“Và Chúa Jêsus phán cùng người rằng, ‘Hãy đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi.’  Lập tức người mù được sáng mắt lại và bắt đầu đi theo Ngài.” Mác 10:52

Tôi không biết bạn sẽ cần thực hiện bước kế tiếp nào, nhưng tôi biết rằng bạn cần phải làm bước đó.

Bước tiếp theo của bạn có thể là tiếp nhận Chúa Jêsus Christ vào trong đời sống mình hoặc nhận lãnh phép báp têm. Có thể bạn cần gia nhập vào một Hội Thánh, cần thể hiện nhiều hơn lòng biết ơn, thực hiện một chuyến đi truyền giáo, rộng rãi với người đang cần sự giúp đỡ, dành thời gian ra để nghỉ ngơi hoặc chọn tin cậy nơi Chúa thay vì chính mình.

Tôi không biết được bước kế tiếp của bạn sẽ là gì, nhưng tôi biết điều này: Bạn có một bước tiếp theo. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ hoàn tất việc giúp bạn được sâu đậm hơn trong đức tin. Lúc nào cũng sẽ có một bước kế tiếp.

Nếu bạn không thực hiện bước kế tiếp, bạn sẽ bị sa lầy trong lối mòn. Và điều khác biệt duy nhất giữa một ngôi mộ và lối mòn là chiều dài của quãng đường. Nếu bạn không bước tới trong đức tin, lòng bạn sẽ trở nên nguội lạnh và bạn sẽ ngày càng một xa cách Chúa hơn. Ngài sẽ không giúp bạn ở bước thứ hai, ba, bốn hoặc năm cho đến khi bạn thực hiện bước thứ nhất.

Nếu bạn đang xin Chúa giúp cho mình một điều nào đó, có thể Ngài đang hỏi bạn rằng, “Tại sao con chưa làm điều ta đã bảo con làm?” Có thể bạn đang định sẽ làm điều gì đó. Hãy ngưng dự định và chỉ cần bắt đầu làm nó.

Ba-ti-mê là một người mù đã kêu cầu Chúa Jêsus với đức tin, tin rằng Chúa Jêsus có thể chữa lành cho ông. Trước khi Ba-ti-mê gặp Chúa Jêsus, ông đang ngồi bên lề đường. Sau khi Chúa cho nhìn thấy được, ông “bắt đầu đi theo Ngài” (Mác 10:52).

Trong hai câu này, câu nào mô tả đời sống của bạn: ngồi bên lề đường hay đi theo Chúa Jêsus trên đường? Theo bạn lối sống nào trong hai lối sống đó sẽ được mãn nguyện hơn? Theo bạn điều nào sẽ đem lại nhiều niềm vui hơn, đầy ý nghĩa hơn và thỏa lòng hơn? Bạn muốn điều nào sẽ tượng trưng cho đời sống mình?

Chỉ có một cách để theo Chúa Jêsus trên đường: Hãy bước đi bước kế tiếp.

Đức tin còn hơn cả tin tưởng. Đức tin không chỉ là một suy nghĩ, nói ra hay tin quyết về Chúa Jêsus. Đức tin là hành động. Nó là vận động; nó là hoạt động. Đức tin là điều mà bạn làm. Thật ra, Kinh Thánh dạy trong Gia-cơ 2:14 rằng, “Nếu một người nói mình có đức tin nhưng không có việc làm thì đức tin của họ chẳng có giá trị gì.”

Bạn lấy được niềm tin từ đâu để bắt đầu một khởi đầu mới? Chỉ từ một nguồn duy nhất: Chúa Jêsus Christ.

“Vì nhờ Ngài, qua Đức Chúa Jêsus Christ mà anh em có được cách suy nghĩ đúng và lối sống đúng, một cuộc đời mới và một khởi đầu mới” (1Cô-rinh-tô 1:30).

Ba-ti-mê không hề biết rằng Chúa Jêsus Christ sẽ đi ngang qua ông vào ngày hôm đó. Đối với ông, đó chỉ là một ngày như mọi ngày khác. Nhưng Chúa đã ban cho ông một cơ hội để ông có được một khởi đầu mới.

Chúa đang cho bạn một cơ hội như vậy. Đừng trì hoãn. Hãy thực hiện bước đức tin tiếp theo trước khi cơ hội trôi qua.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đang ngồi bên lề đường hay đang đi theo Chúa Jêsus trên đường ngày hôm nay?

2.    Bạn còn chờ đợi điều gì để thực hiện bước đức tin tiếp theo trong đời sống mình? Bạn đã dùng lời bào chữa nào để trì hoãn?

