“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” Ê-phê-sô 2:10

Chúa đặt để bạn trên đất để làm một việc nào đó mà chỉ bạn mới có thể làm được. Ê-phê-sô 2:10 nói rằng bạn “dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” Nhưng Chúa không hề dự định để bạn làm điều đó một mình. Bạn cần có những người khác cùng làm với bạn.

Bạn biết cái cảm giác khi một mình mình phải làm quá nhiều việc. Bạn kiệt sức và nản lòng. Thậm chí bạn nghĩ cả đến việc bỏ cuộc! Tại sao vậy? Vì bạn đang cố làm công việc của mình một mình, và Chúa không bao giờ định để bạn làm như thế.

Kinh Thánh nói rằng, “Hai người tốt hơn một, vì cả hai chung sức thì làm được nhiều việc hơn” (Truyền đạo 4:9).  Khi bạn làm việc theo nhóm, bạn sẽ hoàn thành được nhiều việc hơn. Ngoài ra, có những người tốt cùng làm việc sẽ thích thú, vui vẻ hơn và ít mệt đi nhiều!

Hãy hình dung ra điều này: Mỗi chúng ta giống như một bông tuyết. Tự mình, chúng ta không làm nên được một khác biệt lớn lao nào cả. Nhưng khi một bông tuyết tụ lại cùng nhiều bông tuyết khác, chúng có thể gây tắc nghẽn giao thông! Giống như những bông tuyết, chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt lớn lao nếu chúng ta cùng nhau làm việc, mỗi người trong chúng ta làm một phần nhỏ của mình.

Bạn có biết rằng khi chúng ta cùng làm việc chung ở đây trên đất, thật ra chúng ta đang tập sự cho cõi đời đời không? Trên thiên đàng, tất cả chúng ta sẽ phải làm việc, nhưng mỗi người chúng ta sẽ chỉ có một phần việc nhỏ, vì vậy chúng ta sẽ không bao giờ bị quá sức hay mệt mỏi. Không ai sẽ phải mang một gánh nặng nề khi mỗi người trong chúng ta làm xong phần việc nhỏ bé của mình. Tất cả mọi việc vẫn sẽ được hoàn tất.

Hãy nhớ rằng khi bạn sống đời sống của mình, bạn không cần phải tự mình làm tất cả mọi việc. Bạn cần có những người khác cùng đi với bạn, nhưng bạn cũng cần có những người cùng làm việc với bạn. Khi chia sẻ gánh nặng công việc của mình với các anh chị em trong Chúa, bạn sẽ thấy mình thực sự làm được nhiều điều hơn cho sự vinh hiển Chúa.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có từng tự mình hoàn tất quá nhiều việc không? Kết quả của điều đó là gì?

2.    Làm thế nào để Hội Thánh, gia đình của Đức Chúa Trời, thành một tấm gương trong việc cùng làm việc để hoàn tất được nhiều hơn cho sự vinh hiển Chúa?

3.    Bạn cần người khác giúp đỡ mình cách cụ thể nào khi làm công việc Chúa?

 

 


WORKING TOGETHER, WE CAN ACCOMPLISH MORE

BY RICK WARREN —  

“For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.”  Ephesians 2:10 (NIV)

God put you on Earth to do a certain work that only you can do. Ephesians 2:10 says that you were “created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do” (NIV). But God didn’t plan for you to do that work alone. You need people to work with you. 

You know the feeling you get when you do too much work on your own. You get exhausted and burned out and discouraged. You might even think about giving up! Why? Because you’re trying to do your work alone, and God never meant for it to be that way.

The Bible says, “Two people are better than one, because they get more done by working together” (Ecclesiastes 4:9 NCV). When you work as a team, you get so much more done. Plus, having good teammates work alongside you is a whole lot more fun and less tiring!

Picture this: Each of us is like a snowflake. On our own, we can’t make a big difference. But when one snowflake sticks with a lot of other snowflakes, they can stop traffic! Like snowflakes, we can make a big difference if we work together, each one of us doing our small part.

Did you know that when we work together here on Earth, we’re actually practicing for eternity? In heaven, we will all have to work, but each of us will have just a small piece of work, so we’ll never get overloaded or tired. No one will carry a heavy burden as each one of us does our small part. All the work will still get done.

Remember as you walk through life that you’re not supposed to do everything on your own. You need other people to walk with you, but you also need people to work alongside you. As you share the burden of your work with fellow Christians, you’ll find that you actually accomplish more for the glory of God.

 

 

Talk It Over

  • Have you been trying to accomplish too much work on your own? What has been the effect?
  • How should the church, God’s family, be an example of working together to accomplish more for the glory of God?
  • In what specific ways do you need others to help you in the work God wants you to do?