0524“Vậy, chớ bỏ lòng tin quyết của mình, vì nó sẽ đem lại phần thưởng lớn” (Hê-bơ-rơ 10:35 TTHĐ).

Thế giới quan của bạn là ống kính lọc, qua đó bạn nhìn thấy thế giới. Là một Cơ-đốc-nhân, bạn sẽ thấy rằng nhiều người chung quanh bạn có một thế giới quan khác hẳn với thế giới quan của bạn. Họ có thể không tán thành hoặc ngay cả chống lại thế giới quan Cơ-đốc của bạn. Vì vậy khi đối diện với sự phê phán chỉ trích như vậy, làm thế nào để bạn sống với lòng can đảm phi thường? Bạn cần phải làm hai điều sau đây:

Bạn cần phải chấp nhận thẩm quyền của Lời Chúa. Đó là nguồn lẽ thật duy nhất. Để là một người đàn ông hay phụ nữ có lòng can đảm, bạn cần phải xây dựng cuộc sống của mình trên vầng đá không bao giờ thay đổi — chứ không phải trên những quan điểm được ưa chuộng.

Hê-bơ-rơ 6:18 nói rằng, “Cả lời hứa, lời thề đều bất di bất dịch vì Đức Chúa Trời chẳng bao giờ bội ước. Vậy, những người tìm đến Ngài để tiếp nhận ân cứu rỗi đều được niềm an ủi lớn lao và hy vọng chắc chắn trong Ngài” (KTHĐ*).

Bạn sẽ xây dựng cuộc sống của mình hoặc trên quan điểm của thế gian hoặc trên Lời Chúa. Tôi thường hay nói những điều mà không được ưa chuộng cho lắm. Vì sao vậy? Vì tôi sợ rằng mình không làm vui lòng Chúa hơn là không được người khác chấp nhận.

Nếu bạn không biết mình đang tin những gì thì bạn cần phải biết bằng cách học Kinh Thánh. Hội Thánh địa phương của bạn là nơi và có thể giúp bạn tìm được những tài liệu bạn cần có để biết nhiều hơn về Lời Chúa.

Bạn cần dành thì giờ với Chúa Jêsus. Bạn càng dành nhiều thì giờ với Chúa Jêsus chừng nào bạn sẽ càng ít sợ hãi vì ý kiến của những người khác và bạn sẽ càng có nhiều can đảm hơn để giữ vững lập trường của mình. Điều này đã đúng với những người theo Chúa Jêsus trong Kinh Thánh: “Khi thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ hai ông là những người tầm thường, ít học, thì họ đều kinh ngạc và nhận ra rằng hai ông đã từng ở với Đức Chúa Jêsus” (Công 4:13 TTHĐ*).

Can đảm bảo vệ cho một quan điểm không được ưa thích không phải là điều dễ dàng, nhưng phần thưởng của đứng vững cho lẽ thật cách can đảm sẽ còn lại đời đời. Hê-bơ-rơ 10:35 nói, “Vậy, chớ bỏ lòng tin quyết của mình, vì nó sẽ đem lại phần thưởng lớn” (TTHĐ*).

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

Nếu bạn muốn có lòng can đảm phi thường, hôm nay xin hãy cầu nguyện rằng:

“Lạy Chúa, con muốn là một người can đảm. Con muốn sống để làm vui lòng Chúa chứ không phải người khác. Con muốn xây dựng cuộc sống của con trên thế giới quan Kinh Thánh và đứng vững cách can đảm cho đức tin của mình. Hôm nay con xin cam kết hai điều sau: Thứ nhất, con thừa nhận rằng Lời Chúa có thẩm quyền tuyệt đối trong đời sống con. Lời Chúa là nền tảng vững chắc cho cuộc đời con. Thứ hai, Lạy Chúa, con muốn có thời gian với Chúa mỗi ngày. Con muốn biết được Chúa cách cá nhân. Con muốn có được niềm vui đầy tràn và sự can đảm để người khác sẽ nói rằng, 'Đó là người có Chúa Jêsus.’ Con cầu xin Chúa giúp con không sợ hãi để sống cho lẽ thật. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

 

Chú thích:

KTHĐ*: Bản Kinh Thánh Hiện Đại

TTHĐ*: Bản Truyền Thống Hiệu Đính

 

 

 


TWO THINGS YOU NEED FOR UNCOMMON COURAGE

By Rick Warren —

“So do not throw away your confidence; it will be richly rewarded" (Hebrews 10:35 NIV).

Your worldview is the filter through which you see the world. As a Christian, you’ll find that many people around you have a different worldview from yours. They may be disapproving of or even oppose your Christian worldview. So, when you’re faced with such criticism, how do you live with uncommon courage? You need to do two things:

You need to accept God’s Word as your authority.

It’s the only source of truth. To be a man or woman of courage, you need to build your life on the rock that never changes—not on popular opinion.

Hebrews 6:18 says, “God has given both his promise and his oath. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. Therefore, we who have fled to him for refuge can have great confidence as we hold to the hope that lies before us” (NLT).

You will build your life on either world opinion or God’s Word. I say things all the time that are unpopular. Why? Because I fear displeasing God more than I do someone’s rejection.

If you don’t know what you believe, you need to figure it out by getting to know the Bible. Your local church is a great resource and can help you find the material you need to grow more familiar with God’s Word.

You need to spend time with Jesus.

The more time you spend with Jesus, the less intimidated you’ll be by the opinions of others, and the more courage you’ll have to take a stand. This was true for Jesus’ followers in the Bible: “The leaders saw that Peter and John were not afraid to speak, and they understood that these men had no special training or education. So they were amazed. Then they realized that Peter and John had been with Jesus” (Acts 4:13 NCV).

Standing courageously for an unpopular opinion isn’t easy, but the rewards of standing courageously for the truth will last forever. Hebrews 10:35 says, “So do not throw away your confidence; it will be richly rewarded” (NIV).

Talk It Over

If you want to have uncommon courage, pray this today:

“God, I want to be a person of courage. I want to live to please you and not other people. I want to build my life on a biblical worldview and stand courageously for my faith. I make these two commitments today: First, I accept your Word as my authority. It’s a strong foundation for my life. Second, Lord, I want to spend time with you every day. I want to get to know you personally. I want to be so full of joy and courage that people say, 'That person’s been with Jesus.’ I ask you to help me to be fearless for the truth. In your name I pray. Amen.”