“Ta đến hầu cho con được sự sống—và sự sống dư dật.” Giăng 10:10

Phần đông con người không bao giờ học được thế nào là thật sự sống. Họ chỉ đang hiện hữu.

Chúa Jêsus phán trong Giăng 10:10, ““Ta đến hầu cho con được sự sống — và sự sống dư dật.” Ngài đến vào mùa Giáng sinh để cho chúng ta có được ba sự sống cho quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta.

Trước hết, Chúa Jêsus đến để cho chúng ta có được một đời sống mới. Điều đó có nghĩa là tất cả những điều chúng ta từng làm sai trái đều được tha thứ và quên đi hoàn toàn. Ngài đã xóa sạch tất cả!

Khi một người nói rằng họ “được sanh lại”, điều đó chỉ có nghĩa là Chúa Jêsus đã cho họ có được một khởi đầu mới trong đời sống. Nếu bạn bước qua lằn ranh để nhận lấy ân điển Chúa và xin Ngài tha thứ cho mình, thì bạn không cần phải mang mặc cảm tội lỗi về quá khứ của mình nữa. Bạn đang có được một đời sống mới.

Thứ nhì, Chúa Jêsus đến để cho bạn có được sự sống dư dật. Bạn được dựng nên không chỉ cho mục đích sống còn, để thành công hay cho những điều trần tục. Bạn được dựng nên cho một đời sống có mục đích. Chúa Jêsus gọi đó là cuộc sống dư dật - một cuộc sống trong đó các giá trị, ý nghĩa và những điều quan trọng đối với của bạn đều kết hợp lại với nhau. Đó là đời sống mà Chúa muốn bạn sống.

Thứ ba, Chúa Jêsus đến để cho bạn có được sự sống đời đời. Chúa sẽ chăm lo cho quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn. Đó là món quà Giáng sinh Ngài dành cho bạn trong Chúa Jêsus Christ.

Có lần tôi đã hỏi ông Peter Drucker, một nhà tư vấn về quản lý nổi tiếng, khi ông quyết định tin Chúa. Ông nói rằng: “Khi tôi khám phá ra được ân điển thật sự là như thế nào, khi tôi hoàn toàn hiểu rõ được nó, tôi nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ có được một điều nào tốt hơn nữa, và tôi đã mở lòng mình ra cho Đấng Christ.”

Vào Giáng sinh đầu tiên, các nhà Thông Thái đã nhìn thấy một ngôi sao sáng trên bầu trời và họ đã theo nó để tìm hài nhi Jêsus. Nhưng những nhà Thông Thái không phải là những người duy nhất thấy được nó. Mọi người đều có thể thấy được ngôi sao đó - nhưng không ai làm gì cả. Những Nhà Thông Thái là người khôn ngoan vì họ biết rằng việc đi theo ngôi sao sẽ đem họ tới một món quà lớn nhất.

Bạn đang khôn ngoan đến mức nào? Biết được Chúa Jêsus là Ánh Sáng Thế Gian là một việc. Nhưng để Chúa thắp sáng đời sống của bạn lại là một điều khác nữa.

Cũng như bạn không thể sống thiếu ánh sáng mặt trời, bạn không thể sống thiếu ánh sáng thuộc linh. Hãy mở lòng ra đón nhận ánh sáng của Đấng Christ, bạn sẽ tìm thấy một sự sống mới, dư dật và đời đời.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã kinh nghiệm một khởi đầu mới mẻ như thế nào từ khi trở thành Cơ-đốc nhân?

2.    Làm thế nào sự hiểu biết và theo đuổi mục đích của bạn lại dẫn đến sự dư dật? Có được một đời sống dư dật có nghĩa là gì?

3.    Theo bạn nghĩ điều gì đã khiến con người không để ý tới Chúa Jêsus trong Giáng Sinh đầu tiên?

 

 


JESUS OFFERS THREE KINDS OF LIFE

BY RICK WARREN — 

“I have come in order that you might have life—life in all its fullness.” John 10:10 (GNT)

Most people never learn how to really live. They’re just existing.

Jesus said in John 10:10, “I have come in order that you might have life—life in all its fullness” (GNT). He came at Christmas to give us three kinds of life that take care of our past, our present, and our future.

First, Jesus came to give new life. That means everything we’ve ever done wrong is completely forgiven and forgotten. He wipes the slate clean!

When someone says they’re “born again,” that just means Jesus gave them a fresh start in life. If you step across the line and accept God’s grace and ask him to forgive you, then you don’t need to feel guilty about your past. You get new life.

Second, Jesus came to give abundant life. You were made for more than survival, success, or earthly significance. You were made for a life of purpose. Jesus calls it abundant life—a life where your values and your meaning and your significance all come together. That’s the life that God meant for you to live.

Third, Jesus came to give eternal life. God will take care of your past, your present, and your future. That’s his Christmas gift to you in Jesus Christ.

I once asked Peter Drucker, the famous management consultant, when he decided to become a believer. He said, “When I discovered what grace was really all about, when I fully understood it, I realized I was never going to get a better deal, and I opened my life to Christ.”

At the first Christmas, the Wise Men saw a bright star shining in the sky and followed it to find the baby Jesus. But the Wise Men weren’t the only people who saw it. Everybody would have seen the star—but nobody else did anything about it. The Wise Men were wise because they knew that following the star would lead to the greatest gift.

How wise are you? It’s one thing to know Jesus is the Light of the World. It’s another thing to let him light up your life.

Just like you cannot live without the light of the sun, you cannot live without spiritual light. Open up to the light of Christ, and you’ll find new, abundant, and eternal life.

Talk It Over

  • In what ways have you experienced a fresh start since becoming a Christian?
  • How does understanding and pursuing your purpose lead to abundance? What does it mean to have abundant life?
  • What do you think kept people at the first Christmas from noticing Jesus?