn’t look like much. When all the pieces are connected together, a beautiful picture appears.

Because that’s true, you can stop listening to your fears. There is no difficulty, dilemma, defeat, or disaster in the life of a believer that God can’t ultimately get good out of. So there is no need to fear the future.

Your fears reveal where you do not trust God. Today, make a list of your fears, and ask God to help you identify why you have fear in those areas. Then ask him to help you replace your fears with trust in him.

There’s another step, and it’s an important one: Expect God to help you learn to trust him with each fear. Hopeful expectation reveals your faith and opens your eyes to how God is working for good in your life.

Talk It Over

  • What fears have you identified in your life?
  • Why do you think you trust God in some areas and not in others?
  • When have you seen God deliver you when you were afraid he wouldn’t?