“Có nhiều kẻ rầy người, bảo phải nín lặng. Nhưng người lại kêu lớn hơn nữa rằng, ‘Hỡi con vua Đa-vít, xin thương xót tôi!’” Mác 10:48

Nếu bạn định có một khởi đầu mới với đức tin trong đời sống mình, bạn cần phải đối diện với sự sợ hãi của mình. Đừng để chúng kiểm soát bạn! Sợ hãi có một khả năng đáng kinh ngạc trong việc làm tê liệt tiềm năng của chúng ta – khiến chúng ta không thể bắt đầu dấn thân và có đức tin trong đời sống mình.

Khi chúng ta chọn sự sợ hãi thay vì đức tin, điều đó khiến chúng ta trở nên hoài nghi — chúng ta sợ phải thử xem bất cứ điều nào mới lạ. Nó khiến chúng ta ích kỷ – chúng ta sợ phải cam kết với Chúa và với người khác. Nó khiến chúng ta thiển cận – chúng ta tập trung vào quá khứ chứ không ở tương lai.

Một người tên là Ba-ti-mê đã phải đối diện với sự sợ hãi rất quen thuộc với nhiều người trong chúng ta: nỗi sợ hãi bị chối bỏ. Ông bị mù và muốn được chữa lành. Ông biết rằng kêu lớn lên với Chúa Jêsus trong đám đông không phải là điều phải phép. Ông biết rằng người khác sẽ coi thường ông vì làm điều đó, nhưng ông đã cùng đường, tuyệt vọng. Và ông biết rằng Chúa Jêsus là người duy nhất có thể giúp đỡ ông.

Vì thế ông đã thu hút sự chú ý của Chúa Jêsus. Kinh Thánh chép rằng, “Có nhiều kẻ rầy người, bảo phải nín lặng. Nhưng người lại kêu lớn hơn nữa rằng, ‘Hỡi con vua Đa-vít, xin thương xót tôi!’” (Mác 10:48).

Và hãy xem điều gì đã xảy ra: Khi ông kêu lớn lên với Chúa Jêsus, mọi người xung quanh bảo ông rằng: “Không được làm như vậy. Im đi. Đừng làm ầm ĩ. Chắc chắn Chúa Jêsus không để ý đến đâu. Ngài còn có nhiều việc quan trọng hơn để làm.”

Ma quỷ đang thì thầm những điều như vậy với rất nhiều người trong chúng ta. Khi có một cơ hội để đức tin đến trong lòng chúng ta, những suy nghĩ như “Chắc chắn Chúa sẽ không để ý đến tôi” hay “Đừng gây chuyện” hoặc “Mọi người sẽ nghĩ gì về tôi?” sẽ ngăn trở chúng ta có được đức tin. Khi bạn nhìn thấy một cơ hội để thay đổi, sẽ có đủ mọi tiếng la lớn từ bên trong và xung quanh bạn khuyên bạn đừng gây ra chuyện.

Nhưng Chúa đang bảo bạn làm điều lớn hơn những gì bạn từng làm trước đây: Ngài đang bảo bạn hãy hoàn toàn nương cậy nơi Ngài. Không phải bạn nghĩ rằng điều đó có chút đáng sợ sao? Đương nhiên là đáng sợ rồi.

Khi Chúa bảo bạn làm một điều nào đó, bạn có quyền lựa chọn. Bạn sẽ cứ sợ hãi và sống với tình trạng hiện tại của mình chăng? Hay bạn sẽ chế ngự được sự sợ hãi của mình và bước tới trong đức tin?

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn sợ người nào không tán thành bạn nhất?

2.    Tại sao bạn nghĩ rằng đôi khi việc chọn sự sợ hãi thay vì đức tin lại có vẻ dễ làm hơn?

3.    Châm-ngôn 29:25 nói rằng, “Việc lo sợ ý kiến loài người làm cho bất lực, nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va ắt được an toàn.”  Hãy xin Chúa giúp bạn tin cậy Ngài để bảo vệ bạn khỏi những gì người khác nghĩ.

 

 

 


LET FAITH, NOT FEAR, RULE YOUR HEART

BY RICK WARREN —

“Many of the people scolded him and told him to be quiet. But he shouted even more loudly, ‘Son of David, have mercy on me!’”  Mark 10:48 (GNT)

If you’re going to make a fresh start with faith in your life, you need to face your fears. Don’t let them control you! Fear has an incredible ability to paralyze our potential—to keep us from launching out and having faith in our lives.

When we choose fear over faith, it makes us skeptical—we’re afraid of trying anything new. It makes us selfish—we’re afraid to commit to God and to others. It makes us short-sighted—we focus on the past and not on the future.

A man named Bartimaeus faced a fear that is familiar to many of us: the fear of rejection. He was blind and wanted to be healed. He knew that to shout out to Jesus over the crowd wasn’t the right thing to do. He knew that people would look down on him for it, but he was desperate. And he knew that Jesus Christ was the only one who could help him.

So he got Jesus’ attention. The Bible says, “Many of the people scolded him and told him to be quiet. But he shouted even more loudly, ‘Son of David, have mercy on me!’” (Mark 10:48 GNT).

And look what happened: When he shouted out to Jesus, everyone around him told him, “Don’t do that. Be quiet. Don’t make a scene. Surely Jesus Christ isn’t interested in you. He has more important things to do.”

The devil whispers things like that to a lot of us. When an opportunity for faith comes into our hearts, thoughts like, “God surely wouldn’t be interested in me” or “Don’t make a scene” or “What would people think of me?” keep us from having faith. When you see an opportunity to change, there are all kinds of shouts from inside and around you that tell you not to rock the boat.

But God is asking you to do something greater than you’ve ever done before: He’s asking you to depend on him completely. Don’t you think that’s going to feel a little bit scary? Of course it is.

When God asks something of you, you have a choice. Are you going to fall back on your fear and stay the way you are? Or are you going to tame your fear and step forward in faith?

Talk It Over

  • Whose disapproval do you fear the most?
  • Why do you think sometimes it seems easier to choose fear over faith?
  • Proverbs 29:25 says, “The fear of human opinion disables; trusting in GOD protects you from that” (MSG). Ask God to help you trust in him to protect you from what other people think.