3.    Bạn sẽ thực hiện “bước kế tiếp” nào ngày hôm nay để bước tới trong đức tin và theo Chúa Jêsus?

Bước Bước Kế Tiếp Cho Sự Cứu Rỗi

Có phải bước kế tiếp của bạn là bước tiếp nhận Chúa Jêsus vào đời sống mình không? Cho dù bạn đã làm gì hay ở đâu, bạn luôn có một chỗ trong gia đình đời đời của Chúa, sẵn sàng và đang chờ đợi bạn. Lời mời đang rộng mở.  Bạn chỉ cần tin và nhận lấy.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Đây là lời cầu nguyện mà bạn có thể bắt đầu, “Lạy Chúa, con biết khi mình qua đời, con sẽ phải khai trình đời sống con ra cho Chúa. Con biết con đã phạm tội cùng Chúa và đã sống theo chương trình của con chứ không phải của Chúa. Con muốn thay đổi điều này, bắt đầu ngay từ bây giờ. Con muốn thực hiện bước quay lưng khỏi tội lỗi của mình và hướng về Chúa.

Cảm ơn Chúa đã sai Chúa Jêsus xuống chết thay cho tất cả những sai phạm con đã làm để con không phải trả giá. Con biết con không đáng được Chúa tha thứ. Con biết chỉ có ân điển của Ngài mới có thể cứu con. Con không bao giờ xứng đáng để có thể vào một nơi hoàn hảo.

Lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Chúa vì đã yêu thương con đến nỗi đã gánh hết mọi tội lỗi thay con. Chúa đã giúp con được nhận vào thiên đàng, và con hạ mình xin Chúa cứu con. Con tin nơi Chúa, Chúa Jêsus. Và con tin rằng Chúa sẽ giữ lời Ngài hứa cứu con ngay lập tức, chắc chắn, hoàn toàn và vĩnh viễn. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 


TAKE THE NEXT STEP OF FAITH

BY RICK WARREN —

“And Jesus said to him, ‘Go; your faith has made you well.’ And immediately he regained his sight and began following Him on the road.”  Mark 10:52 (NASB)

I don’t know what step you need to take next, but I do know that you need to take it.

Your next step may be to accept Jesus Christ into your life or to be baptized. Maybe you need to join a church, show more gratitude, go on a mission trip, be generous with someone in need, take time to rest, or choose to rely on God instead of yourself.

I don’t know what your next step is, but I do know this: You have one. God will never be finished taking you deeper in faith. There is always a next step.

If you don’t take the next step, you’re going to get stuck in a rut. And the only difference between a grave and a rut is the length. If you don’t move forward in faith, your heart will grow cold, and you grow more distant from God. He isn’t going to help you with steps two, three, four, or five until you take step one.

If you’re asking God to help you with something, he may be asking you, “Why haven’t you done what I’ve already told you to do?” You may have been planning to do something. Stop planning and just do it.

Bartimaeus was a blind man who called out to Jesus in faith, believing that Jesus could heal him. Before Bartimaeus met Jesus, he was sitting beside the road. After he received his sight from the Lord, he “began following Him on the road” (Mark 10:52 NASB).

Which of those two phrases describes your life: sitting beside the road or following Jesus on the road? Which of those two lifestyles do you think is more fulfilling? Which do you think offers more joy, more meaning, and more satisfaction? Which one do you want to represent your life?

There’s only one way to follow Jesus on the road: Take the next step.

Faith is more than believing. Faith is more than thinking, talking, or having convictions about Jesus. Faith is action. It is movement; it is activity. Faith is something you do. In fact, the Bible says in James 2:14, “If people say they have faith, but do nothing, their faith is worth nothing” (NCV). 

Where do you get the faith to make a fresh start? There’s only one source: Jesus Christ.

“Everything that we have—right thinking and right living, a clean slate and a fresh start—comes from God by way of Jesus Christ” (1 Corinthians 1:30 MSG).

Bartimaeus had no idea that Jesus Christ was going to pass his way that day. To him, it was just another day. But God gave him an unexpected opportunity that offered him a fresh start.

God is giving you the same opportunity. Don’t delay. Take your next step of faith before the opportunity passes you by.

Talk It Over

  • Are you sitting beside the road or following Jesus on the road today?
  • What are you waiting on in order to take the next step of faith in your life? What excuse have you been using to procrastinate?
  • What “next step” will you take today to move forward in faith and follow Jesus?

Take the Next Step of Salvation

Is the next step for you to accept Jesus into your life? No matter what you’ve done or where you’ve been, you’ve got a place in God’s forever family, ready and waiting for you. The invitation is wide open. Just believe and receive.

Are you ready? Here’s a prayer you can start with: “Dear God, I know when I die, I’m going to give an account of my life to you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to take the step of turning away from my sins and toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all that I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord. I could never be good enough to get into a perfect place.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I believe in you, Jesus. And I believe you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. In Jesus’ name. Amen.”